SchOOLwiki

zoekopdracht

79 resultaten in categorie ""

Aanmelden

Wanneer u weet dat uw kind naar De Albatros zal gaan, is het verstandig dit zo vroeg mogelijk aan te geven. Wij kunnen dan op tijd rekening houden met  de  eventuele groepssamenstelling. Gelukkig heeft Lelystad niet net als sommige andere steden een wachtlijst in het...
Lees verder

Aardrijkskunde

Wat betreft aardrijkskunde gebruiken we de methode “De Blauwe Planeet.” Deze methode voldoet aan de kerndoelen/referentiedoelen.  De Blauwe Planeet is een moderne aardrijkskunde methode met een doorgaande lijn. De methode is opgebouwd rond de thema's: aarde, wonen, werken en verbindingen. Elk jaar worden deze thema's...
Lees verder

Algemene doelstelling

Het onderwijs op De Albatros richt zich op: de emotionele ontwikkeling; de cognitieve ontwikkeling; het ontwikkelen van creativiteit; het verwerven van sociale vaardigheden; het verwerven van lichamelijke vaardigheden; het verwerven van culturele vaardigheden; de ontwikkeling van waarden en normen; respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond; Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis,...
Lees verder

Basisschool

In de Wet Primair Onderwijs is vastgesteld waaraan onze school moet voldoen, te weten: De school heeft een doorgaande pedagogische en didactische lijn. De leerstofinhoud voldoet aan het principe van doorgaande leerlijnen, de kerndoelen/referentie niveaus die door het ministerie van onderwijs beschreven zijn. Het omgaan met de verschillen...
Lees verder

Begrijpend lezen

In groep 3 gebruiken de leerlingen Humpie Dumpie begrijpend lezen. Vanaf januari gebruiken deze leerlingen deze methode om vertrouwd te raken met het fenomeen begrijpend lezen.  Voor het begrijpend lezen maken we vanaf het schooljaar 2008-2009 gebruik van de nieuwe methode Goed Gelezen begrijpend lezen voor de...
Lees verder

Besluitvorming doubleren groep 3 t/m 8

Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/verzorgers, groepsleerkracht, team en directie wordt genomen. De school is hierin eindverantwoordelijke. Argumenten die de school aanleiding geven doubleren te overwegen: voor groep 3: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 5...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1 tot en met 8  krijgen op dinsdagochtend, donderdag  en/of vrijdagochtend bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bewegen.  Tijdens het gymmen, dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding. Hetzij met of zonder gymschoenen. (geen zwarte zolen i.v.m. streepvorming...
Lees verder

Burgerschap

Onze school dient vanaf 2006 vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving...
Lees verder

De leerkracht

De mensen die op school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. De teamleden werken en overleggen veel samen. Nieuwe ontwikkelingen worden...
Lees verder

De leerkracht in de groepen

De mensen die op school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. De teamleden werken en overleggen veel samen. Nieuwe ontwikkelingen worden...
Lees verder

De schoollocatie

Onze school is een openbare basisschool in de wijk Kogge in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. De Kogge is een wat oudere wijk...
Lees verder

Directie

De directie wordt gevormd door Bertie Schaap. De directie is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid en het organisatorisch beleid van de school. Wilt u een gesprek met de directeur ?  Neem dan telefonisch contact met de school op om een...
Lees verder

Doelen van kwaliteitszorg

De doelen van onze kwaliteitszorg zijn zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en bedrijfsresultaten ervoor zorgen dat goede...
Lees verder

Doorstroming

Het percentage zittenblijvers op De Albatros (inclusief verlenging van de kleuterperiode) ligt niet hoger dan verwacht mag worden. Doorverwijzingen naar speciaal onderwijs vinden alleen dan plaats wanneer wij na een heel proces van extra hulp, gedegen onderzoek door externe instanties, veel overleg met externe instanties...
Lees verder

Engels

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerlingen in groep 5 en 6 één keer per twee weken Engels en in de groepen 7 en 8 één keer per week Engels. We maken gebruik van de methode Take It Easy van uitgeverij Thieme Meulenhof. De...
Lees verder

