SchOOLwiki

zoekopdracht

17 resultaten in categorie "de-vakken"

Aardrijkskunde

Wat betreft aardrijkskunde gebruiken we de methode “De Blauwe Planeet.” Deze methode voldoet aan de kerndoelen/referentiedoelen.  De Blauwe Planeet is een moderne aardrijkskunde methode met een doorgaande lijn. De methode is opgebouwd rond de thema's: aarde, wonen, werken en verbindingen. Elk jaar worden deze thema's uitgediept aan de hand van verrassende vragen. En is de nieuwsgierigheid gewekt, dan neemt de methode leerlingen mee op onderzoek en laat ze zelf de antwoorden ontdekken. De Blauwe Planeet heeft een heldere en zeer duidelijk herkenbare leerlijn topografie en besteedt ruime en gestructureerde aandacht aan kaartvaardigheid....
Lees verder

Begrijpend lezen

In groep 3 gebruiken de leerlingen Humpie Dumpie begrijpend lezen. Vanaf januari gebruiken deze leerlingen deze methode om vertrouwd te raken met het fenomeen begrijpend lezen.  Voor het begrijpend lezen maken we vanaf het schooljaar 2008-2009 gebruik van de nieuwe methode Goed Gelezen begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen. Een keer per week maken de leerlingen middels directe instructie een boekles met gedifferentieerde verwerking. De leerkrachten van de onderbouw ondersteunen de leerkrachten van de bovenbouw tijdens deze boeklessen. Op deze manier kunnen we de instructie groepen zo klein mogelijk houden. Daarnaast maken de leerlingen uit deze groepen één keer per week een individuele bakles waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in niveau en tempo. Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen één keer per week voorafgaand aan de boekles een extra les aangeboden.(pre-teaching) De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan daarnaast één keer per week aan de slag met opdrachten bij Nieuwsbegrip een methode die aansluit op actuele gebeurtenissen . Er wordt extra aandacht geschonken aan het aanleren van de leesstrategieën. Verder voorziet onze schoolbibliotheek de leerlingen van uitdagende boeken op niveau waarin zelfstandig gelezen wordt. Ook lenen wij collecties bij de bibliotheek....
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1 tot en met 8  krijgen op dinsdagochtend, donderdag  en/of vrijdagochtend bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bewegen.  Tijdens het gymmen, dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding. Hetzij met of zonder gymschoenen. (geen zwarte zolen i.v.m. streepvorming op de vloer) Na afloop van elke gymles is douchen verplicht vanaf groep 3. De leerlingen nemen dus ook een handdoek mee. Indien er om medische redenen een keer niet gedoucht mag worden moet dit schriftelijk door ouders /verzorgers meegedeeld worden aan de groepsleerkracht. Leerlingen die wegens omstandig heden niet mee mogen gymmen of geen gymkleding bij zich hebben blijven tijdens de gymlessen op school. Van kinderen wordt verwacht dat zij vlot douchen en zich rustig en respectvol gedragen. De groepsleerkrachten houden toezicht op de gang van zaken. Wij verzoeken de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 hun zoon/dochter naar de gymzaal te brengen wanneer zij het eerste uur gymmen en bij de gymzaal op te halen wanneer zij het laatste uur gymmen zodat u uw zoon of dochter kan helpen bij het omkleden. Sport en spel De groepen 1 t/m 4 hebben ieder jaar een spelletjesdag. Ieder jaar doen we mee aan de sport/survival dagen voor de groepen 5 t/m 8.  Ook lopen de leerlingen wanneer zij dat willen ieder jaar onder verantwoordelijkheid van ouders in schoolverband de avond vierdaagse. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen vijf kilometer de leerlingen van 5 t/m 8 lopen tien kilometer. Ieder jaar kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 wanneer er genoeg belangstelling voor is deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi. De leerlingen van groep 3 t/m 6 kunnen deelnemen aan het schoolkorfbaltoernooi....
Lees verder

