SchOOLwiki

zoekopdracht

16 resultaten in categorie "extra-mogelijkheden-voor-hulp"

GGD onderzoeken

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5/6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. Als uw kind 5 jaar is... Rond de leeftijd van 5 jaar krijgen de kinderen een logopedische screening op hun spraak- en taalontwikkeling. De logopedist let vooral op taal, spraak, articulatie en stem. In groep 7 krijgen alle kinderen een standaard onderzoek naar groei, gezondheid en gedrag door de jeugdverpleegkundige. Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging. Ouder(s)/ verzorger(s) worden door de GGD geïnformeerd over de bevindingen....
Lees verder

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid? Kom naar het CJG! Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. In het CJG vind je alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak. Van consultatiebureau tot opvoedcursus, van een goed gesprek tot hulp bij de opvoeding. Meer informatie kunt u vinden op www.cjglelystad.nl of bel naar telefoonnummer: 0320 - 23 11 11, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Volgen gezondheid, groei en ontwikkeling Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van je kind goed te volgen wordt hij/zij onderzocht op de leeftijd van 5 en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door een jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en eventueel logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. Eén aanspreekpunt In het Centrum Jeugd en Gezin werken allerlei organisaties samen, zoals: de jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD Flevoland, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MDF (schoolmaatschapelijk werk), de gemeente Lelystad, Servicecentrum Flevolandse bibliotheken, Samen Veilig Flevoland, buurtcentra,  MEE  IJsselgroep, peuterspeelzalen en basisscholen. Jongeren kunnen ook zelf informatie vinden via een eigen website; www.jonginlelystad.nl ....
Lees verder

Jeugdcultuurfonds Lelystad

Jeugdcultuurfonds Lelystad helpt en biedt kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor cultuur deelname de kans om toch lessen te kunnen volgen. Elk kind kan een bijdrage krijgen van maximaal 425 euro voor de lessen. Het aanbod is groot: van gitaarles tot kookles, van zang, muziek, dans, toneel, ballet, schilderen, schrijven tot beeldhouwen. Het fonds ondersteunt kinderen van ouders die tot maximaal 110 procent van het minimumloon verdienen, maar ondersteuning is er ook voor kinderen van wie de ouders door andere oorzaken geen geld hebben voor de lessen. De werkwijze voor het verkrijgen van de bijdrage is als volgt. Niet de ouders, maar een intermediair doet de aanvraag. Een intermediair kan een leraar, een hulpverlener, een huisarts of iemand anders zijn. De coördinator van het Jeugdcultuurfonds beoordeelt de aanvraag. De bijdrage gaat bij goedkeuring rechtstreeks naar diegene die de lessen verzorgt. Zo wordt het geld echt gebruikt waar het voor bestemd is. Meer informatie over Jeugdcultuurfonds Check de site voor meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning. Kijk op: www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/lelystad.  ...
Lees verder

Logopedie

Logopedie richt zich op de mondelinge communicatie.  Op jonge leeftijd kan al veel gedaan worden aan het voorkomen van problemen op het gebied van de spraak- en/of taalontwikkeling. Een logopedist biedt hulp op het gebied van stem-, spraak-, taal- en auditieve problemen. De werkzaamheden van de logopedist in het basisonderwijs zijn preventief gericht. Stichting SchOOL heeft een team van 4 logopedisten in dienst die werkzaam zijn op openbare scholen en op de scholen van andere schoolbesturen. Screening Het opsporen van kinderen met logopedische problemen in het basisonderwijs gebeurt door middel van de screening in het jaar dat een kind 5 jaar wordt. De ouders vullen een toestemmingsformulier in voor de screening. Deze screening bestaat uit verschillende onderdelen, o.a.: benoemen van plaatjes, woorden nazeggen, vertellen bij een beeldverhaaltje, luisteren naar opdrachten. De logopedist krijgt zo in ongeveer 20 minuten een beeld van de taalvaardigheid, articulatie, stem en ademgebruik, vloeiendheid, afwijkende mondgewoonten en auditief functioneren. De ouders krijgen schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek en ook de betreffende leerkracht wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen. Meer informatie over logopedie in Lelystad...
Lees verder

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekeninghoudend met de ziekte kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerling” om met ons mee te denken in oplossingen. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. U kunt naast informatie via de school ook info vinden op de website Ziezon, www.ziezon.nl , het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs....
Lees verder

Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat georganiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding voor deskundige hulp van buitenaf nodig vindt, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. Na het doorlopen van de ondersteuningscyclus is overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt het Onderwijszorgloket in en wat doet het? Als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! Email: info@passendonderwijslelystaddronten.nl 0320 - 215 214 of 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl...
Lees verder

Opbrengsten

De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school  legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, middels een vast format, aangeleverd worden bij ons bestuur. Tijdens het directieoverleg worden alle resultaten van alle scholen die in kaart gebracht besproken....
Lees verder

Opbrengsten - 3 instructie niveaus

Op De Albatros werken wij op drie instructieniveaus bij de vakken Rekenen, Spelling en Technisch lezen en Begrijpend lezen. Er worden na elk blok of thema groepsplannen geschreven waardoor leerkrachten proactief leren denken in- en handelen naar onderwijsbehoeften van leerlingen. Elk groepsplan wordt na afloop geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie worden nieuwe groepsplannen geschreven of bijgesteld en indien nodig worden er individuele handelingsplannen geschreven.  ...
Lees verder

Opbrengsten - analyse

Wij maken diepteanalyses en trendanalyses. Deze analyses worden besproken in een teamoverleg. Niet alleen de directie en de IB-er maken een analyse maar ook leerkrachten zijn in staat deze analyses te maken. Voor vakgebieden die zorgsignalen laten zien, worden herstelplannen geschreven. Ons streefdoel is dat op het gebied van taal-, reken- en leesonderwijs binnen drie jaar meer dan 70% van onze leerlingen op niveau I, II, III, scoren bij de CITO- toetsen in januari en juni. Het streefdoel bij leerlingen die op niveau IV of V scoren bij de CITO- toetsen is dat, binnen drie jaar, 80% van deze leerlingen een duidelijke groei binnen het eigen niveau laat zien  Voor deze leerlingen schrijven wij een ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat onze leerkrachten toetsen goed moeten analyseren en aan de hand van deze analyse een zorgarrangement leren maken....
Lees verder

Opbrengsten - datamuur

Naast de individuele doelen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een vooraf afgesproken periode evalueert de groep of zij het doel behaalt hebben, hoe dat zo gekomen is en wat het volgende doel wordt. Behalen de leerlingen de individuele en/of de groepsdoelen dan mogen de leerlingen het vooraf afgesproken feestje vieren. Te denken valt aan het voorlezen van kleuters, iedere leerling mag vijf minuten langer achter de computer aan het werk, de meester of juf leest langer voor enz.  ...
Lees verder

Opbrengsten - intern begeleider

Vier keer per jaar worden de groepen besproken met de intern begeleider (IB-er). We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er en de directie gaan volgens een jaarplanning op groepsbezoek. De bevindingen betreffende deze bezoeken worden besproken met de desbetreffende leerkrachten en indien nodig ook in teamverband. Ook vinden er volgens planning collegiale consultaties plaats. Aan het begin van het schooljaar is de toetskalender gemaakt en is er een jaarplanning voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. Op deze planningen en deze  kalender staat precies vermeld wanneer de toetsen worden afgenomen, geanalyseerd en besproken. Wanneer de blokken rekenen, taal en begrijpend lezen klaar moeten zijn en getoetst moeten worden en wanneer de nieuwe groepsplannen af moeten zijn en de oude groepsplannen geëvalueerd moeten zijn. Ook staat daarin wanneer er groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen plaatsvinden. Op standaard formats worden de groepsplannen en groepsoverzichten ingeleverd bij de IB-er....
Lees verder

Opbrengsten - leerling-leerkracht-ouder gesprekken

Tijdens een leerling-leerkracht gesprek over het leerproces geven kinderen aan waar ze aan willen werken, van wie ze welke hulp nodig hebben en wat het einddoel is. Twee keer per jaar worden er op onze school leerling-ouder-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken vertellen de leerlingen aan de hand van hun leerlingenportfolio waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn en waar ze aan willen werken in de komende periode en welke hulp zij daar bij nodig hebben en van wie die hulp moet komen. In een leerlingenportfolio zitten naast de door leerlingen zelf uitgezochte werkjes (bewijsmateriaal te behalen doelen), een uitdraai van het LOVS, de persoonlijke doelen en de doelen die in overleg met de leerkracht gesteld zijn.  ...
Lees verder

Opbrengsten - reflectie

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk met de kleurcodering groen, vonden ze het niet goed maar ook niet slecht dan is het oranje en zijn zij niet tevreden of vonden zij het heel moeilijk dan wordt het rood. Aan de hand van deze reflectie gaat de leerkracht met de leerling in gesprek. Dit gesprek filtert leerlingen die zichzelf of te streng beoordelen of juist te oppervlakkig en zorgt tevens voor een handreiking voor een volgende opdracht....
Lees verder

Passend Onderwijs in Lelystad

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad gaan de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Scholen hebben per 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd om de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs is een grote operatie. De schoolbesturen In Lelystad en Dronten overleggen intensief met elkaar over de invulling van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs in Lelystad Voor meer informatie rondom passend onderwijs in Lelystad kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad en Dronten.  Zij werken samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen! De schoolbesturen die samen werken aan passend onderwijs in Lelystad: SCPO Lelystad LELYSTAD SKOFV LELYSTAD Stichting SchOOL inclusief De Zevenster cluster 3 LELYSTAD Stichting Monton LELYSTAD Maharishi Onderwijs Nederland LELYSTAD Stichting Noor Scholen LELYSTAD/ZWOLLE Accretio LELYSTAD Stichting Eduvier Onderwijsgroep LELYSTAD Algemene informatie passend onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een website over passend onderwijs voor u gemaakt met veel algemene informatie zoals een animatiefilmpje met een uitleg in 3 minuten. Animatiefilmpje Passend Onderwijs VNG Passend-onderwijs-voor-ouders-en-kinderen-poster ...
Lees verder

Plustijd

Ook komend schooljaar zullen we meedoen met Plustijd. Dit programma, gesubsidieerd door de gemeente Lelystad, helpt kinderen op een projectmatige manier leren om te leren, voorziet in extra uitbreiding van de woordenschat of andere zaken waar de specifieke kinderen behoefte aan hebben. Plustijd is bedoeld voor kinderen die geen achterstand op of sociaal of leergebied hebben, maar door hun thuissituatie een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om op een hoger niveau uit te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan ouders die tweetalig zijn of bijvoorbeeld door hun vooropleiding hun kinderen niet (meer) kunnen helpen met huiswerk....
Lees verder

Verwijsindex voor meldingen over kinderen en jongeren

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen. Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen. In de verwijsindex wordt bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt met kennisgeving van u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere....
Lees verder