Gedragsproblematiek

Leerlingen die al vroeg op de basisschool gedragsproblemen laten zien, lopen een groot risico op ernstig negatieve gevolgen, zoals uitval op school en psychiatrische stoornissen. Ze verstoren bovendien de taakgerichtheid van hun klasgenoten. De groep met ernstige gedragsproblemen bedraagt landelijk gezien ongeveer vijf tot tien...
Lees verder

Geschiedenis

Op de Albatros gebruiken we hiervoor de methode Brandaan.  Brandaan heeft een thematische opbouw. De tijdvakken 1 t/m 5 worden aangeboden in groep 5 en vervolgens herhaald en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de tijdvakken 6 t/m 10 in groep 6 en 8....
Lees verder

Groepsgrootte

In de kleuterbouw en onderbouw streven wij naar groepen van niet meer dan 33 leerlingen. Bij de kleutergroepen kan het zijn dat aan het eind van het schooljaar de groep iets groter is dan wij zouden willen. Na de zomervakantie is meestal groep 1 wat kleiner....
Lees verder

Het team

De onderstaande link laat u kennismaken met de teamleden van De Albatros. http://www.albatroslelystad.nl/het-team/...
Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels aan tafels, in de hal en op het plein. Jongste kleuters zitten in groep 1 en oudste kleuters zitten op de Albatros in groep 2. Omdat kinderen op school komen als ze...
Lees verder

Homogene groepen

Mede doordat steeds meer leerlingen onze school bezoeken kunnen wij steeds vaker homogene groepen realiseren waardoor het werken op 3 niveaus nog effectiever wordt.  Door betere samenwerking met de ouders, door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling, door het voeren van feedbackgesprekken, het...
Lees verder

Inrichting kwaliteitszorg

Onze school gebruikt de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen. Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school; Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld; Zorg scan: geeft informatie over...
Lees verder

Inschrijven nieuwe leerling(en)

Ouders die zich oriënteren op een school of die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Daarnaast kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren....
Lees verder

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school en op de naleving van de wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van...
Lees verder

Kleutergroep verlenging

De najaar kinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 1/2 jaar in de kleuterklas verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen (fonologisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal)....
Lees verder

Kunstzinnige vorming

Dit omvat o.a. de vakken: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. Onze doelen hierbij zijn o.a.: Kinderen in aanraking laten komen met verschillende vormen van cultuur/kunst; Zorgen dat ingeroosterde tijd ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het betreffende vak; We voldoen aan de kerndoelen; Het creacircuit optimaliseren. Voor het vak handvaardigheid hebben we...
Lees verder

Kwaliteit

Alle scholen verschillen van elkaar. Ze verschillen in werkwijze, uitgangspunten, sfeer en resultaten. Kortom ze verschillen in kwaliteit. Er bestaan vele meningen over wat kwaliteit van een school nu eigenlijk inhoudt. Wij vinden dat daar in elk geval bij horen: de leerprestaties. Slaagt een school erin om...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen, dat zijn de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij op 3 instructie...
Lees verder

Leerprestaties

Na de basisschool moet een kind naar die vorm van onderwijs gaan, waar het, het meest geschikt voor is. De Albatros zorgt hiervoor door: het werken met methoden die uitgaan van doorlopende leerlijnen, die voldoen aan de kerndoelen, die inspelen op de referentieniveaus en het werken...
Lees verder

Lestijden

maandag, dinsdag en donderdag 8.30 - 12.00 en 13.15-15.15   woensdag 8.30 - 12.15   vrijdag groep 1 t/m 4   8.30 - 12.00 groep 5 t/m 8   8.30 - 12.00 en 13.15 - 15.15  ...
Lees verder

Lesuren

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3.520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 4.000 uur....
Lees verder

Lezen

Onder lezen vallen: Technisch lezen Waarderende lezen en Begrijpend lezen ...
Lees verder