Engels

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerlingen in groep 5 en 6 één keer per twee weken Engels en in de groepen 7 en 8 één keer per week Engels. We maken gebruik van de methode Take It Easy van uitgeverij Thieme Meulenhof. De methode voldoet aan de kerndoelen/referentiedoelen. De lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. De leerlingen maken kennis met een thema via een filmpje of lied. Take it easy biedt luister- en spreekopdrachten aan in de vorm van een dialoog, cartoon, spel of ‘totaal physical response’ activiteit. Take it easy is geschikt voor gebruik op het digibord. En behalve de lesstof is er ook een native speaker die de rol van docent op zich neemt. De stof wordt concentrisch aangeboden. De thema’s zijn tamelijk standaard, maar sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen: O.a. vrije tijd, hobby’s, eten en drinken en woonomgeving.  Iedere serie van  vijf lessen is opgebouwd op dezelfde manier:  twee lessen receptief, twee lessen productief en voor groep 7/8 één les taalportfolio. Iedere les begint met een introductie van  ongeveer tien minuten. Die bestaat uit een inleiding van de  digi-juf /meester – deze vertelt iets over  het thema – en een oefening uit het werkboek. Daarna komt de kern van de les met meerdere inputs. Dit deel duurt een half uur en bevat verschillende vaardigheden, die allemaal gepaard gaan met oefeningen uit het werkboek. De afsluiting is een taalspel van ongeveer tien minuten....
Lees verder

Geschiedenis

Op de Albatros gebruiken we hiervoor de methode Brandaan.  Brandaan heeft een thematische opbouw. De tijdvakken 1 t/m 5 worden aangeboden in groep 5 en vervolgens herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de tijdvakken 6 t/m 10 in groep 6 en 8. Personen en historische gebeurtenissen leren kinderen in gestructureerde en overzichtelijke manier in de tijd te plaatsen. De tijdbalk op elke pagina van het werk- en lesboek dient als hulpmiddel en bij elk thema wordt gestart met vragen over de namen en iconen van het te behandelen tijdvak. Brandaan neemt als hoofdrolspeler de leerlingen mee op avontuur en maakt door zijn verhalen de lesstof extra betekenisvol. Kinderen worden betrokken door verhalen, illustraties, foto’s en strips. De software voor het digibord wordt ook ingezet worden als visuele ondersteuning. Met de leerlingensoftware kan een leerling snel informatie zoeken in een veilige, afgebakende omgeving. Met de aanvullende bakkaarten is er ruimte voor leerstijldifferentiatie en samenwerkend leren. Structuur Voor groep 5 t/m 8 zijn er 5 thema’s per jaar die bestaan uit 5 lessen. Binnen 25 weken worden alle kerndoelen gehaald, inclusief herhaling en toetsing. Elke les duurt 50 minuten. De eerste 3 lessen van een thema zijn voor een stapsgewijze kennisopbouw, les 4 voor herhaling/ verdieping/ verrijking en les 5 voor toetsing en themaverhalen. Elke les telt 4 stappen in het lesboek en 4 stappen in het werkboek. Elke stap beslaat 1 pagina. Samenvattingen staan in stripvorm en met ‘dit weet ik nu’ kunnen kinderen controleren of ze de lesstof hebben begrepen. Voor groep 3/4 is er een wereldoriëntatiepakket met de naam Naut, Meander en Brandaan. De onderwerpen uit de 3 vakken komen geïntegreerd aan bod, waarbij de combinatie van leren en spelen centraal staat. De leerlingen werken in groep 3 zelfstandig met het Leer-doeboek, wat ze vervolgens meenemen naar groep 4. Groep 3 heeft 3 thema’s van 3 lessen, groep 4 heeft 5 thema’s van 3 lessen. Elke les duurt hierbij 35 minuten. Differentiatie Binnen Brandaan kan er gedifferentieerd worden naar tempo, niveau en leerstijl. Bij elke les in het werkboek staan 2 extra opdrachten voor de snelle leerling. De extra opdrachten zijn vaak open van karakter waarvoor wat meer inzicht nodig is.  Met hulp van de bakkaarten wordt er gedifferentieerd op leerstijl. De opdrachten zijn gemaakt volgens de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Een kaart behandelt meestal de interpersoonlijke of intra persoonlijke leerstijl plus een leerstijl zoals taal of muziek. Evaluatie/ registratie Elk thema sluit af met een toets die inzicht geeft in de leerprestaties van de leerlingen. De toets bevat 10 gesloten vragen en 2 open vragen. Als voorbereiding op de toets kan de samenvatting worden gebruikt. De samenvatting bevat de tekstblokken van “Dit weet ik nu” die bij de lessen van het thema staan....
Lees verder

