SchOOLwiki

zoekopdracht

62 resultaten in categorie "de-zorg-voor-onze-leerlingen"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Algemene doelstelling

Het onderwijs op De Albatros richt zich op: de emotionele ontwikkeling; de cognitieve ontwikkeling; het ontwikkelen van creativiteit; het verwerven van sociale vaardigheden; het verwerven van lichamelijke vaardigheden; het verwerven van culturele vaardigheden; de ontwikkeling van waarden en normen; respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond; Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis, inzicht, vaardigheid en houdingen. Deze doelen zijn verweven met elkaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de Wet op het Basisonderwijs vindt u in deze doelen terug. Voor ons zijn alle onderdelen van de Wet op Primair Onderwijs van fundamenteel belang...
Lees verder

Begrijpend lezen

In groep 3 gebruiken de leerlingen Humpie Dumpie begrijpend lezen. Vanaf januari gebruiken deze leerlingen deze methode om vertrouwd te raken met het fenomeen begrijpend lezen.  Voor het begrijpend lezen maken we vanaf het schooljaar 2008-2009 gebruik van de nieuwe methode Goed Gelezen begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen. Een keer per week maken de leerlingen middels directe instructie een boekles met gedifferentieerde verwerking. De leerkrachten van de onderbouw ondersteunen de leerkrachten van de bovenbouw tijdens deze boeklessen. Op deze manier kunnen we de instructie groepen zo klein mogelijk houden. Daarnaast maken de leerlingen uit deze groepen één keer per week een individuele bakles waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in niveau en tempo. Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen één keer per week voorafgaand aan de boekles een extra les aangeboden.(pre-teaching) De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan daarnaast één keer per week aan de slag met opdrachten bij Nieuwsbegrip een methode die aansluit op actuele gebeurtenissen . Er wordt extra aandacht geschonken aan het aanleren van de leesstrategieën. Verder voorziet onze schoolbibliotheek de leerlingen van uitdagende boeken op niveau waarin zelfstandig gelezen wordt. Ook lenen wij collecties bij de bibliotheek....
Lees verder

Besluitvorming doubleren groep 3 t/m 8

Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/verzorgers, groepsleerkracht, team en directie wordt genomen. De school is hierin eindverantwoordelijke. Argumenten die de school aanleiding geven doubleren te overwegen: voor groep 3: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 5 maanden of meer op de onderdelen spelling en lezen en/of 8 maanden of meer achterstand op het onderdeel rekenen/wiskunde. voor groep 4 t/m 8: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 8 maanden of meer op tenminste twee van de volgende onderdelen, waarvan op één onderdeel een aantoonbare achterstand van tenminste 10 maanden. lezen (DMT) spelling rekenen/wiskunde begrijpend lezen er is sprake van een sociaal-emotionele achterstand binnen de organisatie is aantoonbaar speciale leerling zorg aangeboden (zie leerling dossier: groepsplannen, handelingsplannen, besproken in de groepsbesprekingen met de IB-er, de leerling besprekingen en in de bouwvergaderingen). Ondanks deze zorg blijkt doorstromen naar het volgende leerjaar niet verantwoord. ...
Lees verder

De leerkracht

De mensen die op school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. De teamleden werken en overleggen veel samen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er veel geld en energie gestoken in de scholing van de leerkrachten. Dit gebeurt in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Hiervoor worden wanneer mogelijk aan het begin van het jaar de studiedagen gepland.  Goed onderwijs geven vraagt om goede leerkrachten. Reflectie op eigen handelen en goede scholing blijven nodig om dit te bereiken. Leerkrachten geven duidelijke uitleg en controleren of de leerlingen de aangeboden leerstof en opdrachten ook echt begrepen hebben. Het didactisch handelen van onze leerkrachten is afgestemd op de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de groep leerlingen als geheel en het individu in het bijzonder. Onze leerkrachten houden rekening met niveauverschillen bij de instructie en stimuleren onze leerlingen hun werk te controleren. Na afloop van ieder blok worden er indien nodig feedbackgesprekken met de leerlingen gehouden en worden er nieuwe doelen gesteld. Ook zorgen onze leerkrachten ervoor dat de geplande onderwijstijd effectief wordt besteed. Zij variëren de hoeveelheid leertijd voor de leerlingen afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Mede door al de kennis die we opdeden tijdens de scholingen en de daarmee samenhangende, verbeterde resultaten bij de methode gebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen raakten wij steeds meer gemotiveerd om meer uit de leerlingen te halen en hogere doelen te stellen...
Lees verder

De leerkracht in de groepen

De mensen die op school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. De teamleden werken en overleggen veel samen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er veel geld en energie gestoken in de scholing van de leerkrachten. Dit gebeurt in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Hiervoor worden wanneer mogelijk aan het begin van het jaar de studiedagen gepland. Goed onderwijs geven vraagt om goede leerkrachten. Reflectie op eigen handelen en goede scholing blijven nodig om dit te bereiken. Het team volgden de afgelopen jaren scholing om ons klassenmanagement te versterken, wij leerden lesgeven op 3 instructieniveaus betreffende de vakken spelling, rekenen en begrijpend lezen. Wij werkten aan een professionele cultuur. Wij leerden toetsen analyseren en herstelplannen en ontwikkelperspectieven te schrijven. De nadruk kwam te liggen op opbrengstgericht werken. Het schooljaar 2010-2011 volgden alle teamleden scholing op het gebied van spelling onderwijs, gedrag en de professionele cultuur. Mirna volgde tussen 2010-2012 de opleiding tot IB-er en René die tot leesspecialist, Jacqueline is onze taalspecialist. Leerkrachten geven duidelijke uitleg en controleren of de leerlingen de aangeboden leerstof en opdrachten ook echt begrepen hebben. Het didactisch handelen van onze leerkrachten is afgestemd op de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de groep leerlingen als geheel en het individu in het bijzonder. Onze leerkrachten houden rekening met niveau verschillen bij de instructie en stimuleren onze leerlingen hun werk te controleren. Na afloop van ieder blok worden er indien nodig feedbackgesprekken met de leerlingen gehouden en worden er nieuwe doelen gesteld. Ook zorgen onze leerkrachten ervoor dat de geplande onderwijstijd effectief wordt besteed. Zij variëren de hoeveelheid leertijd voor de leerlingen afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Mede door al de kennis die we opdeden tijdens de scholingen en de daarmee samenhangende, verbeterde resultaten bij de methode gebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen raakten wij steeds meer gemotiveerd om meer uit de leerlingen te halen en hogere doelen te stellen....
Lees verder

Doelen van kwaliteitszorg

De doelen van onze kwaliteitszorg zijn zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en bedrijfsresultaten ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen) planmatig verbeteren indien de kwaliteit niet goed genoeg is. Belangrijk vinden we dat het team zich zelf verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene in de school wordt gedragen. Dit betekent dat op basis van analyse van kwaliteitsgegevens conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op leerkracht- en schoolniveau.  Vanzelfsprekend werken wij in onze school naar een bepaalde kwaliteit toe. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt....
Lees verder

Doorstroming

Het percentage zittenblijvers op De Albatros (inclusief verlenging van de kleuterperiode) ligt niet hoger dan verwacht mag worden. Doorverwijzingen naar speciaal onderwijs vinden alleen dan plaats wanneer wij na een heel proces van extra hulp, gedegen onderzoek door externe instanties, veel overleg met externe instanties en ouders, een leerling niet meer hetgeen kunnen bieden dat deze leerling nodig heeft en dus handelingsverlegen zijn. Deze doorverwijzingen vinden echter zelden plaats. Dat wil niet zeggen dat wij geen moeilijk lerende kinderen hebben maar dat wij tot op heden in staat zijn deze leerlingen binnen school te begeleiden....
Lees verder