Medezeggenschapsraad

De MR praat mee over alles wat er op school gebeurt, heeft u vragen over bepaalde zaken dan kunt u met een van hen contact opnemen. De MR bestaat uit: Coby Doeksen     (personeelsgeleding) Mirna Roelofsen     (personeelsgeleding) Jacqueline Nobel     (personeelsgeleding) Kim Punt     (oudergeleding) Arjan Kooijinga     (oudergeleding) Martin Hagendijk     (oudergeleding )...
Lees verder

Missie

De Albatros is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen” Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn: bieden van duidelijke structuren; Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met...
Lees verder

Natuur en Techniek

Voor ons natuur- en techniekonderwijs gebruiken we  in de groepen 5 tot en met 8 de methode “In Vogelvlucht.”  Deze methode combineert natuur, techniek, milieu en gezond & redzaam gedrag in één methode. Met In Vogelvlucht zoeken kinderen antwoorden op vragen die hen bezighouden. Daarbij...
Lees verder

Ontwikkeling van kleuters

We gaan hierbij uit van de totale ontwikkeling n.a.v. de leerlijnen. Deze omvat de volgende aspecten: taal/spraakontwikkeling ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend rekenen sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling werkhouding en concentratie speel-werkgedrag zelfstandigheid en zelfredzaamheid ontwikkeling van de motoriek ...
Lees verder

Opbrengsten

De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school  legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de...
Lees verder

Opbrengsten - 3 instructie niveaus

Op De Albatros werken wij op drie instructieniveaus bij de vakken Rekenen, Spelling en Technisch lezen en Begrijpend lezen. Er worden na elk blok of thema groepsplannen geschreven waardoor leerkrachten proactief leren denken in- en handelen naar onderwijsbehoeften van leerlingen. Elk groepsplan wordt na afloop...
Lees verder

Opbrengsten - analyse

Wij maken diepteanalyses en trendanalyses. Deze analyses worden besproken in een teamoverleg. Niet alleen de directie en de IB-er maken een analyse maar ook leerkrachten zijn in staat deze analyses te maken. Voor vakgebieden die zorgsignalen laten zien, worden herstelplannen geschreven. Ons streefdoel is dat op...
Lees verder

Opbrengsten - datamuur

Naast de individuele doelen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een...
Lees verder

Opbrengsten - intern begeleider

Vier keer per jaar worden de groepen besproken met de intern begeleider (IB-er). We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er en de directie gaan volgens een jaarplanning...
Lees verder

Opbrengsten - leerling-leerkracht-ouder gesprekken

Tijdens een leerling-leerkracht gesprek over het leerproces geven kinderen aan waar ze aan willen werken, van wie ze welke hulp nodig hebben en wat het einddoel is. Twee keer per jaar worden er op onze school leerling-ouder-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken vertellen de leerlingen...
Lees verder

Opbrengsten - reflectie

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk...
Lees verder

Openbaar onderwijs en De Albatros

De openbare identiteit van onze school geven wij onder andere gestalte door -     bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de...
Lees verder

Organisatie en inhoud van het onderwijs

We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd. Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoond een doorgaande lijn en...
Lees verder

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage graag vóór 01 december overmaken op nummer NL.38 INGB 004089438 t.n.v. Medezeggenschapsraad De Albatros:. Eerste kind € 25.00, vanaf het derde kind € 12,50. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering van de MR. Wanneer op 01 november geen bijdrage is ontvangen,...
Lees verder

Overblijf

Overblijf wordt vanaf schooljaar 2015-2016 verzorgd door Stichting De Tussentijd, onderdeel van Stichting Kinderopvang Lelystad (SKL) Voor meer informatie als kosten, inschrijfformulieren e.d. verwijzen we u graag naar de website van de stichting. www.stichtingdetussentijd.nl  ...
Lees verder

Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

Na meestal acht jaar basisschool, gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 tijdens de informatie avond informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de ouders. Eind oktober/begin november krijgen...
Lees verder

Overgang van groep 1 naar 2 en 3 (algemeen)

De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Najaar kinderen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel ruim anderhalf jaar in...
Lees verder

Overgang van groep 1 naar 2 en 3 (protocol)

Kinderen die in oktober, november en december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze najaar kinderen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Kinderen die in oktober, november of december jarig zijn en mogelijk vervroegd gaan doorstromen, worden al in januari gescreend met behulp...
Lees verder

Pedagogisch klimaat

In de school gaan teamleden positief met leerlingen, ouders en elkaar om. Er wordt gewaakt over de veiligheid van leerlingen, ouders en collega’s door middel van duidelijke gedragsregels en omgangsregels die zijn vastgelegd in een protocol. Naast de schoolregels hanteren we ook regels per groep....
Lees verder

Periodiek kwaliteitsonderzoek

De inspectie van het onderwijs heeft de afgelopen jaren haar wijze van toezicht houden sterk veranderd. Er wordt nu gewerkt met zogenaamd “proportioneel toezicht”. Dit houdt in dat het niveau van toezicht afhankelijk is van het aantal risicosignalen dat inspectie ontvangt. Deze risicosignalen kunnen vanuit...
Lees verder

Plustijd

Ook komend schooljaar zullen we meedoen met Plustijd. Dit programma, gesubsidieerd door de gemeente Lelystad, helpt kinderen op een projectmatige manier leren om te leren, voorziet in extra uitbreiding van de woordenschat of andere zaken waar de specifieke kinderen behoefte aan hebben. Plustijd is bedoeld...
Lees verder

Regels toelating, schorsing en verwijdering

De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een...
Lees verder

Rekenen

Op De Albatros werken de groepen 3 t/m 8 met de methode Wereld in getallen van de uitgeverij Malmberg. Algemeen: De wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de start van iedere...
Lees verder

Scholing

Om een school goed te ontwikkelen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan teamscholing en begeleiding van teamleden. Wij hechten grote waarde aan een goede doorgaande onderwijslijn binnen de school. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat groepsleerkrachten met elkaar en...
Lees verder

schoolgids

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en in het bijzonder de werkwijze van de school beschrijft.  De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en...
Lees verder

Schrijven

Om een methodisch handschrift te ontwikkelen maken we in de groepen 3  t/m 8 gebruik van de methode “Zwart Op Wit” van uitgeverij Zwijsen.  De kinderen leren met deze methode vanaf groep 3 het schuine schrift. Eenmalig krijgen de leerlingen in groep 3 een vulpen. Wanneer...
Lees verder

Sociaal Emotionele Vorming

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op De Albatros bij door: Een dagelijkse positieve omgang met de...
Lees verder

Sociaal emotionele ontwikkeling

Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling dragen we op De Albatros bij door: een dagelijkse positieve omgang met de kinderen; het consequent hanteren van regels...
Lees verder

Strategie en prioriteitstelling

De komende periode gaat De Albatros zich (nog meer) richten op: Opbrengstgericht werken Het voeren van een goed klassenmanagement Het werken op drie instructie niveaus (Spelling, Lezen, Begrijpend lezen en Rekenen) Het maken van groepsplannen en groepsoverzichten(Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen) en het evalueren van deze plannen Het schrijven van...
Lees verder

Studievaardigheden

Met het leren van studievaardigheden wordt al begonnen op de basisschool. Daar wordt begonnen met het leren lezen van teksten, schema's, tabellen, grafieken en kaarten. Ook leren de leerlingen het hanteren van informatiebronnen zoals het internet, een atlas en een woordenboek. Studievaardigheden zijn een onderdeel...
Lees verder

Taal

In groep 1 en 2 maken we gebruik van de methode Schatkist en Onderbouwd. In groep 3 maken we gebruik van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Wij werken op De Albatros  in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taal actief. Taal actief is uitgegeven...
Lees verder

Taal en rekenonderwijs

We hebben vanaf 2009 drie jaar deelgenomen aan de taalpilot, waardoor de opbrengsten betreffende taal kwalitatief verhoogd zijn en de inzichten verbeterd.  Daarnaast voerden we de 1 zorgroute in en gingen instructie geven op 3 niveaus waardoor wij de resultaten betreffende deze vakken zagen verbeteren....
Lees verder

Technisch lezen

De leerlingen uit groep 1 en 2 maken gebruik van de nieuwe methode Schatkist taal/lezen. De nieuwe Schatkist biedt een schat aan ideeën en speelse elementen die perfect passen bij het kleuteronderwijs. Met behulp van de methode Schatkist besteden we aandacht aan alle tussendoelen op het...
Lees verder

Toetsen

De leerlingen op De Albatros worden structureel en systematisch gevolgd doormiddel van  observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO LOVS (Leerling- en OnderwijsVolgSysteem). De CITO toetsen worden na de afname geanalyseerd. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere...
Lees verder

Uitschrijven leerling(en)

Bij het tussentijds verlaten van De Albatros zorgen wij ervoor dat de school waar de leerling naar toe gaat zo spoedig mogelijk een onderwijskundig rapport van ons ontvangt met zo nodig aanvullende informatie over de desbetreffende leerling, waaronder resultaten uit het leerlingvolgsysteem. Indien nodig neemt...
Lees verder

Uitstroom voortgezet onderwijs

  Sinds het schooljaar 2009-2010 worden de resultaten van al onze CITO toetsen verwerkt in het LOVS. Twee keer per jaar leveren we de opbrengsten van de CITO toetsen aan bij ons bestuur. Deze opbrengsten worden besproken tijdens het directie overleg. De opbrengsten moeten op z’n...
Lees verder

Veiligheidsbeleid

De directie van een school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een...
Lees verder

Verkeer

De Albatros heeft het officiële verkeersveiligheidslabel. Regelmatig worden wij gecontroleerd en tot nu toe zijn wij nog steeds labelwaardig. We hebben we de herkeuringen met goed gevolg doorlopen. Wij maken wat de verkeerslessen betreft gebruik van de methode: “Let’s go!” Deze methode sluit aan op het Verkeers-veiligheidslabel. Let’s go!...
Lees verder

Vertrouwenspersoon

Elke school is verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Dit is altijd een leerkracht van de school, deze leerkrachten hebben elk jaar een studiedag om bijgeschoold te worden. Voor de Albatros is dat Mirna. De GGD is onze externe contactpersoon....
Lees verder

Vervanging en/of compensatie

Het is niet meer zo dat een leerkracht verplicht vijf dagen per week moet werken. Een aantal leerkrachten heeft recht op compensatie uren en/of BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). We hebben de compensatie en BAPO uren bij ons op school voor u en uw kinderen zo gunstig...
Lees verder

Vervroegde doorstroming naar groep 3

Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zogenaamde “najaar kinderen”) is er de mogelijkheid om korter dan twee jaar in groep 1/2 te verblijven wanneer hun ontwikkeling dat aangeeft. Bij zeer hoge uitzondering kan dit ook gelden voor leerlingen die na...
Lees verder

Visie

School maken we samen. (leerkrachten, leerlingen en ouders) We vormen samen een deskundig team, dat beschikt over een open houding, een luisterend oor en inlevingsvermogen. We gaan voor goede resultaten,  kwaliteit, het bieden van duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding...
Lees verder

Visie op onderwijs

Op De Albatros bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de...
Lees verder

Voorbereidend lezen

Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. Om ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven doen wij een beredeneerd aanbod in de groep 1/2 en is er een doorgaande leerlijn...
Lees verder

Voorbereidend rekenen

Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die een kind moet kennen. Denk hierbij aan: voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan) eerste-laatste links-rechts (linksboven-rechtsachter) meer-minder-evenveel (te)veel-(te)weinig Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Maar vaak weten ze niet precies welke hoeveelheid bijvoorbeeld 4 is en welk getal er voor- of na...
Lees verder

Voorbereidend schrijven

Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken ook bewust driekantige potloden om de juiste pen greep aan te leren....
Lees verder

Zorg voor kwaliteit

Het gaat er op onze school om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij...
Lees verder