Kunstzinnige vorming

Dit omvat o.a. de vakken: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. Onze doelen hierbij zijn o.a.: Kinderen in aanraking laten komen met verschillende vormen van cultuur/kunst; Zorgen dat ingeroosterde tijd ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het betreffende vak; We voldoen aan de kerndoelen; Het creacircuit optimaliseren. Voor het vak handvaardigheid hebben we een aantal jaar geleden gekozen voor de creamiddag. Door de hele school wordt er gedurende vier weken in groepen gewerkt met verschillende materialen gekoppeld aan een thema. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken samen in verschillende groepjes aan de opdrachten. Er is ook een cultureel beleidsplan geschreven waarin wij hebben beschreven hoe wij de komende jaren met de verschillende onderdelen van dit kerndoel aan het werk zullen gaan. Twee keer per jaar wordt er een musical opgevoerd door leerlingen van onze school. Minstens één keer per jaar gaan de leerlingen van De Albatros naar een voorstelling in De Kubus. Ook bestaat er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een museum en naar de bioscoop te gaan om daar met de groep en andere leerlingen van andere scholen naar een klassenfilm te kijken. Het wel of niet ergens naar toe gaan heeft mede te maken met het aanbod dat de diverse instanties ons bieden en het vakgebied dat wij dit schooljaar als speerpunt hebben gekozen. Blijft in ieder geval staan dat we minstens één keer per jaar een cultureel uitstapje maken. De verschillende methoden die wij gebruiken op De Albatros sluiten goed op elkaar aan. We hebben de methoden zo goed als kon afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen....
Lees verder

Lezen

Onder lezen vallen: Technisch lezen Waarderende lezen en Begrijpend lezen ...
Lees verder

Natuur en Techniek

Voor ons natuur- en techniekonderwijs gebruiken we  in de groepen 5 tot en met 8 de methode “In Vogelvlucht.”  Deze methode combineert natuur, techniek, milieu en gezond & redzaam gedrag in één methode. Met In Vogelvlucht zoeken kinderen antwoorden op vragen die hen bezighouden. Daarbij zijn ze niet alleen actief bezig met kennis verwerven, ze leren zich ook een mening te vormen. Deze methode voldoet aan de kerndoelen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 maken gebruik van verschillende school tv programma’s: zandkasteel, aap-poot-pies, huisje-boompje beestje en nieuws uit de natuur. Daarnaast nemen al onze groepen deel aan natuurexcursies en  bezoeken we musea en/of tentoonstellingen en organiseren we minimaal 1 keer per jaar een techniekweek waarbij een thema centraal staat. Op deze website staan diverse filmpjes van een dergelijke techniekweek.  ...
Lees verder

Organisatie en inhoud van het onderwijs

We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd. Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoond een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. De ideeën van adaptief onderwijs, effectieve instructie en het zelfstandig werken zijn uitgangspunten hierbij. Voor de tijd die we aan verschillende vak- en vormingsgebieden besteden, voldoen we aan de wettelijke eisen. Deze staan aangegeven in het rooster.   De vakken waarin op onze school van groep 1 tot en met groep 8 worden lesgegeven zijn: Lezen Technisch lezen Begrijpend lezen Taal Engels Rekenen Schrijven Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur en Techniek Verkeer Sociaal Emotionele Vorming Burgerschap Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Studievaardigheden...
Lees verder