GGD onderzoeken

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5/6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. Als uw kind 5 jaar is... Rond de leeftijd van 5 jaar krijgen de kinderen een logopedische screening op hun spraak- en taalontwikkeling. De logopedist let vooral op taal, spraak, articulatie en stem. In groep 7 krijgen alle kinderen een standaard onderzoek naar groei, gezondheid en gedrag door de jeugdverpleegkundige. Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging. Ouder(s)/ verzorger(s) worden door de GGD geïnformeerd over de bevindingen....
Lees verder

Gedragsproblematiek

Leerlingen die al vroeg op de basisschool gedragsproblemen laten zien, lopen een groot risico op ernstig negatieve gevolgen, zoals uitval op school en psychiatrische stoornissen. Ze verstoren bovendien de taakgerichtheid van hun klasgenoten. De groep met ernstige gedragsproblemen bedraagt landelijk gezien ongeveer vijf tot tien procent van alle leerlingen. Scholen hebben een belangrijke rol bij het signaleren en tegengaan van gedragsproblemen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van zogenoemde gedragsinterventie­ programma’s. Er wordt op de Albatros gewerkt met een gedrags- en pestprotocol....
Lees verder

Gedragsproblemen

Als een leerkracht gedragsproblemen signaleert bij een kind wordt hierover met de ouders gesproken. Zien we gedragsproblemen die veroorzaakt kunnen zijn door aanleg, dan verwijzen wij u door voor verder onderzoek. Wij verwijzen naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden. Hiervan komt dan een verslag in het leerling-dossier....
Lees verder

Groepsgrootte

In de kleuterbouw en onderbouw streven wij naar groepen van niet meer dan 33 leerlingen. Bij de kleutergroepen kan het zijn dat aan het eind van het schooljaar de groep iets groter is dan wij zouden willen. Na de zomervakantie is meestal groep 1 wat kleiner. Dit heeft te maken met de instroom en de doorstroom van de leerlingen. In de groepen 5 t/m 8  streven wij naar niet meer dan 35 leerlingen per groep....
Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels aan tafels, in de hal en op het plein. Jongste kleuters zitten in groep 1 en oudste kleuters zitten op de Albatros in groep 2. Omdat kinderen op school komen als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een instroom van nieuwe kleuters in deze groep. Het onderwijs aan kleuters is anders dan het onderwijs in de hogere groepen. Voor een goede ontwikkeling zijn in de kleuterperiode drie basisvoorwaarden noodzakelijk. Daarbij denken we aan nieuwsgierigheid, emotionele vrijheid en zelfvertrouwen. Kleuters leren voornamelijk op een spelgerichte manier. In hun spel leren ze bijvoorbeeld de kleuren, de getallen enzovoorts. Vandaar dat spel een belangrijke kleuteractiviteit is. De leerkrachten spelen een actieve rol bij het aanbieden en de begeleiding van de spelactiviteiten, waarbij veel ruimte gegeven wordt aan het eigen initiatief van de kinderen. Vanuit het spel wordt de wereld verkend, het voorstellingsvermogen en de creativiteit bevorderd en leren de kinderen samen spelen en werken. In grote lijnen zou het onderwijsaanbod groep 1 en 2 kunnen worden onderverdeeld in de volgende vijf onderdelen: Spel en beweging Taal- en rekenwerkjes werken met ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels en constructiemateriaal thema’s en projecten (herfst, Sinterklaas, enz.) kringactiviteiten (muziek, voorlezen, expressie). Naast de bovengenoemde activiteiten geldt dat oudere kleuters steeds meer belangstelling krijgen voor cijfers en letters....
Lees verder

Homogene groepen

Mede doordat steeds meer leerlingen onze school bezoeken kunnen wij steeds vaker homogene groepen realiseren waardoor het werken op 3 niveaus nog effectiever wordt.  Door betere samenwerking met de ouders, door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling, door het voeren van feedbackgesprekken, het werken met groepsplannen, groepsoverzichten en een ontwikkelingsperspectief, het werken met datamuren en leerling portfolio’s  en de scholing van teamleden en directie kunnen we nog meer uit de kinderen halen dan wij voorheen al deden. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terecht komen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Doordat bovenstaande steeds beter zichtbaar wordt op school wordt hierover in de buurt gesproken. Deze mond op mond reclame zorgt ervoor dat het aantal leerlingen dat onze school bezoekt gestaag blijft groeien....
Lees verder

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Landelijk is op 1 juli 2013 de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Binnen Stichting SchOOL  is een gezamenlijk Protocol_meldcode_Huiselijk_geweld_en_kindermishandeling opgesteld. De scholen zijn verplicht te handelen volgens dit protocol. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling onzekerheid teweegbrengt. Het stappenplan in het protocol biedt een structuur aan en geeft handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. Bij een vermoeden van huishoudelijk geweld en/of kindermishandeling volgt de school de volgende 5 stappen: In kaart brengen van signalen Overleggen met een collega uit het zorgteam van de school en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Gesprek met de betrokkene(n) Wegen van het geweld of de kindermishandeling Beslissen: hulp organiseren of melden. Aanpassing meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1.    Vooruitlopend op de wetswijzing per 1 januari 2019, waarbij het verplicht wordt om met een afwegingskader in stap 5 van de meldcode te werken, een uitleg op hoofdlijnen. Stap 5 nu is beslissen: hulp organiseren of melden. Stap 5 per 1 januari 2019 is beslissen aan de hand van het afwegingskader, beide beslissingen moeten in deze volgorde genomen worden Afwegingskader 1: is melden noodzakelijk? Afwegingskader 2: is zelf passend en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk? Zodra het aangepaste basismodel meldcode van het ministerie wordt vrijgegeven worden deze door gevoerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van stichting SchOOL. 2.    De LKC heeft advies gegeven om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan te passen naar het basismodel meldcode van het ministerie van VWS. Dit advies is overgenomen door het college van bestuur. Bij Fase 3: uitvoering van het plan van aanpak is toegevoegd aan het gesprek met de ouders “in uitzonderlijke situaties, waarbij er concrete aanwijzingen zijn dat het voeren van het gesprek met de ouders de veiligheid van het kind in het geding zou kunnen komen, kan de overleggroep het besluit nemen om geen contact te leggen met de ouders”.   Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, dat wil zeggen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden of mantelzorgers. Het kan daarbij gaan om lichamelijk geweld (slaan, schoppen, door elkaar schudden e.d.), psychisch geweld (uitschelden, treiteren, kleineren, bedreigen, stalken), seksueel geweld, verwaarlozing, schending van rechten, opsluiting en belaging. Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen actief of passief opdringen....
Lees verder

Inrichting kwaliteitszorg

Onze school gebruikt de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen. Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school; Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld; Zorg scan: geeft informatie over de zorgstructuur van de school; Tevredenheidsonderzoek medewerkers: in dit onderzoek worden medewerkers bevraagd over de kwaliteit van de school; Tevredenheidsonderzoek ouders: in dit onderzoek wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school; Tevredenheidsonderzoek leerlingen: in dit onderzoek wordt de mening van leerlingen gevraagd over de kwaliteit van de school; Klassenbezoeken: de leidinggevende houdt klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen; Functionerings- en POP - en beoordelingsgesprekken met medewerkers: binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken), en functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen; Functionerings- en POP-gesprekken met schooldirectie: leidinggevenden hebben dit type gesprekken met het bestuur; Monitoringsgesprekken: vanuit het bestuur worden met leidinggevenden gesprekken gevoerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan; (bronnen o.a.: jaarverslagen, jaarplannen) Schooltoezicht door inspectie: Indien de inspectie eenmaal in de vier jaar onze school bezoekt wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs; Externe contacten: waar informatie wordt verkregen over de school, zoals peuterspeelzalen of vervolgonderwijs. Onze school verzamelt veel gegevens. Het integraal analyseren van de gegevens, conclusies trekken, onderbouwde beleidsinterventies benoemen, borgen en verantwoorden is een verbeterpunt. Verder speelt kwaliteitszorg een belangrijke rol in onze doelen ten aanzien van de professionalisering van medewerkers....
Lees verder

