SchOOLwiki

zoekopdracht

7 resultaten in categorie "cito"

Inrichting kwaliteitszorg

Onze school gebruikt de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen. Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school; Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld; Zorg scan: geeft informatie over de zorgstructuur van de school; Tevredenheidsonderzoek medewerkers: in dit onderzoek worden medewerkers bevraagd over de kwaliteit van de school; Tevredenheidsonderzoek ouders: in dit onderzoek wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school; Tevredenheidsonderzoek leerlingen: in dit onderzoek wordt de mening van leerlingen gevraagd over de kwaliteit van de school; Klassenbezoeken: de leidinggevende houdt klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen; Functionerings- en POP - en beoordelingsgesprekken met medewerkers: binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken), en functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen; Functionerings- en POP-gesprekken met schooldirectie: leidinggevenden hebben dit type gesprekken met het bestuur; Monitoringsgesprekken: vanuit het bestuur worden met leidinggevenden gesprekken gevoerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan; (bronnen o.a.: jaarverslagen, jaarplannen) Schooltoezicht door inspectie: Indien de inspectie eenmaal in de vier jaar onze school bezoekt wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs; Externe contacten: waar informatie wordt verkregen over de school, zoals peuterspeelzalen of vervolgonderwijs. Onze school verzamelt veel gegevens. Het integraal analyseren van de gegevens, conclusies trekken, onderbouwde beleidsinterventies benoemen, borgen en verantwoorden is een verbeterpunt. Verder speelt kwaliteitszorg een belangrijke rol in onze doelen ten aanzien van de professionalisering van medewerkers....
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen, dat zijn de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij op 3 instructie niveaus met behulp van groepsplannen en groepsoverzichten en indien nodig maken wij, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief. Een leerlingvolgsysteem is in de eerste plaats een hulpmiddel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht nagaan wat een leerling de afgelopen periode geleerd heeft op school, wat een leerling al wel of nog niet kan en wat nog te moeilijk of al te gemakkelijk is voor het kind. Het onderwijs kan dan daar op afgestemd worden. Het leerlingvolgsysteem wordt de hele basisschooltijd gebruikt. De leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De toetsen in het leerlingvolgsysteem hebben betrekking op de basisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die o.a. te maken hebben met taal, rekenen en lezen. In groep 1 en 2 wordt vooral gekeken naar de basisvoorwaarden die van belang zijn om te kunnen leren schrijven, lezen en rekenen. Wij zorgen ervoor dat er aan het begin van het jaar wordt vastgesteld wanneer welke toets plaats zal vinden. Iedere leerkracht ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een toets kalender waarop beschreven staat wanneer en wat getoetst wordt en door wie die toets wordt afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd en besproken tijdens de leerling-besprekingen die in teamverband gehouden worden en tijdens groepsbesprekingen met de desbetreffende leerkracht en de I.B.- er.  Tijdens deze besprekingen worden de ontwikkelingstrajecten van de individuele leerling en/of de ontwikkelingen van de hele groep in kaart gebracht en de vervolgtrajecten vastgelegd en indien nodig met ouders besproken. Zijn de zorgsignalen heel groot,  dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe instantie. Het leerlingvolgsysteem is voor ons ook een heel belangrijk instrument om de kwaliteit van de school te meten. De analyses die wij maken naar aanleiding van de resultaten geven ons antwoorden op vragen als: Sluiten de methoden wel aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen; Gebruiken wij de methoden wel op de meest effectieve manier; Is ons klassenmanagement goed geregeld; etc. Tenslotte geeft het leerlingvolgsysteem de ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind. De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Zij bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen met de leerkracht en/of de directie. Wanneer blijkt dat een leerling leer-,sociaal- emotionele  en/of gedragsproblemen heeft, begeleidt de interne begeleider de groepsleerkracht bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een handelingsplan. Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft binnen onze school wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin het begeleidingstraject met u besproken wordt. Zijn de zorgsignalen groter dan wordt de intern begeleider bij het gesprek betrokken. Samen met de ouders  wordt dan het vervolgtraject besproken en indien nodig om toestemming gevraagd voor advies en/of onderzoek door een externe instantie....
Lees verder

Toetsen

Het hele schooljaar door worden methode-afhankelijke toetsen (toetsen vanuit de methodes zoals rekenen en taal) afgenomen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode onafhankelijke toetsen (Cito) afgenomen. De resultaten en analyse daarvan worden door de leerkracht met de IB-er (intern begeleider) besproken. Valt door de uitslag van deze toetsen uw kind op, dan wordt op een specifieke vergadering, ook wel kindbespreking genoemd, een toelichting op de resultaten gegeven door de leerkracht. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er. Er wordt gekeken of binnen de groep oplossingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld het geven van extra instructie of het volgen van een apart programma op een bepaald gebied. Het kan zijn dat we nog niet genoeg weten over het probleem. Dan kan de IB-er of de leerkracht extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. In samenspraak met u kan ook besloten worden om de problemen verder te laten onderzoeken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. We kunnen u verzoeken om stappen te ondernemen op het medische vlak (huisarts, logopedist, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten). Na bespreking van uw kind in het ondersteuningsoverleg kunnen we uw kind voor onderzoek aanmelden bij het Onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie over extra ondersteuning....
Lees verder

Toetsen

De leerlingen op De Albatros worden structureel en systematisch gevolgd doormiddel van  observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem). De CITO toetsen worden na de afname geanalyseerd. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling; wij krijgen daarmee tevens informatie over het niveau van de leerlingen per groep en het niveau van de hele school. Aan de hand van deze analyse vinden er groepsbesprekingen en leerlingen besprekingen plaats. Daar waar nodig worden handelingsplannen-ontwikkelingsperspectieven geschreven. De toetsen die wij gebruiken De leerlingen van De Albatros worden van groep 1 tot en met groep 8 nauwkeurig gevolgd. Hiervoor gebruiken we op De Albatros de volgende methode- onafhankelijke toetsen: Snel- spraak- taal toets voor groep 1 (zes weken nadat zij voor het eerst op school kwamen) Taal voor kleuters voor groep 1 en 2 Tak Klankonderscheiding/articulatie voor groep 1 en groep 2 Januari screening voor groep 2 BOSOS (bij twijfel overgang groep 2/3) Herfst-, winter-, lente en eindsignalering (lezen) voor groep 3 SCOL(sociaal emotionele vorming) voor groep 1 t/m 8 CITO rekenen en wiskunde voor de groepen 1 t/m 8 CITO woordenschattoets voor groep 1 /m 8 AVI(lezen) voor de groepen 3 t/m 8 DMT (lezen) voor de groepen 3 t/m 8 CITO spelling voor de groepen 3 t/m 8 CITO werkwoordspelling voor de groepen 7 en 8 CITO begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8 PI- dictee(voor de uitvallers) CITO entreetoets voor de groepen 6 en 7 CITO eindtoets groep 8. Naast de methode-onafhankelijke toetsen maken de leerlingen in ieder schooljaar ook methode-gebonden toetsen....
Lees verder

Uitstroom voortgezet onderwijs

  Sinds het schooljaar 2009-2010 worden de resultaten van al onze CITO toetsen verwerkt in het LOVS. Twee keer per jaar leveren we de opbrengsten van de CITO toetsen aan bij ons bestuur. Deze opbrengsten worden besproken tijdens het directie overleg. De opbrengsten moeten op z’n minst voldoen aan de inspectie norm. De onderwijsmonitor brengt duidelijk in beeld hoe de resultaten van het openbaar onderwijs zijn en dit schept duidelijkheid over de bestuur brede aandachtspunten. Dit biedt kansen tot samenwerking met andere scholen binnen onze stichting. We kunnen van elkaar leren en samen komen tot verbetering van de resultaten. CITO tussentoetsen en CITO eindtoets afgelopen vier jaar en een blik op het volgend jaar Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn de tussentoetsen op De Albatros over het algemeen op of boven het niveau dat de inspectie van ons verwacht. De CITO eindtoets was afgelopen jaar net onder het landelijk gemiddelde. De uitslagen van de eindtoets vindt u in onderstaande tabel.   jaar Gemiddelde Albatros Landelijk gemiddelde/interval score 2008-2009 531.4 528.7-535 2009-2010 534.9 533.6-537 2010-2011 534.2 530.8-536.6 2011-2012 535.6 531-536 2012-2013 536.4 533.6-539.3 2013-2014 534.0 531.2-536.8 2014-2015 534,0 530,4-534,4 2015-2016   Uitstroom Voortgezet onderwijs afgelopen twee schooljaren uitstroom Aantal Leerlingen 2010-2011 Aantal Leerlingen 2011-2102 Aantal leerlingen 2012-2013 Aantal leerlingen 2013-2014 Aantal leerlingen 2014-2015 Totaal aantal leerlingen 14 15 19 22 33 Gymnasium 1 1 1 2 VWO 1 2 1 2 HAVO/VWO 2 1 2 3 HAVO 3 3 7 3 6 TL/HAVO 1 4 4 TL 4 4 4 5 6 Kader/TL 1 Kader 1 3 2 5 4 Basis / Kader 1 1 1 Basis 5 LWOO 4 1 Praktijkonderwijs 1 Wij verwachten dat wij ook het komende schooljaar weer voldoende resultaten zullen behalen wat de tussentoetsen en de eindtoets betreft....
Lees verder

Zorg voor kwaliteit

Het gaat er op onze school om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten van onze school. Een van deze instrumenten is een oudertevredenheidspeiling die wij onder de ouders van onze school afnemen en een leerlingentevredenheidspeiling die wij onder onze leerlingen afnemen. Ook worden onze leerlingen structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van de school. Hiermee kunnen we allereerst zien hoe het kind zich ontwikkelt. Ook kunnen we nagaan hoe de prestaties van een hele groep of de gehele school zijn in vergelijking met andere groepen of scholen. Dit alles valt samen te vatten in een belangrijk kenmerk van De Albatros: we streven ernaar een effectieve school te zijn met onderwijs op maat....
Lees verder