Rekenen

Op De Albatros werken de groepen 3 t/m 8 met de methode Wereld in getallen van de uitgeverij Malmberg. Algemeen: De wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de start van iedere les is voor automatiseren, daarna komt er instructie en de verwerking van de instructie  werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol.  Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de rekenzwakke kinderen is in de handleiding één oplossingsstrategie uitgewerkt. Structuur: Er is stof voor 36 weken, opgedeeld in blokken van vier of vijf weken. De eerste 3 (of 4) weken zijn voor de basisstof. De week na de toets is bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking. Elke week bestaat uit 4 lessen. De 5e les is voor het afronden van de weektaak en/of voor extra instructie. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is de projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld rekenen aan bod komen. Elke les duurt 50 à 60 min. en heeft dezelfde opbouw: de eerste helft is voor instructie en begeleid oefenen en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak. Elke les begint met herhalen, oefenen en automatiseren. In de weektaak is 2 x 15 minuten opgenomen voor de oefensoftware. Differentiatie: De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: 1 ster (minimumniveau), 2 sterren (basisniveau) en 3 sterren (plusniveau). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveau. In de handleiding is een minimumprogramma en compacting route opgenomen. Voor rekenzwakke kinderen is er een bijwerkboek voor verlengde instructie waar kinderen nogmaals de klassikale lesstof in duidelijke stappen krijgen uitgelegd één oplossingsstrategie). Voor rekensterke kinderen is er een pluswerkboek. Daarin kunnen ze werken als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de nog te behandelen stof. Evaluatie en registratie: Elk blok wordt afgesloten met een toets. De toets kan op papier of digitaal worden afgenomen. De toets bevat 3 onderdelen: minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen, beheersing), projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen) en basistoets (toetsing van de basisdoelen, signalering).  ...
Lees verder

Schrijven

Om een methodisch handschrift te ontwikkelen maken we in de groepen 3  t/m 8 gebruik van de methode “Zwart Op Wit” van uitgeverij Zwijsen.  De kinderen leren met deze methode vanaf groep 3 het schuine schrift. Eenmalig krijgen de leerlingen in groep 3 een vulpen. Wanneer zij hier zorgvuldig mee omgaan is deze vulpen te gebruiken tot en met groep 8. Mocht de vulpen zoekraken of moedwillig stuk gemaakt worden dan nemen de leerlingen een vulpen van thuis mee of zij kunnen een vulpen op school kopen. Vullingen krijgen de leerlingen van de school. (geen Parker en/of Lamy  vullingen). Vanaf schooljaar 2016-2017 zal "Zwart Op Wit" vanaf groep 2 gefaseerd worden vervangen door de methode "Pennenstreken". Eveneens van uitgeverij Zwijsen....
Lees verder

Sociaal Emotionele Vorming

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op De Albatros bij door: Een dagelijkse positieve omgang met de kinderen; Het consequent hanteren van regels en afspraken; Het systematisch volgen van de leerlingen middels de SCOL; (een observatie lijst) Het bieden van structuur en veiligheid; Het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind. We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde, zeker op De Albatros. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij. Deze punten worden regelmatig met de kinderen besproken en komen ook aan de orde in de methode sociaal emotionele vorming. (kinderen en hun sociale talenten) Op dit moment zij we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor Sociaal Emotionele Vorming. Begin schooljaar 2016/2017 zullen we op de nieuwe methode overstappen....
Lees verder