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school en op de naleving van de wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar. De inspectie heeft De Albatros voor het laatst bezocht in september 2011. Wij hebben (zoals ook te lezen viel in hoofdstuk 2.4. periodiek onderzoek) een basisarrangement gekregen....
Lees verder

Kleutergroep verlenging

De najaar kinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 1/2 jaar in de kleuterklas verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen (fonologisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal). In het dossier van deze leerlingen wordt dit schriftelijk vastgelegd in een handelingsplan. Contact met ouders Wanneer er sprake is van verlenging van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders wordt eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt....
Lees verder

Landelijke klachtencommissie

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het college van bestuur van Stichting SchOOL besloten aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Is uw klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van Stichting SchOOL. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling binnen Stichting SchOOL.  In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of de centrale klachtencoordinator worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508AD Utrecht Tel. 030 2809590 www.onderwijsgeschillen.nl info@onderwijsgeschillen.nl...
Lees verder

Leerling wordt ziek op school

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school.  ...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen, dat zijn de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij op 3 instructie niveaus met behulp van groepsplannen en groepsoverzichten en indien nodig maken wij, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief. Een leerlingvolgsysteem is in de eerste plaats een hulpmiddel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht nagaan wat een leerling de afgelopen periode geleerd heeft op school, wat een leerling al wel of nog niet kan en wat nog te moeilijk of al te gemakkelijk is voor het kind. Het onderwijs kan dan daar op afgestemd worden. Het leerlingvolgsysteem wordt de hele basisschooltijd gebruikt. De leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De toetsen in het leerlingvolgsysteem hebben betrekking op de basisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die o.a. te maken hebben met taal, rekenen en lezen. In groep 1 en 2 wordt vooral gekeken naar de basisvoorwaarden die van belang zijn om te kunnen leren schrijven, lezen en rekenen. Wij zorgen ervoor dat er aan het begin van het jaar wordt vastgesteld wanneer welke toets plaats zal vinden. Iedere leerkracht ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een toets kalender waarop beschreven staat wanneer en wat getoetst wordt en door wie die toets wordt afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd en besproken tijdens de leerling-besprekingen die in teamverband gehouden worden en tijdens groepsbesprekingen met de desbetreffende leerkracht en de I.B.- er.  Tijdens deze besprekingen worden de ontwikkelingstrajecten van de individuele leerling en/of de ontwikkelingen van de hele groep in kaart gebracht en de vervolgtrajecten vastgelegd en indien nodig met ouders besproken. Zijn de zorgsignalen heel groot,  dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe instantie. Het leerlingvolgsysteem is voor ons ook een heel belangrijk instrument om de kwaliteit van de school te meten. De analyses die wij maken naar aanleiding van de resultaten geven ons antwoorden op vragen als: Sluiten de methoden wel aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen; Gebruiken wij de methoden wel op de meest effectieve manier; Is ons klassenmanagement goed geregeld; etc. Tenslotte geeft het leerlingvolgsysteem de ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind. De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Zij bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen met de leerkracht en/of de directie. Wanneer blijkt dat een leerling leer-,sociaal- emotionele  en/of gedragsproblemen heeft, begeleidt de interne begeleider de groepsleerkracht bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een handelingsplan. Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft binnen onze school wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin het begeleidingstraject met u besproken wordt. Zijn de zorgsignalen groter dan wordt de intern begeleider bij het gesprek betrokken. Samen met de ouders  wordt dan het vervolgtraject besproken en indien nodig om toestemming gevraagd voor advies en/of onderzoek door een externe instantie....
Lees verder

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als een kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Vanaf het vierde jaar mag een kind naar school. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Veel kinderen gaan vanaf hun vierde al naar school. Leerplichtwet De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden van vrijstelling van de leerplicht en wat er als ouder/verzorger van uw wordt verwacht en wat de leerplichtambtenaar en de school doet op de site van de gemeente Lelystad....
Lees verder

Leerprestaties

Na de basisschool moet een kind naar die vorm van onderwijs gaan, waar het, het meest geschikt voor is. De Albatros zorgt hiervoor door: het werken met methoden die uitgaan van doorlopende leerlijnen, die voldoen aan de kerndoelen, die inspelen op de referentieniveaus en het werken met de juiste materialen; het volgen van scholing door leerkrachten en directie; het werken volgens de 1 zorgroute (3 instructie niveaus, groepsplannen, groepsoverzichten, ontwikkelingsperspectief); het voortdurend positief stimuleren van het kind; het hebben van hoge verwachtingen van het kind; het nauwkeurig volgen van de vorderingen van elk kind (zowel de methoden gebonden toetsen als de methoden onafhankelijk toetsen (LOVS), sociaal emotionele ontwikkeling (SCOL); het mede verantwoordelijk maken van kinderen en ouders voor het ontwikkelingsproces van de leerlingen (datamuren, leerling portfolio, leerling-ouder-leerkrachtgesprekken);   Aan het eind van de basisschool nemen de leerlingen uit groep 8 deel aan de CITO eindtoets....
Lees verder

Medicijnen verstrekken op school

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Medisch handelen

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het onderzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Daarom is er voor alle scholen binnen Stichting SchOOL een protocol vastgesteld dat drie soorten situaties kent: De leerling wordt ziek op school of krijgt een ongeval op school; Het verstrekken van medicijnen op verzoek; Het doen van medische handelingen op verzoek. Wilt als ouder meer weten over het protocol neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Medische handelingen uitvoeren op school

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medische handelingen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van injecties.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Ondersteuning van de kinderen

Op alle openbare basisscholen van Stichting SchOOL (de overkoepelende organisatie) is de ondersteuningsstructuur (voorheen zorgstructuur) van de kinderen op dezelfde wijze georganiseerd doordat zij participeren in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband gelden voor alle basisscholen. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega's proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt de ondersteuningscyclus gevolgd. Onderstaand schema is van toepassing binnen alle scholen van Stichting SchOOL.   20160224_Ondersteuningscyclus Stichting SchOOL 1.2...
Lees verder

Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat georganiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding voor deskundige hulp van buitenaf nodig vindt, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. Na het doorlopen van de ondersteuningscyclus is overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt het Onderwijszorgloket in en wat doet het? Als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! Email: info@passendonderwijslelystaddronten.nl 0320 - 215 214 of 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl...
Lees verder

Opbrengsten

De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school  legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, middels een vast format, aangeleverd worden bij ons bestuur. Tijdens het directieoverleg worden alle resultaten van alle scholen die in kaart gebracht besproken....
Lees verder

Opbrengsten - 3 instructie niveaus

Op De Albatros werken wij op drie instructieniveaus bij de vakken Rekenen, Spelling en Technisch lezen en Begrijpend lezen. Er worden na elk blok of thema groepsplannen geschreven waardoor leerkrachten proactief leren denken in- en handelen naar onderwijsbehoeften van leerlingen. Elk groepsplan wordt na afloop geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie worden nieuwe groepsplannen geschreven of bijgesteld en indien nodig worden er individuele handelingsplannen geschreven.  ...
Lees verder

Opbrengsten - analyse

Wij maken diepteanalyses en trendanalyses. Deze analyses worden besproken in een teamoverleg. Niet alleen de directie en de IB-er maken een analyse maar ook leerkrachten zijn in staat deze analyses te maken. Voor vakgebieden die zorgsignalen laten zien, worden herstelplannen geschreven. Ons streefdoel is dat op het gebied van taal-, reken- en leesonderwijs binnen drie jaar meer dan 70% van onze leerlingen op niveau I, II, III, scoren bij de CITO- toetsen in januari en juni. Het streefdoel bij leerlingen die op niveau IV of V scoren bij de CITO- toetsen is dat, binnen drie jaar, 80% van deze leerlingen een duidelijke groei binnen het eigen niveau laat zien  Voor deze leerlingen schrijven wij een ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat onze leerkrachten toetsen goed moeten analyseren en aan de hand van deze analyse een zorgarrangement leren maken....
Lees verder

Opbrengsten - datamuur

Naast de individuele doelen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een vooraf afgesproken periode evalueert de groep of zij het doel behaalt hebben, hoe dat zo gekomen is en wat het volgende doel wordt. Behalen de leerlingen de individuele en/of de groepsdoelen dan mogen de leerlingen het vooraf afgesproken feestje vieren. Te denken valt aan het voorlezen van kleuters, iedere leerling mag vijf minuten langer achter de computer aan het werk, de meester of juf leest langer voor enz.  ...
Lees verder

Opbrengsten - intern begeleider

Vier keer per jaar worden de groepen besproken met de intern begeleider (IB-er). We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er en de directie gaan volgens een jaarplanning op groepsbezoek. De bevindingen betreffende deze bezoeken worden besproken met de desbetreffende leerkrachten en indien nodig ook in teamverband. Ook vinden er volgens planning collegiale consultaties plaats. Aan het begin van het schooljaar is de toetskalender gemaakt en is er een jaarplanning voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. Op deze planningen en deze  kalender staat precies vermeld wanneer de toetsen worden afgenomen, geanalyseerd en besproken. Wanneer de blokken rekenen, taal en begrijpend lezen klaar moeten zijn en getoetst moeten worden en wanneer de nieuwe groepsplannen af moeten zijn en de oude groepsplannen geëvalueerd moeten zijn. Ook staat daarin wanneer er groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen plaatsvinden. Op standaard formats worden de groepsplannen en groepsoverzichten ingeleverd bij de IB-er....
Lees verder

Opbrengsten - leerling-leerkracht-ouder gesprekken

Tijdens een leerling-leerkracht gesprek over het leerproces geven kinderen aan waar ze aan willen werken, van wie ze welke hulp nodig hebben en wat het einddoel is. Twee keer per jaar worden er op onze school leerling-ouder-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken vertellen de leerlingen aan de hand van hun leerlingenportfolio waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn en waar ze aan willen werken in de komende periode en welke hulp zij daar bij nodig hebben en van wie die hulp moet komen. In een leerlingenportfolio zitten naast de door leerlingen zelf uitgezochte werkjes (bewijsmateriaal te behalen doelen), een uitdraai van het LOVS, de persoonlijke doelen en de doelen die in overleg met de leerkracht gesteld zijn.  ...
Lees verder

Opbrengsten - reflectie

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk met de kleurcodering groen, vonden ze het niet goed maar ook niet slecht dan is het oranje en zijn zij niet tevreden of vonden zij het heel moeilijk dan wordt het rood. Aan de hand van deze reflectie gaat de leerkracht met de leerling in gesprek. Dit gesprek filtert leerlingen die zichzelf of te streng beoordelen of juist te oppervlakkig en zorgt tevens voor een handreiking voor een volgende opdracht....
Lees verder

Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

Na meestal acht jaar basisschool, gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 tijdens de informatie avond informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de ouders. Eind oktober/begin november krijgen de ouders de gelegenheid om zich te oriënteren tijdens de informatieavond van het voortgezet onderwijs. Tevens is er in oktober/begin november een individueel gesprek over de prestaties en de resultaten van de leerlingen op dat moment. In januari zijn er openhuisavonden van het voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken over de keuze van de school voor het voortgezet onderwijs. Begin februari, maken de leerlingen de Cito-eindtoets. De leerlingen en hun ouders maken een definitieve keuze en ongeveer half februari volgt dan de inschrijving. De leerkracht van groep 8 levert informatie aan voor het voortgezet onderwijs middels Digidoor. Daarna worden de schoolverlatersrapporten en de resultaten van de Cito-eindtoets door de leerkracht van groep 8 met de ouders besproken. Na ondertekening van dit rapport door de ouders wordt dit rapport opgestuurd naar de desbetreffende scholen voor het voortgezet onderwijs. Hierna volgt een gesprek van de leerkracht van groep 8 met een afgevaardigde vanuit het voortgezet onderwijs (meestal de orthopedagoog), over de ingeschreven leerlingen. Als de leerling ongeveer twee maanden op het voortgezet onderwijs zit volgt er een laatste gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de mentoren van de leerlingen. Hier bespreekt men de ervaringen en worden eventuele vragen beantwoord. De leerlingen worden zoals u hierboven heeft kunnen lezen in overleg na groep 8 meestal geplaatst in het regulier voortgezet onderwijs. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Middelbaar Beroepsonderwijs diploma, kan Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg behoeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het worden aangemeld bij het Speciaal Voortgezet Onderwijs. (SVO) Voor toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit geldt voor uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd....
Lees verder

Overgang van groep 1 naar 2 en 3 (algemeen)

De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Najaar kinderen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel ruim anderhalf jaar in de kleutergroep zitten.   De keuze van verkorting of verlenging heeft vooral te maken met de onderwijsbehoeften van de kinderen en hun ontwikkeling. De voortgang in deze ontwikkeling  is (zie ontwikkeling hieronder) bepalend, niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen, afhankelijk van het ontwikkelingsproces en dat het welbevinden van kinderen niet verstoord mag worden. Als school hanteren wij een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep van najaar kinderen. De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd in ons protocol. Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing....
Lees verder

Overgang van groep 1 naar 2 en 3 (protocol)

Kinderen die in oktober, november en december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze najaar kinderen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Kinderen die in oktober, november of december jarig zijn en mogelijk vervroegd gaan doorstromen, worden al in januari gescreend met behulp van de CITO-M1 toetsen (Rekenen en Wiskunde voor Kleuters en Taal voor Kleuters) en de januari screening. Voor de jongste kinderen worden deze toetsen meer als observatiemiddel gebruikt. Leerlingen die de toets wel afmaken en een score van I/hoge II  halen, zijn de kinderen die mogelijk doorgaan naar groep 2. Deze resultaten zullen in het CITO-LOVS worden vastgelegd. Na de zomer vakantie doen deze kinderen mee met de kinderen van groep 2.   Na overleg tussen leerkracht en intern begeleider en ouders kunnen deze kinderen (na de kerstvakantie) geplaatst worden in groep 2. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen, dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. Voor 1 maart wordt bepaald of er verlenging of verkorting plaatsvindt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kind kenmerken, zoals: zelfstandigheid de motorische ontwikkeling de sociaal-emotionele ontwikkeling werkhouding, taakgerichtheid   We streven ernaar om al bij de oudergesprekken in maart tot een gezamenlijke beslissing te komen. De definitieve beslissing over wel of niet vervroegd doorstromen naar groep 3 valt na de CITO toetsen in juni. Wanneer er geen sprake is van vervroegde doorstroming is er geen sprake van doubleren en zullen wij uw kind in zijn/haar naaste ontwikkeling begeleiden door  leer- en ontwikkelingsmateriaal aan te bieden op niveau....
Lees verder

