SchOOLwiki

zoekopdracht

44 resultaten in categorie "schoolorganisatie"

Aanmelden

Wanneer u weet dat uw kind naar De Albatros zal gaan, is het verstandig dit zo vroeg mogelijk aan te geven. Wij kunnen dan op tijd rekening houden met  de  eventuele groepssamenstelling. Gelukkig heeft Lelystad niet net als sommige andere steden een wachtlijst in het basisonderwijs, maar een groep kan wel zijn maximale grootte bereiken. In dat geval kan het betekenen dat uw kind niet in de desbetreffende groep terecht kan. Heel vervelend. Dus ook als uw kind nog geen 4 is, kunt u wel alvast aangeven dat uw kind komt. Deze aanmelding zorgt er dan in elk geval voor dat een plekje is gewaarborgd....
Lees verder

Algemene doelstelling

Het onderwijs op De Albatros richt zich op: de emotionele ontwikkeling; de cognitieve ontwikkeling; het ontwikkelen van creativiteit; het verwerven van sociale vaardigheden; het verwerven van lichamelijke vaardigheden; het verwerven van culturele vaardigheden; de ontwikkeling van waarden en normen; respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond; Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis, inzicht, vaardigheid en houdingen. Deze doelen zijn verweven met elkaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de Wet op het Basisonderwijs vindt u in deze doelen terug. Voor ons zijn alle onderdelen van de Wet op Primair Onderwijs van fundamenteel belang...
Lees verder

Besluitvorming doubleren groep 3 t/m 8

Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/verzorgers, groepsleerkracht, team en directie wordt genomen. De school is hierin eindverantwoordelijke. Argumenten die de school aanleiding geven doubleren te overwegen: voor groep 3: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 5 maanden of meer op de onderdelen spelling en lezen en/of 8 maanden of meer achterstand op het onderdeel rekenen/wiskunde. voor groep 4 t/m 8: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 8 maanden of meer op tenminste twee van de volgende onderdelen, waarvan op één onderdeel een aantoonbare achterstand van tenminste 10 maanden. lezen (DMT) spelling rekenen/wiskunde begrijpend lezen er is sprake van een sociaal-emotionele achterstand binnen de organisatie is aantoonbaar speciale leerling zorg aangeboden (zie leerling dossier: groepsplannen, handelingsplannen, besproken in de groepsbesprekingen met de IB-er, de leerling besprekingen en in de bouwvergaderingen). Ondanks deze zorg blijkt doorstromen naar het volgende leerjaar niet verantwoord. ...
Lees verder

Burgerschap

Onze school dient vanaf 2006 vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol.   Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste wetsartikelen zijn: Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; Het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.   Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: Het pedagogisch klimaat Het omgaan met elkaar Ons onderwijsaanbod   Wat betekent dat door het onderwijs in de verschillende groepen? Op de Albatros maken we gebruik van de methode “Kinderen en hun sociale talenten” wanneer het gaat om de sociale omgang. Daarnaast hanteren wij de school- en groepsregels. Vanaf het begin van dit schooljaar zullen wij gebruik maken van een gedragsprotocol. Dit jaar nog zoeken we uit welk programma we volgend jaar school breed uit zullen voeren. In de bovenbouw (groep 6 t/m 8)maken leerlingen kennis met andere culturen met behulp van de Sam Sam. Het blad wordt in de klas besproken en vragen worden beantwoord. Tijdens het werken met de methoden aardrijkskunde en geschiedenis komen de wereldreligies, bevolkingsgroepen, verschillende gebruiken en gewoonten aan bod. In de geschiedenislessen worden o.a. de tweede Wereldoorlog en Anne Frank uitvoerig besproken. Maar ook andere belangrijke gebeurtenissen uit onze geschiedenis worden vergeleken met de samenleving van nu. In groep 7 krijgen de leerlingen altijd het nationaal aandenken dat wordt uitgegeven door het 4 en 5 mei comité mee naar huis. Voorafgaand aan Prinsjesdag worden de verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk huis onder de aandacht gebracht. Wij maken daarbij o.a. gebruik van de koffer “de derde kamer”.    ...
Lees verder

Gedragsproblematiek

Leerlingen die al vroeg op de basisschool gedragsproblemen laten zien, lopen een groot risico op ernstig negatieve gevolgen, zoals uitval op school en psychiatrische stoornissen. Ze verstoren bovendien de taakgerichtheid van hun klasgenoten. De groep met ernstige gedragsproblemen bedraagt landelijk gezien ongeveer vijf tot tien procent van alle leerlingen. Scholen hebben een belangrijke rol bij het signaleren en tegengaan van gedragsproblemen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van zogenoemde gedragsinterventie­ programma’s. Er wordt op de Albatros gewerkt met een gedrags- en pestprotocol....
Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels aan tafels, in de hal en op het plein. Jongste kleuters zitten in groep 1 en oudste kleuters zitten op de Albatros in groep 2. Omdat kinderen op school komen als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een instroom van nieuwe kleuters in deze groep. Het onderwijs aan kleuters is anders dan het onderwijs in de hogere groepen. Voor een goede ontwikkeling zijn in de kleuterperiode drie basisvoorwaarden noodzakelijk. Daarbij denken we aan nieuwsgierigheid, emotionele vrijheid en zelfvertrouwen. Kleuters leren voornamelijk op een spelgerichte manier. In hun spel leren ze bijvoorbeeld de kleuren, de getallen enzovoorts. Vandaar dat spel een belangrijke kleuteractiviteit is. De leerkrachten spelen een actieve rol bij het aanbieden en de begeleiding van de spelactiviteiten, waarbij veel ruimte gegeven wordt aan het eigen initiatief van de kinderen. Vanuit het spel wordt de wereld verkend, het voorstellingsvermogen en de creativiteit bevorderd en leren de kinderen samen spelen en werken. In grote lijnen zou het onderwijsaanbod groep 1 en 2 kunnen worden onderverdeeld in de volgende vijf onderdelen: Spel en beweging Taal- en rekenwerkjes werken met ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels en constructiemateriaal thema’s en projecten (herfst, Sinterklaas, enz.) kringactiviteiten (muziek, voorlezen, expressie). Naast de bovengenoemde activiteiten geldt dat oudere kleuters steeds meer belangstelling krijgen voor cijfers en letters....
Lees verder

Homogene groepen

Mede doordat steeds meer leerlingen onze school bezoeken kunnen wij steeds vaker homogene groepen realiseren waardoor het werken op 3 niveaus nog effectiever wordt.  Door betere samenwerking met de ouders, door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling, door het voeren van feedbackgesprekken, het werken met groepsplannen, groepsoverzichten en een ontwikkelingsperspectief, het werken met datamuren en leerling portfolio’s  en de scholing van teamleden en directie kunnen we nog meer uit de kinderen halen dan wij voorheen al deden. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terecht komen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Doordat bovenstaande steeds beter zichtbaar wordt op school wordt hierover in de buurt gesproken. Deze mond op mond reclame zorgt ervoor dat het aantal leerlingen dat onze school bezoekt gestaag blijft groeien....
Lees verder

Inrichting kwaliteitszorg

Onze school gebruikt de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen. Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school; Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld; Zorg scan: geeft informatie over de zorgstructuur van de school; Tevredenheidsonderzoek medewerkers: in dit onderzoek worden medewerkers bevraagd over de kwaliteit van de school; Tevredenheidsonderzoek ouders: in dit onderzoek wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school; Tevredenheidsonderzoek leerlingen: in dit onderzoek wordt de mening van leerlingen gevraagd over de kwaliteit van de school; Klassenbezoeken: de leidinggevende houdt klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen; Functionerings- en POP - en beoordelingsgesprekken met medewerkers: binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken), en functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen; Functionerings- en POP-gesprekken met schooldirectie: leidinggevenden hebben dit type gesprekken met het bestuur; Monitoringsgesprekken: vanuit het bestuur worden met leidinggevenden gesprekken gevoerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan; (bronnen o.a.: jaarverslagen, jaarplannen) Schooltoezicht door inspectie: Indien de inspectie eenmaal in de vier jaar onze school bezoekt wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs; Externe contacten: waar informatie wordt verkregen over de school, zoals peuterspeelzalen of vervolgonderwijs. Onze school verzamelt veel gegevens. Het integraal analyseren van de gegevens, conclusies trekken, onderbouwde beleidsinterventies benoemen, borgen en verantwoorden is een verbeterpunt. Verder speelt kwaliteitszorg een belangrijke rol in onze doelen ten aanzien van de professionalisering van medewerkers....
Lees verder

Inschrijven nieuwe leerling(en)

Ouders die zich oriënteren op een school of die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Daarnaast kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. Wanneer u besluit dat uw zoon of dochter op de leeftijd van vier jaar bij ons op school zal komen dan kunt u hem of haar inschrijven. Het inschrijfformulier kunt u op school ophalen, thuis invullen en weer op school inleveren.  Na inschrijving en wanneer uw zoon of dochter 3 jaar en 10 maanden oud is, mag hij of zij vijf dagdelen meedraaien in hun toekomstige groep, zodat uw kind kan wennen aan de nieuwe situatie. Dit in overleg met de groepsleerkracht. Na zes weken onderwijs op De Albatros zal de groepsleerkracht u uitnodigen voor een informatief gesprek. Bij inschrijving van leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen wordt naast het gesprek met de directie en de schriftelijke informatie uit de schoolgids de toekomstige leerling de gelegenheid geboden om twee dagdelen (een dag) in zijn/haar toekomstige groep mee te draaien. Verder neemt de directie van De Albatros contact op met de school van herkomst voor aanvullende informatie zodat een eventuele overstap zonder al te grote problemen kan verlopen. Zodra wij het onderwijskundig rapport van de school van herkomst hebben ontvangen neemt de groepsleerkracht indien nodig contact op met deze school. Procedure bij aanmelding van een leerling met een speciale hulpvraag.  Wij denken hierbij aan: Een leerling met een speciale hulpvraag (ook wel leerling met een rugzak genoemd) Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband WSNS Een leerling die teruggeplaatst wordt van een speciale school voor basisonderwijs. Bij aanmelding zal de school een aantal onderwijskundige vragen stellen betreffende het kind. Vervolgens gaan wij na of wij in staat zijn het kind goed onderwijs te bieden. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school staan centraal bij het beantwoorden van deze vraag. Bij het besluit tot toelating of weigering is er altijd sprake van een teambesluit. ...
Lees verder

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school en op de naleving van de wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar. De inspectie heeft De Albatros voor het laatst bezocht in september 2011. Wij hebben (zoals ook te lezen viel in hoofdstuk 2.4. periodiek onderzoek) een basisarrangement gekregen....
Lees verder

Integriteitscode

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om deze reden een voorbeeldfunctie. Zij doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en samenwerkingspartners vertrouwen kunnen hebben in SchOOL als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SchOOL bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in deze integriteitscode voorheen gedragscode. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van SchOOL. Dus niet alleen voor medewerkers – inclusief stagiaires - directieleden, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SchOOL. In de tekst van de code worden daarom die twee rollen genoemd en met elkaar verbonden. Natuurlijk kunnen wij onze partners geen regels opleggen met betrekking tot hun integriteit, maar wel aansturen op een gedeeld commitment. Met deze code willen wij laten zien, waarvoor SchOOL als gemeenschap staat. Het gaat in deze tekst ook vaak over “wij” en “ons” of “onze”, over wie gaat het dan? Het gaat dan om alle medewerkers van SchOOL en met het vaststellen van deze code is een begin gemaakt om te bereiken dat al onze medewerkers zich daar ook van bewust zijn! Op sommige punten formuleren wij de code in de vorm van concrete regels; op veel andere punten in de vorm van algemene gedragslijnen. Hiervoor is bewust gekozen. De code heeft als doel dat medewerkers hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze verantwoordelijkheid van hen over te nemen. Deze gedragscode heeft echter niet alleen tot doel onszelf scherp te houden ten aanzien van onze professionaliteit en integriteit, maar ook onze regels naar nieuwe collega’s en de buitenwereld te expliciteren. Zodat niet alleen leerlingen en ouders, maar ook de nieuwe collega’s, studenten in opleiding, de buitenwereld, samenwerkingspartners, klanten en belangstellenden weten waar wij staan en vertrouwen hebben in het gedrag en de integriteit van leiding en medewerkers van de stichting SchOOL.      ...
Lees verder

Kleutergroep verlenging

De najaar kinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 1/2 jaar in de kleuterklas verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen (fonologisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal). In het dossier van deze leerlingen wordt dit schriftelijk vastgelegd in een handelingsplan. Contact met ouders Wanneer er sprake is van verlenging van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders wordt eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt....
Lees verder

Leerprestaties

Na de basisschool moet een kind naar die vorm van onderwijs gaan, waar het, het meest geschikt voor is. De Albatros zorgt hiervoor door: het werken met methoden die uitgaan van doorlopende leerlijnen, die voldoen aan de kerndoelen, die inspelen op de referentieniveaus en het werken met de juiste materialen; het volgen van scholing door leerkrachten en directie; het werken volgens de 1 zorgroute (3 instructie niveaus, groepsplannen, groepsoverzichten, ontwikkelingsperspectief); het voortdurend positief stimuleren van het kind; het hebben van hoge verwachtingen van het kind; het nauwkeurig volgen van de vorderingen van elk kind (zowel de methoden gebonden toetsen als de methoden onafhankelijk toetsen (LOVS), sociaal emotionele ontwikkeling (SCOL); het mede verantwoordelijk maken van kinderen en ouders voor het ontwikkelingsproces van de leerlingen (datamuren, leerling portfolio, leerling-ouder-leerkrachtgesprekken);   Aan het eind van de basisschool nemen de leerlingen uit groep 8 deel aan de CITO eindtoets....
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie

De Albatros is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen” Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn: bieden van duidelijke structuren; Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders); een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s); zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up to date leerlingvolgsysteem; kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten; een attractieve, uitdagende leeromgeving; een verzorgde sfeervolle school en omgeving; een enthousiast team, dat bereid is “up to date” te blijven en het beste uit zich zelf te halen(o.a. door scholing) ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

Online schoolgids = SchOOLwiki

De SchOOLwiki is een digitale vertaling van de schoolgids en de begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op de school. Deze online versie is bij alle scholen van Stichting SchOOL te vinden in het hoofdmenu van de website....
Lees verder

Ontwikkeling van kleuters

We gaan hierbij uit van de totale ontwikkeling n.a.v. de leerlijnen. Deze omvat de volgende aspecten: taal/spraakontwikkeling ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend rekenen sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling werkhouding en concentratie speel-werkgedrag zelfstandigheid en zelfredzaamheid ontwikkeling van de motoriek ...
Lees verder

Opbrengsten

De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school  legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, middels een vast format, aangeleverd worden bij ons bestuur. Tijdens het directieoverleg worden alle resultaten van alle scholen die in kaart gebracht besproken....
Lees verder

Opbrengsten - 3 instructie niveaus

Op De Albatros werken wij op drie instructieniveaus bij de vakken Rekenen, Spelling en Technisch lezen en Begrijpend lezen. Er worden na elk blok of thema groepsplannen geschreven waardoor leerkrachten proactief leren denken in- en handelen naar onderwijsbehoeften van leerlingen. Elk groepsplan wordt na afloop geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie worden nieuwe groepsplannen geschreven of bijgesteld en indien nodig worden er individuele handelingsplannen geschreven.  ...
Lees verder

Opbrengsten - analyse

Wij maken diepteanalyses en trendanalyses. Deze analyses worden besproken in een teamoverleg. Niet alleen de directie en de IB-er maken een analyse maar ook leerkrachten zijn in staat deze analyses te maken. Voor vakgebieden die zorgsignalen laten zien, worden herstelplannen geschreven. Ons streefdoel is dat op het gebied van taal-, reken- en leesonderwijs binnen drie jaar meer dan 70% van onze leerlingen op niveau I, II, III, scoren bij de CITO- toetsen in januari en juni. Het streefdoel bij leerlingen die op niveau IV of V scoren bij de CITO- toetsen is dat, binnen drie jaar, 80% van deze leerlingen een duidelijke groei binnen het eigen niveau laat zien  Voor deze leerlingen schrijven wij een ontwikkelingsperspectief. Dit betekent dat onze leerkrachten toetsen goed moeten analyseren en aan de hand van deze analyse een zorgarrangement leren maken....
Lees verder

Opbrengsten - datamuur

Naast de individuele doelen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een vooraf afgesproken periode evalueert de groep of zij het doel behaalt hebben, hoe dat zo gekomen is en wat het volgende doel wordt. Behalen de leerlingen de individuele en/of de groepsdoelen dan mogen de leerlingen het vooraf afgesproken feestje vieren. Te denken valt aan het voorlezen van kleuters, iedere leerling mag vijf minuten langer achter de computer aan het werk, de meester of juf leest langer voor enz.  ...
Lees verder

Opbrengsten - intern begeleider

Vier keer per jaar worden de groepen besproken met de intern begeleider (IB-er). We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er en de directie gaan volgens een jaarplanning op groepsbezoek. De bevindingen betreffende deze bezoeken worden besproken met de desbetreffende leerkrachten en indien nodig ook in teamverband. Ook vinden er volgens planning collegiale consultaties plaats. Aan het begin van het schooljaar is de toetskalender gemaakt en is er een jaarplanning voor spelling, rekenen en begrijpend lezen. Op deze planningen en deze  kalender staat precies vermeld wanneer de toetsen worden afgenomen, geanalyseerd en besproken. Wanneer de blokken rekenen, taal en begrijpend lezen klaar moeten zijn en getoetst moeten worden en wanneer de nieuwe groepsplannen af moeten zijn en de oude groepsplannen geëvalueerd moeten zijn. Ook staat daarin wanneer er groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen plaatsvinden. Op standaard formats worden de groepsplannen en groepsoverzichten ingeleverd bij de IB-er....
Lees verder

Opbrengsten - leerling-leerkracht-ouder gesprekken

Tijdens een leerling-leerkracht gesprek over het leerproces geven kinderen aan waar ze aan willen werken, van wie ze welke hulp nodig hebben en wat het einddoel is. Twee keer per jaar worden er op onze school leerling-ouder-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken vertellen de leerlingen aan de hand van hun leerlingenportfolio waar ze mee bezig zijn, waar ze trots op zijn en waar ze aan willen werken in de komende periode en welke hulp zij daar bij nodig hebben en van wie die hulp moet komen. In een leerlingenportfolio zitten naast de door leerlingen zelf uitgezochte werkjes (bewijsmateriaal te behalen doelen), een uitdraai van het LOVS, de persoonlijke doelen en de doelen die in overleg met de leerkracht gesteld zijn.  ...
Lees verder

Opbrengsten - reflectie

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk met de kleurcodering groen, vonden ze het niet goed maar ook niet slecht dan is het oranje en zijn zij niet tevreden of vonden zij het heel moeilijk dan wordt het rood. