SchOOLwiki

zoekopdracht

28 resultaten in categorie "passend-onderwijs"

Algemene doelstelling

Het onderwijs op De Albatros richt zich op: de emotionele ontwikkeling; de cognitieve ontwikkeling; het ontwikkelen van creativiteit; het verwerven van sociale vaardigheden; het verwerven van lichamelijke vaardigheden; het verwerven van culturele vaardigheden; de ontwikkeling van waarden en normen; respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond; Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis, inzicht, vaardigheid en houdingen. Deze doelen zijn verweven met elkaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de Wet op het Basisonderwijs vindt u in deze doelen terug. Voor ons zijn alle onderdelen van de Wet op Primair Onderwijs van fundamenteel belang...
Lees verder

Basisschool

In de Wet Primair Onderwijs is vastgesteld waaraan onze school moet voldoen, te weten: De school heeft een doorgaande pedagogische en didactische lijn. De leerstofinhoud voldoet aan het principe van doorgaande leerlijnen, de kerndoelen/referentie niveaus die door het ministerie van onderwijs beschreven zijn. Het omgaan met de verschillen tussen kinderen behoort tot de primaire verantwoordelijkheid van de leerkracht die het kind dagelijks begeleidt ...
Lees verder

De leerkracht

De mensen die op school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. De teamleden werken en overleggen veel samen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er veel geld en energie gestoken in de scholing van de leerkrachten. Dit gebeurt in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Hiervoor worden wanneer mogelijk aan het begin van het jaar de studiedagen gepland.  Goed onderwijs geven vraagt om goede leerkrachten. Reflectie op eigen handelen en goede scholing blijven nodig om dit te bereiken. Leerkrachten geven duidelijke uitleg en controleren of de leerlingen de aangeboden leerstof en opdrachten ook echt begrepen hebben. Het didactisch handelen van onze leerkrachten is afgestemd op de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de groep leerlingen als geheel en het individu in het bijzonder. Onze leerkrachten houden rekening met niveauverschillen bij de instructie en stimuleren onze leerlingen hun werk te controleren. Na afloop van ieder blok worden er indien nodig feedbackgesprekken met de leerlingen gehouden en worden er nieuwe doelen gesteld. Ook zorgen onze leerkrachten ervoor dat de geplande onderwijstijd effectief wordt besteed. Zij variëren de hoeveelheid leertijd voor de leerlingen afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Mede door al de kennis die we opdeden tijdens de scholingen en de daarmee samenhangende, verbeterde resultaten bij de methode gebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen raakten wij steeds meer gemotiveerd om meer uit de leerlingen te halen en hogere doelen te stellen...
Lees verder

Doorstroming

Het percentage zittenblijvers op De Albatros (inclusief verlenging van de kleuterperiode) ligt niet hoger dan verwacht mag worden. Doorverwijzingen naar speciaal onderwijs vinden alleen dan plaats wanneer wij na een heel proces van extra hulp, gedegen onderzoek door externe instanties, veel overleg met externe instanties en ouders, een leerling niet meer hetgeen kunnen bieden dat deze leerling nodig heeft en dus handelingsverlegen zijn. Deze doorverwijzingen vinden echter zelden plaats. Dat wil niet zeggen dat wij geen moeilijk lerende kinderen hebben maar dat wij tot op heden in staat zijn deze leerlingen binnen school te begeleiden....
Lees verder

Kinderen korter dan 1 jaar in Nederland en onderwijs vluchtelingen

Kinderen van 6 jaar en ouder die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen worden doorverwezen naar “De Taalklas” gevestigd in bassischool De Poolster waar zij gedurende een jaar aangepast onderwijs krijgen in de Nederlandse taal. Klik hier voor meer informatie over de Taalklas....
Lees verder

Leerling wordt ziek op school

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school.  ...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen, dat zijn de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij op 3 instructie niveaus met behulp van groepsplannen en groepsoverzichten en indien nodig maken wij, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief. Een leerlingvolgsysteem is in de eerste plaats een hulpmiddel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht nagaan wat een leerling de afgelopen periode geleerd heeft op school, wat een leerling al wel of nog niet kan en wat nog te moeilijk of al te gemakkelijk is voor het kind. Het onderwijs kan dan daar op afgestemd worden. Het leerlingvolgsysteem wordt de hele basisschooltijd gebruikt. De leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De toetsen in het leerlingvolgsysteem hebben betrekking op de basisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die o.a. te maken hebben met taal, rekenen en lezen. In groep 1 en 2 wordt vooral gekeken naar de basisvoorwaarden die van belang zijn om te kunnen leren schrijven, lezen en rekenen. Wij zorgen ervoor dat er aan het begin van het jaar wordt vastgesteld wanneer welke toets plaats zal vinden. Iedere leerkracht ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een toets kalender waarop beschreven staat wanneer en wat getoetst wordt en door wie die toets wordt afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd en besproken tijdens de leerling-besprekingen die in teamverband gehouden worden en tijdens groepsbesprekingen met de desbetreffende leerkracht en de I.B.- er.  Tijdens deze besprekingen worden de ontwikkelingstrajecten van de individuele leerling en/of de ontwikkelingen van de hele groep in kaart gebracht en de vervolgtrajecten vastgelegd en indien nodig met ouders besproken. Zijn de zorgsignalen heel groot,  dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe instantie. Het leerlingvolgsysteem is voor ons ook een heel belangrijk instrument om de kwaliteit van de school te meten. De analyses die wij maken naar aanleiding van de resultaten geven ons antwoorden op vragen als: Sluiten de methoden wel aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen; Gebruiken wij de methoden wel op de meest effectieve manier; Is ons klassenmanagement goed geregeld; etc. Tenslotte geeft het leerlingvolgsysteem de ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind. De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Zij bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen met de leerkracht en/of de directie. Wanneer blijkt dat een leerling leer-,sociaal- emotionele  en/of gedragsproblemen heeft, begeleidt de interne begeleider de groepsleerkracht bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een handelingsplan. Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft binnen onze school wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin het begeleidingstraject met u besproken wordt. Zijn de zorgsignalen groter dan wordt de intern begeleider bij het gesprek betrokken. Samen met de ouders  wordt dan het vervolgtraject besproken en indien nodig om toestemming gevraagd voor advies en/of onderzoek door een externe instantie....
Lees verder

Medicijnen verstrekken op school

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Medisch handelen

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het onderzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Daarom is er voor alle scholen binnen Stichting SchOOL een protocol vastgesteld dat drie soorten situaties kent: De leerling wordt ziek op school of krijgt een ongeval op school; Het verstrekken van medicijnen op verzoek; Het doen van medische handelingen op verzoek. Wilt als ouder meer weten over het protocol neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Medische handelingen uitvoeren op school

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medische handelingen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van injecties.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Missie

De Albatros is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen” Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn: bieden van duidelijke structuren; Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders); een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s); zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up to date leerlingvolgsysteem; kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten; een attractieve, uitdagende leeromgeving; een verzorgde sfeervolle school en omgeving; een enthousiast team, dat bereid is “up to date” te blijven en het beste uit zich zelf te halen(o.a. door scholing) ...
Lees verder

Ondersteuning van de kinderen

Op alle openbare basisscholen van Stichting SchOOL (de overkoepelende organisatie) is de ondersteuningsstructuur (voorheen zorgstructuur) van de kinderen op dezelfde wijze georganiseerd doordat zij participeren in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband gelden voor alle basisscholen. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega's proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt de ondersteuningscyclus gevolgd. Onderstaand schema is van toepassing binnen alle scholen van Stichting SchOOL.   20160224_Ondersteuningscyclus Stichting SchOOL 1.2...
Lees verder

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u bekijken hoe we het onderwijs, rekeninghoudend met de ziekte kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerling” om met ons mee te denken in oplossingen. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. U kunt naast informatie via de school ook info vinden op de website Ziezon, www.ziezon.nl , het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs....
Lees verder