Pedagogisch klimaat

In de school gaan teamleden positief met leerlingen, ouders en elkaar om. Er wordt gewaakt over de veiligheid van leerlingen, ouders en collega’s door middel van duidelijke gedragsregels en omgangsregels die zijn vastgelegd in een protocol. Naast de schoolregels hanteren we ook regels per groep. Deze regels worden opgesteld door leerkrachten en leerlingen samen en zijn zichtbaar opgehangen in het lokaal. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd om de algemene betrokkenheid van de leerlingen en de ouders bij de school te vergroten. Onze leeromgeving is functioneel en ordelijk. Wij bevorderen het onderlinge respect bij de leerlingen en tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen. Wij stimuleren bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  In de visie van onze school staat onder meer dat we gaan voor veiligheid en respect. Dit dragen we als leerkrachten uit door het goede voorbeeld te geven aan kinderen en ouders. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde, zeker op De Albatros. Wij doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind, zeker bij oudere kinderen, leerkrachten en ouders. Samen zorgen we voor een fijne school en ieder draagt daar op zijn of haar manier aan bij. De leerkrachten spelen daarbij een grote rol. Zij scheppen samen met de kinderen voor een groot deel de sfeer. Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie naar kinderen en zetten zich in om een positief contact te hebben met de kinderen en hun ouders. We begroeten elke dag de ouders en de kinderen bij het binnenkomen, zowel ‘s ochtenden als ‘s middags. We accepteren geen brutale monden van kinderen onderling of van kinderen naar ouders, maar ook niet van ouders naar andere kinderen en naar leerkrachten en ook wij benaderen ouders en leerlingen met respect. In ons protocol staat hoe een wanneer we bepaalde maatregelen nemen. Een van onze sterke punten is dat we meteen in gesprek gaan als men zich niet aan de gemaakte en beschreven afspraken houdt. Dit doen we zowel met kinderen als met ouders/verzorgers of andere volwassenen. Een dergelijk gesprek kan plaatsvinden met een leerkracht of met de directie of met beiden. Bij conflicten tussen kinderen zijn wij de mediator die objectief luistert naar de verhalen van leerlingen die een conflict met elkaar hebben. Door leerlingen te laten vertellen en inzien wat er gebeurd is, komen ze meestal zelf tot de oplossing van het conflict. Soms komt het voor dat kinderen grenzen overschrijden. Wij hebben als team vastgesteld dat wij niet accepteren dat kinderen elkaar schoppen, slaan, uitschelden of pesten. Ook verwachten we dat kinderen zorgvuldig omgaan met het materiaal in en om de school. Als kinderen de grens overschrijden zal de leerkracht het gedrag met de leerling en indien nodig ook met de ouders bespreken. Samen stellen zij een plan op waarin vastgesteld wordt wat er moet gebeuren om het gedrag te verbeteren. De leerkracht volgt samen met de ouders het kind tot het ongewenste gedrag is verdwenen. Mocht dit niet lukken dan volgt schorsing of verwijdering zoals vermeld staat in het protocol ongewenst gedrag.  ...
Lees verder

Periodiek kwaliteitsonderzoek

De inspectie van het onderwijs heeft de afgelopen jaren haar wijze van toezicht houden sterk veranderd. Er wordt nu gewerkt met zogenaamd “proportioneel toezicht”. Dit houdt in dat het niveau van toezicht afhankelijk is van het aantal risicosignalen dat inspectie ontvangt. Deze risicosignalen kunnen vanuit verschillende bronnen komen. In september 2011 bracht de inspectie voor het laatst een bezoek op De Albatros. Dit schrijft de inspectie over ons in het inspectierapport:     Algemeen beeld De inspectie komt tot de conclusie dat de onderwijskwaliteit op De Albatros van voldoende niveau is. Ze kent daarom aan de school een basisarrangement toe. Het team heeft de afgelopen jaren onder leiding van de schoolleiding hard gewerkt De 1-zorgroute en het directe instructiemodel zijn op planmatige wijze ingevoerd. Ook de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg zijn, in vergelijking met het laatste inspectiebezoek, sterk verbeterd. Daarnaast heeft men onder andere gewerkt aan het versterken van de opbrengstgerichtheid van de leraren. Dit alles heeft ertoe geleid dat niet alleen de eindopbrengsten en de tussenopbrengsten voldoende zijn, maar dat vrijwel alle onderzochte indicatoren met een voldoende, of soms zelfs een goed, zijn beoordeeld. Dit laatste geldt met name voor enkele indicatoren binnen de aspecten didactisch handelen van de leraren, afstemming en de voorwaarden voor kwaliteitszorg. Toelichting Opbrengsten Tot nu toe beoordeelt de inspectie eindopbrengsten als voldoende. Zij baseert zich hierbij op de resultaten die de leerlingen in groep 8 hebben behaald op de CITO Eindtoets. Ook de tussenopbrengsten zijn in 2011 voldoende. Op alle vijf de ijkpunten (technisch lezen groepen 3 en 4, rekenen en wiskunde groepen 4 en 6 en begrijpend lezen groep 6) behaalt de school scores die boven de ondergrens liggen. Daarnaast heeft de inspectie gekeken naar de opbrengsten in de groepen 5 en 7. Ook deze liggen voor wat betreft rekenen en wiskunde en begrijpend lezen boven de ondergrens van de inspectie. Al met al een vertrouwenwekkend beeld. Voor de leerlingen in groep 8 die op een eigen leerlijn zijn geplaatst, heeft de school een ontwikkelingsperspectief geformuleerd met daarvan afgeleide tussendoelen. De school kan voor deze leerlingen aantonen dat deze leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. De positieve ontwikkelingen van de afgelopen periode zijn volgens de inspectie toe te schrijven aan een aantal samenhangende factoren. De school staat onder leiding van een krachtige en inspirerende directie, die waarlijk onderwijskundig leiderschap toont. De inhoudelijk sterke intern begeleider is in staat leraren te enthousiasmeren. Ook beschikt de school over enthousiaste, leergierige en bekwame teamleden, die bereid zijn om kritisch naar zichzelf en naar elkaar te kijken. Hoewel leraren aangeven hard te moeten werken, geven ze tegelijkertijd aan dit er graag voor over te hebben omdat zij de effecten van hun inspanningen terugzien in het plezier van de leerlingen en de verhoogde leerprestaties. Leraren ervaren daardoor zelf meer werkplezier. Er is met andere woorden sprake van een waarlijk lerende organisatie. Aanbod De school gebruikt moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Daarbij besteedt men extra aandacht aan het woordenschatonderwijs. Dit is een terechte keuze. Doordat de school het convergente differentiatiemodel hanteert, waarbij de leerlingen zo lang mogelijk bij de leerstof van het desbetreffende leerjaar betrokken blijven, biedt de school aan voldoende leerlingen de leerstof aan tot en met het niveau van groep 8. Onderwijstijd Leraren houden de begin- en eindtijden goed in de gaten en zorgen er, mede dankzij een goede klassenmanagement voor dat er vrijwel geen onderwijstijd verloren gaat aan organisatorische zaken. Zij gebruiken de geplande onderwijstijd efficiënt .  Didactisch handelen In het handelen van alle leraren is goed te zien dat er veel aandacht besteed is aan de implementatie van het directe instructiemodel. Leraren hebben zich dit model eigen gemaakt en hanteren de diverse fasen ervan op een functionele, en daardoor uiterst effectieve wijze. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de uitleg van de leerstof dan ook als goed. Leraren maken aan de leerlingen duidelijk welke leerhouding van hen verwacht wordt en zorgen daarbij voor een ordelijk verloop van het onderwijsleerproces. In alle groepen heerst dan ook een taakgerichte werksfeer (indicator 5.2). Leraren spreken positieve en hoge verwachtingen uit van hun leerlingen en weten hen aan te spreken op hun specifieke kwaliteiten. Leerlingen tonen zich actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Dit geldt zowel voor de activiteiten tijdens de instructie als voor de momenten waarop leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. Ook deze indicator beoordeelt de inspectie met een goed. De combinatie van efficiënt klassenmanagement en een goed primair proces is naar de mening van de inspectie één van de verklaringen voor de goede opbrengsten. Afstemming Alle leraren hebben hun groep in kaart gebracht middels een groepsoverzicht. Deze groeps- overzichten zijn van een behoorlijk niveau en bieden voldoende informatie bij het opstellen van de groepsplannen. De groepsplannen zijn gespecificeerd per leerstofdomein. Daardoor kunnen leraren per leerstofonderdeel de gewenste afstemming realiseren. Doordat de groepsplannen aan het eind van elk blok worden geëvalueerd en er op grond van deze evaluatie zo nodig een herschikking van de onderscheiden groepen plaatsvindt, blijven de groepsplannen actueel en vormen daarmee een goede kapstok voor het plannen van de verschillende onderwijsactiviteiten. De wijze waarop de leraren afstemming realiseren tijdens de instructie beoordeelt de inspectie zelfs met een goed. Leerlingenzorg Leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen nauwkeurig en analyseren de toets gegevens. De onderwijskundige conclusies hiervan zijn onder andere terug te vinden in de groepsplannen Alle instromende kleuters zijn binnen zes weken goed in kaart gebracht, zowel in cognitief als sociaal-emotioneel opzicht. De school hanteert hierbij een eenduidige procedure en kan daarmee waarborgen dat alle potentiële zorgleerlingen vroegtijdig zijn gesignaleerd. Voor de leerlingen die extra zorg behoeven wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Het format voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. De inhoud van de handelingsplannen is van voldoende niveau. Leraren zijn al dan niet in samenspraak met de interne begeleider, in staat heldere doelen te formuleren. Ook de wijze waarop het zorgtraject vormgegeven wordt staat kort en krachtig beschreven. In de groepsplannen is goed zichtbaar wanneer de hulp wordt verleend. Bij de evaluatie van de afgeronde zorgtrajecten wordt niet alleen de vraag beantwoord of het doel wel of niet behaald is (productevaluatie), maar wordt ook vastgesteld welke factoren positief gewerkt hebben en welke belemmerend (procesevaluatie). Daarmee biedt de evaluatie voldoende input voor een eventueel vervolgtraject . Kwaliteitszorg Sinds de komst van de nieuwe directie enkele jaren geleden, is de kwaliteitszorg binnen de school sterk verbeterd. Het systeem van kwaliteitszorg is sindsdien een belangrijk instrument geworden voor de schoolontwikkeling en voor de borging van de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Sinds twee jaar worden de opbrengsten geëvalueerd en worden trendanalyses opgesteld. Aan de hand van de vooraf gestelde doelen, bepalen directie en teamleden welke verbeteractiviteiten noodzakelijk of gewenst zijn. Terwijl de analyse in eerste instantie uitgevoerd wordt door de interne begeleider en de directie, vindt de evaluatie op teamniveau plaats. Hierbij bespreekt men met elkaar op welke wijze eventueel noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en welke ondersteuning leraren daarbij behoeven. Niet alleen de betrokkenheid van de individuele leraren wordt hierdoor vergroot, maar ook de opbrengstgerichtheid van het team als geheel is door deze werkwijze versterkt. Aan de hand van een meerjarenbeleidsplan wordt het jaarplan opgesteld. Hierin staat een nadere concretisering van de ontwikkelactiviteiten van het huidige schooljaar. De geplande activiteiten staan helder beschreven. Het is daardoor voor alle betrokkenen duidelijk wat er op welk moment van hen verwacht wordt. Aan het eind van het schooljaar stelt de directie een jaarverslag op, waarin ze duidelijk aangeeft welke doelen wel, niet of deels behaald zijn en tot welke vervolgacties dit eventueel leidt. De school werkt hierdoor op planmatige wijze aan haar verbeteractiviteiten. De directie speelt binnen de school een belangrijke en stimulerende rol. Zij zorgt voor voldoende draagvlak binnen het team en bewaakt op professionele wijze de ontwikkelingen binnen de school. Mede door veelvuldige klassenbezoeken door directie, intern begeleider en door leraren zelf, is voldoende gewaarborgd dat de afgesproken vernieuwingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. De inspectie is van mening dat mede door de wijze waarop de directie inhoud geeft aan haar onderwijskundig leiderschap, de school in de afgelopen twee jaar zo'n positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zij beoordeelt dan ook de indicatoren de schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan de schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur als goed.  ...
Lees verder

Plustijd

Ook komend schooljaar zullen we meedoen met Plustijd. Dit programma, gesubsidieerd door de gemeente Lelystad, helpt kinderen op een projectmatige manier leren om te leren, voorziet in extra uitbreiding van de woordenschat of andere zaken waar de specifieke kinderen behoefte aan hebben. Plustijd is bedoeld voor kinderen die geen achterstand op of sociaal of leergebied hebben, maar door hun thuissituatie een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om op een hoger niveau uit te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan ouders die tweetalig zijn of bijvoorbeeld door hun vooropleiding hun kinderen niet (meer) kunnen helpen met huiswerk....
Lees verder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs. Telefoonnummer: 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl ...
Lees verder

Scholing

Om een school goed te ontwikkelen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan teamscholing en begeleiding van teamleden. Wij hechten grote waarde aan een goede doorgaande onderwijslijn binnen de school. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat groepsleerkrachten met elkaar en van elkaar leren en met elkaar bepalen hoe ze aan die dagelijkse praktijk vorm willen geven. Dat doen we door regelmatig na schooltijd met elkaar te vergaderen en soms gebeurt dit tijdens een studiedag. Ook volgen leerkrachten elk jaar individueel of in teamverband één of meerdere cursussen en/of opleidingen. Deze cursussen of opleidingen vinden meestal plaats na schooltijd, in de avonduren, op een woensdagmiddag of op een zaterdag. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus of een opleiding tijdens schooluren afwezig zijn. In dat geval wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Soms volgt het hele team onder schooltijd een cursus en dan hebben de leerlingen een dag of dagdeel vrij. Wij noemen dat een studiedag. Deze studiedagen worden in de schoolgids en anders in een nieuwsbrief bekend gemaakt zodra wij de data weten. Startende leerkrachten worden door ons extra begeleid en de directie en de IB-er bezoeken regelmatig de leerkrachten in de groep om te kijken of het schoolbeleid wordt uitgevoerd en om te kijken wat leerkrachten kunnen doen om de kwaliteit van hun lesgeven te verbeteren. Ook kijken collega’s minstens twee keer per jaar bij elkaar in de groepen, de collegiale consultatie...
Lees verder

Sociaal emotionele ontwikkeling

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling dragen we op De Albatros bij door: een dagelijkse positieve omgang met de kinderen; het consequent hanteren van regels en afspraken; het bieden van structuur en veiligheid; het structureel voeren van gesprekken met ouders en kinderen; het gebruik maken van een methode voor sociaal/emotionele ontwikkeling; de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen volgen middels de "Sociale Competentie Observatie Lijst" (SCOL). ...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Taken van de Intern Begeleider (IB-er)