Studievaardigheden

Met het leren van studievaardigheden wordt al begonnen op de basisschool. Daar wordt begonnen met het leren lezen van teksten, schema's, tabellen, grafieken en kaarten. Ook leren de leerlingen het hanteren van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek. Studievaardigheden zijn een onderdeel van de in Nederland gebruikte cito eindtoets basisonderwijs, waarmee getoetst wordt wat de leerlingen er nog van weten. Omdat deze CITO-toets belangrijk is voor de toegang tot het voortgezet onderwijs gebruiken wij op De Albatros vanaf groep 6 de methode Blits! Met deze methode leren de kinderen op een gedegen manier om te gaan met verschillende soorten informatiebronnen....
Lees verder

Taal

In groep 1 en 2 maken we gebruik van de methode Schatkist en Onderbouwd. In groep 3 maken we gebruik van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Wij werken op De Albatros  in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taal actief. Taal actief is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan alle kerndoelen/referentie niveaus met betrekking tot de Nederlandse taal. De kerndoelen Nederlands bevatten mondeling taalonderwijs, schriftelijk taalonderwijs, woordenschat  en taalbeschouwing. Ook voor spelling en werkwoordspelling maken we gebruik van de methode Taal actief spelling voor de groepen 4 t/m 8. Differentiatie vormt een vast onderdeel van de lessen van Spelling. Alle leerlingen kunnen op de computer hun eigen verdieping en herhaling vinden op de Taal Actief applicatie.  ...
Lees verder

Taal en rekenonderwijs

We hebben vanaf 2009 drie jaar deelgenomen aan de taalpilot, waardoor de opbrengsten betreffende taal kwalitatief verhoogd zijn en de inzichten verbeterd.  Daarnaast voerden we de 1 zorgroute in en gingen instructie geven op 3 niveaus waardoor wij de resultaten betreffende deze vakken zagen verbeteren. Niet alleen de deelname aan de taalpilot maar ook door deelname aan het onderzoek “taal interventies met kinderen” spelen wij steeds beter in op de leerbehoeften van onze leerlingen. In het kader van de leergang onderwijskundig leiderschap heeft de school zich middels actie onderzoek verdiept in het verbeteren van het spellingonderwijs. De resultaten op het gebied van spellingonderwijs vertonen een stijgende lijn. De aandacht van de school gaat vooral uit naar opbrengsten en het verhogen van resultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen. Ook hebben wij onze taal- en rekenmethoden onlangs vernieuwd. Het schooljaar 2011-2012 deden wij mee met het actie onderzoek “taal ontwikkelen met kinderen”. Wij werden begeleid door het APS en gingen op zoek naar interventies op taal/leesgebied die er toe doen. Daarnaast is er één collega opgeleid tot taalspecialist.   Wij blijven natuurlijk naast alle aandacht voor het taal-,reken -, en leesonderwijs zorgen voor een breed en evenwichtig onderwijsaanbod. In het kader hiervan namen we de afgelopen jaren deel aan de Pilot techniek. Wij leerden ons reken- en taalonderwijs te integreren in het vak techniek....
Lees verder