Opbrengsten

De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school  legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, middels een vast format, aangeleverd worden bij ons bestuur. Tijdens het directieoverleg worden alle resultaten van alle scholen die in kaart gebracht besproken....
Lees verder

Opbrengsten - 3 instructie niveaus

Op De Albatros werken wij op drie instructieniveaus bij de vakken Rekenen, Spelling en Technisch lezen en Begrijpend lezen. Er worden na elk blok of thema groepsplannen geschreven waardoor leerkrachten proactief leren denken in- en handelen naar onderwijsbehoeften van leerlingen. Elk groepsplan wordt na afloop geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie worden nieuwe groepsplannen geschreven of bijgesteld en indien nodig worden er individuele handelingsplannen geschreven.  ...
Lees verder

Opbrengsten - analyse

Wij maken diepteanalyses en trendanalyses. Deze analyses worden besproken in een teamoverleg. Niet alleen de directie en de IB-er maken een analyse maar ook leerkrachten zijn in staat deze analyses te maken. Voor vakgebieden die zorgsignalen laten zien, worden herstelplannen geschreven. Ons streefdoel is dat op het gebied van taal-, reken- en leesonderwijs binnen drie jaar meer dan 70% van onze leerlingen op niveau I, II, III, scoren bij de CITO- toetsen in januari en juni. Het streefdoel bij leerlingen die op niveau IV of V scoren bij de CITO- toetsen is dat, binnen drie jaar, 80% van deze leerlingen een duidelijke groei binnen het eigen niveau laat zien  Voor deze leerlingen schrijven wij een ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat onze leerkrachten toetsen goed moeten analyseren en aan de hand van deze analyse een zorgarrangement leren maken....
Lees verder

Opbrengsten - datamuur

Naast de individuele doelen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een vooraf afgesproken periode evalueert de groep of zij het doel behaalt hebben, hoe dat zo gekomen is en wat het volgende doel wordt. Behalen de leerlingen de individuele en/of de groepsdoelen dan mogen de leerlingen het vooraf afgesproken feestje vieren. Te denken valt aan het voorlezen van kleuters, iedere leerling mag vijf minuten langer achter de computer aan het werk, de meester of juf leest langer voor enz.  ...
Lees verder

Opbrengsten - intern begeleider

Vier keer per jaar worden de groepen besproken met de intern begeleider (IB-er). We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er en de directie gaan volgens een jaarplanning op groepsbezoek. De bevindingen betreffende deze bezoeken worden besproken met de desbetreffende leerkrachten en indien nodig ook in teamverband. Ook vinden er volgens planning collegiale consultaties plaats. Aan het begin van het schooljaar is de toetskalender gemaakt en is er een jaarplanning voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. Op deze planningen en deze  kalender staat precies vermeld wanneer de toetsen worden afgenomen, geanalyseerd en besproken. Wanneer de blokken rekenen, taal en begrijpend lezen klaar moeten zijn en getoetst moeten worden en wanneer de nieuwe groepsplannen af moeten zijn en de oude groepsplannen geëvalueerd moeten zijn. Ook staat daarin wanneer er groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen plaatsvinden. Op standaard formats worden de groepsplannen en groepsoverzichten ingeleverd bij de IB-er....
Lees verder

Opbrengsten - leerling-leerkracht-ouder gesprekken

Tijdens een leerling-leerkracht gesprek over het leerproces geven kinderen aan waar ze aan willen werken, van wie ze welke hulp nodig hebben en wat het einddoel is. Twee keer per jaar worden er op onze school leerling-ouder-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken vertellen de leerlingen aan de hand van hun leerlingenportfolio waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn en waar ze aan willen werken in de komende periode en welke hulp zij daar bij nodig hebben en van wie die hulp moet komen. In een leerlingenportfolio zitten naast de door leerlingen zelf uitgezochte werkjes (bewijsmateriaal te behalen doelen), een uitdraai van het LOVS, de persoonlijke doelen en de doelen die in overleg met de leerkracht gesteld zijn.  ...
Lees verder

Opbrengsten - reflectie

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk met de kleurcodering groen, vonden ze het niet goed maar ook niet slecht dan is het oranje en zijn zij niet tevreden of vonden zij het heel moeilijk dan wordt het rood. Aan de hand van deze reflectie gaat de leerkracht met de leerling in gesprek. Dit gesprek filtert leerlingen die zichzelf of te streng beoordelen of juist te oppervlakkig en zorgt tevens voor een handreiking voor een volgende opdracht....
Lees verder

Passend Onderwijs in Lelystad

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad gaan de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samenwerken om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Scholen hebben per 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd om de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs is een grote operatie. De schoolbesturen In Lelystad en Dronten overleggen intensief met elkaar over de invulling van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs in Lelystad Voor meer informatie rondom passend onderwijs in Lelystad kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad en Dronten.  Zij werken samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen! De schoolbesturen die samen werken aan passend onderwijs in Lelystad: SCPO Lelystad LELYSTAD SKOFV LELYSTAD Stichting SchOOL inclusief De Zevenster cluster 3 LELYSTAD Stichting Monton LELYSTAD Maharishi Onderwijs Nederland LELYSTAD Stichting Noor Scholen LELYSTAD/ZWOLLE Accretio LELYSTAD Stichting Eduvier Onderwijsgroep LELYSTAD Algemene informatie passend onderwijs Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een website over passend onderwijs voor u gemaakt met veel algemene informatie zoals een animatiefilmpje met een uitleg in 3 minuten. Animatiefilmpje Passend Onderwijs VNG Passend-onderwijs-voor-ouders-en-kinderen-poster ...
Lees verder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs. Telefoonnummer: 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl ...
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Toelaten, schorsen en verwijderen

De directie van de school kan om bepaalde redenen besluiten over toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen. Hiervoor gelden onderstaande regels. Toelaten De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt.  Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. Schorsen De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Verwijderen Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur (CvB) voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken. Lees hier het protocol Toelaten. schorsen en verwijderen van een leerling als onderdeel van het aannamebeleid....
Lees verder

Toetsen

De leerlingen op De Albatros worden structureel en systematisch gevolgd doormiddel van  observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem). De CITO toetsen worden na de afname geanalyseerd. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling; wij krijgen daarmee tevens informatie over het niveau van de leerlingen per groep en het niveau van de hele school. Aan de hand van deze analyse vinden er groepsbesprekingen en leerlingen besprekingen plaats. Daar waar nodig worden handelingsplannen-ontwikkelingsperspectieven geschreven. De toetsen die wij gebruiken De leerlingen van De Albatros worden van groep 1 tot en met groep 8 nauwkeurig gevolgd. Hiervoor gebruiken we op De Albatros de volgende methode- onafhankelijke toetsen: Snel- spraak- taal toets voor groep 1 (zes weken nadat zij voor het eerst op school kwamen) Taal voor kleuters voor groep 1 en 2 Tak Klankonderscheiding/articulatie voor groep 1 en groep 2 Januari screening voor groep 2 BOSOS (bij twijfel overgang groep 2/3) Herfst-, winter-, lente en eindsignalering (lezen) voor groep 3 SCOL(sociaal emotionele vorming) voor groep 1 t/m 8 CITO rekenen en wiskunde voor de groepen 1 t/m 8 CITO woordenschattoets voor groep 1 /m 8 AVI(lezen) voor de groepen 3 t/m 8 DMT (lezen) voor de groepen 3 t/m 8 CITO spelling voor de groepen 3 t/m 8 CITO werkwoordspelling voor de groepen 7 en 8 CITO begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8 PI- dictee(voor de uitvallers) CITO entreetoets voor de groepen 6 en 7 CITO eindtoets groep 8. Naast de methode-onafhankelijke toetsen maken de leerlingen in ieder schooljaar ook methode-gebonden toetsen....
Lees verder

Visie

School maken we samen. (leerkrachten, leerlingen en ouders) We vormen samen een deskundig team, dat beschikt over een open houding, een luisterend oor en inlevingsvermogen. We gaan voor goede resultaten,  kwaliteit, het bieden van duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding betekent dit dat: Wij dat uit een kind proberen te halen wat er in zit; Wij leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor de leerprestaties; Wij uit gaan van educatief partnerschap; Wij zorgen dat we op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en die waar mogelijk ook toepassen; Wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, groepen en de hele school middels het LOVS nauwkeurig moeten volgen en onze groepsplannen en groepsoverzichten hierbij moeten aansluiten; Wij werken met data muren en portfolio’s; Wij indien nodig herstelplannen moeten schrijven voor die vakken waarbij dit nodig is; Wij ontwikkelingsperspectieven met individuele doelen moeten schrijven voor die leerlingen bij wie dit nodig is; Wij zoals afgesproken, leerlingen laten reflecteren op eigen werk; Wij in overleg met leerlingen vier keer per jaar leerdoelen op papier zetten en deze evalueren en bijstellen; We regelmatig feedbackgesprekken voeren met leerlingen; wij ons onderwijs aan moeten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen met inachtneming van het unieke karakter van elk kind; het onderwijsleerproces op onze school zo ingericht wordt dat de kinderen doorgaans binnen acht jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; wij het belangrijk vinden dat het kind plezier heeft in het leren op onze school. Daarom scheppen wij situaties die tot leren uitnodigen en wij aandacht hebben voor een geleidelijke voortgang van de leerprocessen van ieder kind; wij kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met een ieder ons uitgangspunt is, dat de leerkrachten zich moeten kunnen verplaatsen in de leefwereld van de kinderen. De leerkrachten moeten inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen; het basisonderwijs een goed vervolg is op de peuterspeelzaal en een goede voorloper op het voortgezet onderwijs; onze school het kind verschillende vormen van leren aanbiedt zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. ...
Lees verder

Visie op onderwijs

Op De Albatros bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de omgang met anderen en daarbij in staat zijn samen te werken. Op De Albatros willen we omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij creëren in de groepen een pedagogisch klimaat dat gebaseerd is op het bieden van rust, respect, betrokkenheid en veiligheid om van daaruit tot leven en leren te komen. Dit klimaat scheppen wij door in een duidelijke structuur uitdagingen te bieden, vertrouwen te schenken, ondersteuning te geven en regels en afspraken na te leven. Wij scheppen basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde werkhouding door uit te gaan van de mogelijkheden van elk kind. Daarbij versterken we de sterke kanten en ontwikkelen we de minder sterke kanten. Wij bieden de kinderen een relatie van waaruit acceptatie, eigenheid en plezier spreekt. Wij willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Wij spreken kinderen, leerkrachten en ouders aan om samen te zorgen voor een fijne school. Iedereen draagt daar aan bij vanuit zijn eigen rol. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, gedrag en werk, zelfstandigheid te ontwikkelen en daar, waar het zinvol is, samen te werken. Om dit te realiseren is het van belang dat leerkrachten hun klas effectief managen, interactief met kinderen omgaan en planmatig didactisch handelen. Wij willen dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op die plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt dat het beste aansluit bij haar of zijn capaciteiten....
Lees verder

Zorg voor kwaliteit

Het gaat er op onze school om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten van onze school. Een van deze instrumenten is een oudertevredenheidspeiling die wij onder de ouders van onze school afnemen en een leerlingentevredenheidspeiling die wij onder onze leerlingen afnemen. Ook worden onze leerlingen structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van de school. Hiermee kunnen we allereerst zien hoe het kind zich ontwikkelt. Ook kunnen we nagaan hoe de prestaties van een hele groep of de gehele school zijn in vergelijking met andere groepen of scholen. Dit alles valt samen te vatten in een belangrijk kenmerk van De Albatros: we streven ernaar een effectieve school te zijn met onderwijs op maat....
Lees verder