SchOOLwiki

zoekopdracht

6 resultaten in categorie "adressen"

Contact met stichting SchOOL

Stichting SchOOL Meenthoek 1 8224 BS Lelystad Telefoon 0320- 767700 info@stichtingschool.nl Twitter @stichtingschool Postadres: Postbus 2451 8203 AL Lelystad...
Lees verder

Gemeente Lelystad, afdeling Onderwijs

Postbus 91 8200 AB  Lelystad Tel. 140320 www.lelystad.nl  ...
Lees verder

Inspectie basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen want elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Hoe werkt de Onderwijsinspectie? Jaarlijks voert de inspectie voor elke school een risicoanalyse uit. Zo bepaalt zij of een school voldoende kwaliteit levert. Een school heeft voldoende kwaliteit als uit de risicoanalyse blijkt dat de opbrengsten minimaal op het niveau zijn dat je mag verwachten van de school. Ook zijn er geen signalen dat er iets anders mis zou kunnen zijn. De school krijgt dan basistoezicht, en daarmee het vertrouwen van de inspectie. Indien nodig voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit om scholen te wijzen op de punten waaraan gewerkt moet worden. Natuurlijk zijn scholen niet blij met een ‘zwakke’ beoordeling en het bijbehorende intensieve toezicht. Zij worden hierdoor wel gedwongen tot een kritische blik op het eigen functioneren. Dit levert inzichten op over de eigen organisatie en de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. En dat komt de kwaliteit uiteindelijk weer ten goede. Meer informatie voor ouders en leerlingen: tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid) Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730 3500 GS Utrecht email: info@owinsp.nl website: www.onderwijsinspectie.nl (ook voor inspectierapporten) Via de website van scholen op de kaart vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en kunt u scholen vergelijken. Deze site biedt  interessante informatie over onderwijs en resultaten van de scholen in uw buurt. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden....
Lees verder

Landelijke klachtencommissie

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het college van bestuur van Stichting SchOOL besloten aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Is uw klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van Stichting SchOOL. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling binnen Stichting SchOOL.  In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of de centrale klachtencoordinator worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508AD Utrecht Tel. 030 2809590 www.onderwijsgeschillen.nl info@onderwijsgeschillen.nl...
Lees verder

Regels toelating, schorsing en verwijdering

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont  voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve  verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken....
Lees verder

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 www.voo.nl...
Lees verder