Technisch lezen

De leerlingen uit groep 1 en 2 maken gebruik van de nieuwe methode Schatkist taal/lezen. De nieuwe Schatkist biedt een schat aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Met behulp van de methode Schatkist besteden we aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Schatkist werkt met ankers (thema’s) die geplaatst zijn binnen de seizoenen. De ankers kunnen daardoor gekoppeld worden aan voor kinderen herkenbare gebeurtenissen, bijvoorbeeld de seizoenen en de feestdagen. In elk anker komen de ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, lezen en rekenen aan bod. Deze methode is van de uitgeverij Zwijsen en voldoet aan de kerndoelen. We proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het taal/leesonderwijs dat gegeven wordt in groep 3. Naast de methode schatkist werken we ook nog met het protocol Dyslexie. De leerlingen uit groep 3 maken gebruik van de nieuwste methode Veilig Leren Lezen. Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen. Voor het voortgezet technisch lezen maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Estafette Nieuw. Deze methode is uitgegeven door Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen. Estafette Nieuw is gebaseerd op het beste van de tweede maanversie van Veilig leren lezen. Daardoor sluit Estafette Nieuw als enige leesmethode naadloos aan op Veilig leren lezen. Net zoals Veilig leren lezen werkt Estafette Nieuw met drie aanpakken. De aanpakken differentiëren in instructie, begeleiding, herhaling en leestijd. Er is een heldere aanpak voor: risicolezers, methodevolgers en snelle lezers. De aanpakken hebben wel een andere naam. De Sterlijn voor risicolezers heet in Estafette Nieuw Aanpak I. De Maanlijn voor methodevolgers heet Aanpak II en de Zonlijn voor snelle lezers Aanpak III. Op deze manier ontstaat een doorgaande leerlijn voor technisch lezen tot en met groep 8. Van groep 1 tot en met 8 sluiten de Zwijsen-methoden naadloos op elkaar aan en groeien kinderen van Schatkist (groep 1 - 2) eenvoudig door naar Veilig leren lezen (groep 3) en Estafette Nieuw (groep 4 tot en met 8). De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en foutloos verlopen. Maar voor een goede leestechniek is oefenen op zins- en tekstniveau ook essentieel. Estafette Nieuw oefent deelvaardigheden eerst geïsoleerd in de werkboeken en integreert ze daarna in het complexere geheel: de leesboeken. Een belangrijk didactisch uitgangspunt is het fasen model bij de leesverwerving. Volgens dit model leren kinderen eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Het gebruik van het fasen model is duidelijk herkenbaar. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot, is het devies. Vervolgens krijgen leerlingen teksten. En kinderen die dat nodig hebben, krijgen gerichte instructie en feedback. Daarnaast vindt er één keer in de week tutor lezen en één keer in de week duo lezen plaats. In de groepen 5 t/m 8 wordt tweemaal per week gelezen in duo’s van gelijk leesniveau. Iedere leerling uit groep 3 en 4 leest één keer per week onder begeleiding van een leerling uit groep 7 en/of 8.(tutorlezen) Leerlingen die moeite hebben met lezen en eind groep 3 een CITO niveau 4 of 5 hebben worden vanaf groep 4 ingedeeld bij lezen gaat voor en vanaf groep 5 in lezen gaat door. Zij krijgen twee keer per week een half uur extra lees instructie/hulp. Soms gaan leerlingen van groep 6,7 en 8 die moeite blijven houden met lezen naar de leesgroep op de Watergeus....
Lees verder

Verkeer

De Albatros heeft het officiële verkeersveiligheidslabel. Regelmatig worden wij gecontroleerd en tot nu toe zijn wij nog steeds labelwaardig. We hebben we de herkeuringen met goed gevolg doorlopen. Wij maken wat de verkeerslessen betreft gebruik van de methode: “Let’s go!” Deze methode sluit aan op het Verkeers-veiligheidslabel. Let’s go! is de nieuwe  verkeersmethode voor groep 1 t/m 8. De methode is innovatief, interactief en heel veilig. Let’s go! speelt zich namelijk volledig op het digibord af. Met animaties, video's, Google Street view en de Situatiebouwer bereiden wij de kinderen veilig op het verkeer voor. Door de samenwerking met de ANWB is Let’s go! misschien wel de leukste én beste verkeersmethode ooit!. Met Let’s go! Bereiden wij de kinderen bovendien goed voor op het Nationaal Verkeersexamen van de leerlingen van groep 8. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Dit ter voorbereiding op de dagelijkse rit naar de toekomstige school van het voortgezet onderwijs. Vooraf aan het examen vindt er een fiets controle plaats. Wordt de fiets afgekeurd dan mag de leerling niet deelnemen aan het praktijkexamen. We hebben op De Albatros ook een vaste verkeersouder. (Yvonne Jas)  Zij helpt activiteiten rondom verkeer mede te organiseren en let op de verkeersveiligheid rondom school. Als er knelpunten zijn die te maken hebben met de veiligheid van onze kinderen en ouders bespreekt zij deze met de verantwoordelijke mensen van de gemeente Lelystad....
Lees verder