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Binnen onze school hebben we een intern begeleider, de IB-er. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp....
Lees verder

Technisch lezen

De leerlingen uit groep 1 en 2 maken gebruik van de nieuwe methode Schatkist taal/lezen. De nieuwe Schatkist biedt een schat aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Met behulp van de methode Schatkist besteden we aandacht aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Schatkist werkt met ankers (thema’s) die geplaatst zijn binnen de seizoenen. De ankers kunnen daardoor gekoppeld worden aan voor kinderen herkenbare gebeurtenissen, bijvoorbeeld de seizoenen en de feestdagen. In elk anker komen de ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, lezen en rekenen aan bod. Deze methode is van de uitgeverij Zwijsen en voldoet aan de kerndoelen. We proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het taal/leesonderwijs dat gegeven wordt in groep 3. Naast de methode schatkist werken we ook nog met het protocol Dyslexie. De leerlingen uit groep 3 maken gebruik van de nieuwste methode Veilig Leren Lezen. Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen. Voor het voortgezet technisch lezen maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Estafette Nieuw. Deze methode is uitgegeven door Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen. Estafette Nieuw is gebaseerd op het beste van de tweede maanversie van Veilig leren lezen. Daardoor sluit Estafette Nieuw als enige leesmethode naadloos aan op Veilig leren lezen. Net zoals Veilig leren lezen werkt Estafette Nieuw met drie aanpakken. De aanpakken differentiëren in instructie, begeleiding, herhaling en leestijd. Er is een heldere aanpak voor: risicolezers, methodevolgers en snelle lezers. De aanpakken hebben wel een andere naam. De Sterlijn voor risicolezers heet in Estafette Nieuw Aanpak I. De Maanlijn voor methodevolgers heet Aanpak II en de Zonlijn voor snelle lezers Aanpak III. Op deze manier ontstaat een doorgaande leerlijn voor technisch lezen tot en met groep 8. Van groep 1 tot en met 8 sluiten de Zwijsen-methoden naadloos op elkaar aan en groeien kinderen van Schatkist (groep 1 - 2) eenvoudig door naar Veilig leren lezen (groep 3) en Estafette Nieuw (groep 4 tot en met 8). De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en foutloos verlopen. Maar voor een goede leestechniek is oefenen op zins- en tekstniveau ook essentieel. Estafette Nieuw oefent deelvaardigheden eerst geïsoleerd in de werkboeken en integreert ze daarna in het complexere geheel: de leesboeken. Een belangrijk didactisch uitgangspunt is het fasen model bij de leesverwerving. Volgens dit model leren kinderen eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Het gebruik van het fasen model is duidelijk herkenbaar. Specifieke leesmoeilijkheden worden eerst apart geoefend. Eerst goed, dan vlot, is het devies. Vervolgens krijgen leerlingen teksten. En kinderen die dat nodig hebben, krijgen gerichte instructie en feedback. Daarnaast vindt er één keer in de week tutor lezen en één keer in de week duo lezen plaats. In de groepen 5 t/m 8 wordt tweemaal per week gelezen in duo’s van gelijk leesniveau. Iedere leerling uit groep 3 en 4 leest één keer per week onder begeleiding van een leerling uit groep 7 en/of 8.(tutorlezen) Leerlingen die moeite hebben met lezen en eind groep 3 een CITO niveau 4 of 5 hebben worden vanaf groep 4 ingedeeld bij lezen gaat voor en vanaf groep 5 in lezen gaat door. Zij krijgen twee keer per week een half uur extra lees instructie/hulp. Soms gaan leerlingen van groep 6,7 en 8 die moeite blijven houden met lezen naar de leesgroep op de Watergeus....
Lees verder

Toetsen

De leerlingen op De Albatros worden structureel en systematisch gevolgd doormiddel van  observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem). De CITO toetsen worden na de afname geanalyseerd. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling; wij krijgen daarmee tevens informatie over het niveau van de leerlingen per groep en het niveau van de hele school. Aan de hand van deze analyse vinden er groepsbesprekingen en leerlingen besprekingen plaats. Daar waar nodig worden handelingsplannen-ontwikkelingsperspectieven geschreven. De toetsen die wij gebruiken De leerlingen van De Albatros worden van groep 1 tot en met groep 8 nauwkeurig gevolgd. Hiervoor gebruiken we op De Albatros de volgende methode- onafhankelijke toetsen: Snel- spraak- taal toets voor groep 1 (zes weken nadat zij voor het eerst op school kwamen) Taal voor kleuters voor groep 1 en 2 Tak Klankonderscheiding/articulatie voor groep 1 en groep 2 Januari screening voor groep 2 BOSOS (bij twijfel overgang groep 2/3) Herfst-, winter-, lente en eindsignalering (lezen) voor groep 3 SCOL(sociaal emotionele vorming) voor groep 1 t/m 8 CITO rekenen en wiskunde voor de groepen 1 t/m 8 CITO woordenschattoets voor groep 1 /m 8 AVI(lezen) voor de groepen 3 t/m 8 DMT (lezen) voor de groepen 3 t/m 8 CITO spelling voor de groepen 3 t/m 8 CITO werkwoordspelling voor de groepen 7 en 8 CITO begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8 PI- dictee(voor de uitvallers) CITO entreetoets voor de groepen 6 en 7 CITO eindtoets groep 8. Naast de methode-onafhankelijke toetsen maken de leerlingen in ieder schooljaar ook methode-gebonden toetsen....
Lees verder

Toetsen

Het hele schooljaar door worden methode-afhankelijke toetsen (toetsen vanuit de methodes zoals rekenen en taal) afgenomen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode onafhankelijke toetsen (Cito) afgenomen. De resultaten en analyse daarvan worden door de leerkracht met de IB-er (intern begeleider) besproken. Valt door de uitslag van deze toetsen uw kind op, dan wordt op een specifieke vergadering, ook wel kindbespreking genoemd, een toelichting op de resultaten gegeven door de leerkracht. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er. Er wordt gekeken of binnen de groep oplossingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld het geven van extra instructie of het volgen van een apart programma op een bepaald gebied. Het kan zijn dat we nog niet genoeg weten over het probleem. Dan kan de IB-er of de leerkracht extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. In samenspraak met u kan ook besloten worden om de problemen verder te laten onderzoeken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. We kunnen u verzoeken om stappen te ondernemen op het medische vlak (huisarts, logopedist, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten). Na bespreking van uw kind in het ondersteuningsoverleg kunnen we uw kind voor onderzoek aanmelden bij het Onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie over extra ondersteuning....
Lees verder

Uitstroom voortgezet onderwijs

  Sinds het schooljaar 2009-2010 worden de resultaten van al onze CITO toetsen verwerkt in het LOVS. Twee keer per jaar leveren we de opbrengsten van de CITO toetsen aan bij ons bestuur. Deze opbrengsten worden besproken tijdens het directie overleg. De opbrengsten moeten op z’n minst voldoen aan de inspectie norm. De onderwijsmonitor brengt duidelijk in beeld hoe de resultaten van het openbaar onderwijs zijn en dit schept duidelijkheid over de bestuur brede aandachtspunten. Dit biedt kansen tot samenwerking met andere scholen binnen onze stichting. We kunnen van elkaar leren en samen komen tot verbetering van de resultaten. CITO tussentoetsen en CITO eindtoets afgelopen vier jaar en een blik op het volgend jaar Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn de tussentoetsen op De Albatros over het algemeen op of boven het niveau dat de inspectie van ons verwacht. De CITO eindtoets was afgelopen jaar net onder het landelijk gemiddelde. De uitslagen van de eindtoets vindt u in onderstaande tabel.   jaar Gemiddelde Albatros Landelijk gemiddelde/interval score 2008-2009 531.4 528.7-535 2009-2010 534.9 533.6-537 2010-2011 534.2 530.8-536.6 2011-2012 535.6 531-536 2012-2013 536.4 533.6-539.3 2013-2014 534.0 531.2-536.8 2014-2015 534,0 530,4-534,4 2015-2016   Uitstroom Voortgezet onderwijs afgelopen twee schooljaren uitstroom Aantal Leerlingen 2010-2011 Aantal Leerlingen 2011-2102 Aantal leerlingen 2012-2013 Aantal leerlingen 2013-2014 Aantal leerlingen 2014-2015 Totaal aantal leerlingen 14 15 19 22 33 Gymnasium 1 1 1 2 VWO 1 2 1 2 HAVO/VWO 2 1 2 3 HAVO 3 3 7 3 6 TL/HAVO 1 4 4 TL 4 4 4 5 6 Kader/TL 1 Kader 1 3 2 5 4 Basis / Kader 1 1 1 Basis 5 LWOO 4 1 Praktijkonderwijs 1 Wij verwachten dat wij ook het komende schooljaar weer voldoende resultaten zullen behalen wat de tussentoetsen en de eindtoets betreft....
Lees verder

Veiligheidsbeleid

De directie van een school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met zijn ouders/ verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/ verzorgers worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling na overleg met de inspecteur van school worden verwijderd. Ook hier hebben de ouders bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Ouders en school staan samen voor de taak het kind te helpen in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.  Om nog beter invulling te geven aan het pedagogisch klimaat hebben we in het schooljaar 2007-2008 een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aangeschaft. In het schooljaar 2015-2016 wordt deze methode vervangen.  Daarnaast brengen wij de leerlingen vanaf het schooljaar 2008-2009 op sociaal emotioneel gebied in kaart met de SCOL. Wij voeren twee keer per jaar de gegevens in en maken dan een analyse. Daarna gaan we aan het werk met de gegevens die uit deze analyse naar voren komen. Ook hebben we in dat jaar het veiligheidsbeleid beschreven in een protocol....
Lees verder

Vervanging en/of compensatie

Het is niet meer zo dat een leerkracht verplicht vijf dagen per week moet werken. Een aantal leerkrachten heeft recht op compensatie uren en/of BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). We hebben de compensatie en BAPO uren bij ons op school voor u en uw kinderen zo gunstig mogelijk ingeroosterd. Bij afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden, proberen wij zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden. Er is echter niet altijd op korte termijn een invaller beschikbaar. Soms zal er geen andere oplossing zijn dan de leerlingen over andere groepen te verdelen of ze in noodgevallen naar huis te sturen. Wij beseffen dat dit niet bijdraagt aan de rust en regelmaat binnen de school en u zult begrijpen dat we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, maar soms breekt nood wet....
Lees verder

Vervroegde doorstroming naar groep 3

Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zogenaamde “najaar kinderen”) is er de mogelijkheid om korter dan twee jaar in groep 1/2 te verblijven wanneer hun ontwikkeling dat aangeeft. Bij zeer hoge uitzondering kan dit ook gelden voor leerlingen die na december geboren zijn. We laten de keuze voor verkorting of verlenging afhangen van de doorgaande ontwikkeling van het kind. We spreken dit met de ouders van deze leerlingen door. Wanneer “najaar kinderen” hoog scoren op de CITO toetsen (d.w.z. een I-score), duidelijk toe zijn aan leren lezen en taakgericht werken, kan overgang naar groep 3 overwogen worden. Oók moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de overgang naar groep 3 sociaal-emotioneel aankunnen. Er moet voldoende zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn opgebouwd. Het egocentrisch denken moet plaats gemaakt hebben voor “meer op anderen gericht zijn”. Sommige kinderen uit deze doelgroep zijn cognitief verder ontwikkeld dan sociaal-emotioneel. De leerkracht van groep 3 krijgt hierover informatie van de leerkracht van groep 2. Er worden punten opgesteld om aandacht te besteden aan deze ontwikkelingsaspecten in groep 3. Vooral de schrijfmotoriek en de spel- en bewegingsbehoefte van de jonge leerling kan verschillen van oudere leerlingen. Verder moeten deze leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen. Contact met ouders Wanneer er sprake is van verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders wordt eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt....
Lees verder

Verwijsindex voor meldingen over kinderen en jongeren

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen. Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen. In de verwijsindex wordt bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt met kennisgeving van u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere....
Lees verder

Visie op onderwijs

Op De Albatros bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de omgang met anderen en daarbij in staat zijn samen te werken. Op De Albatros willen we omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij creëren in de groepen een pedagogisch klimaat dat gebaseerd is op het bieden van rust, respect, betrokkenheid en veiligheid om van daaruit tot leven en leren te komen. Dit klimaat scheppen wij door in een duidelijke structuur uitdagingen te bieden, vertrouwen te schenken, ondersteuning te geven en regels en afspraken na te leven. Wij scheppen basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde werkhouding door uit te gaan van de mogelijkheden van elk kind. Daarbij versterken we de sterke kanten en ontwikkelen we de minder sterke kanten. Wij bieden de kinderen een relatie van waaruit acceptatie, eigenheid en plezier spreekt. Wij willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Wij spreken kinderen, leerkrachten en ouders aan om samen te zorgen voor een fijne school. Iedereen draagt daar aan bij vanuit zijn eigen rol. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, gedrag en werk, zelfstandigheid te ontwikkelen en daar, waar het zinvol is, samen te werken. Om dit te realiseren is het van belang dat leerkrachten hun klas effectief managen, interactief met kinderen omgaan en planmatig didactisch handelen. Wij willen dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op die plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt dat het beste aansluit bij haar of zijn capaciteiten....
Lees verder

Voorbereidend lezen

Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. Om ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven doen wij een beredeneerd aanbod in de groep 1/2 en is er een doorgaande leerlijn tussen de groepen 1/2 en 3. Hierbij werken we met de tussendoelen beginnende geletterdheid. De overgang naar groep 3 is zo, dat kinderen een goede leesstart hebben in groep 3....
Lees verder

Voorbereidend rekenen

Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die een kind moet kennen. Denk hierbij aan: voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan) eerste-laatste links-rechts (linksboven-rechtsachter) meer-minder-evenveel (te)veel-(te)weinig Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Maar vaak weten ze niet precies welke hoeveelheid bijvoorbeeld 4 is en welk getal er voor- of na komt. Aan dit getalbegrip en de telrij wordt bij de kleuters gewerkt. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 hebben deelgenomen aan de cursus “Met sprongen vooruit” dat zich met name richt op alle mogelijke oefenvormen om te komen tot getalbegrip en inzicht in getallen....
Lees verder

Voorbereidend schrijven

Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken ook bewust driekantige potloden om de juiste pen greep aan te leren....
Lees verder

Zorg voor kwaliteit

Het gaat er op onze school om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten van onze school. Een van deze instrumenten is een oudertevredenheidspeiling die wij onder de ouders van onze school afnemen en een leerlingentevredenheidspeiling die wij onder onze leerlingen afnemen. Ook worden onze leerlingen structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van de school. Hiermee kunnen we allereerst zien hoe het kind zich ontwikkelt. Ook kunnen we nagaan hoe de prestaties van een hele groep of de gehele school zijn in vergelijking met andere groepen of scholen. Dit alles valt samen te vatten in een belangrijk kenmerk van De Albatros: we streven ernaar een effectieve school te zijn met onderwijs op maat....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder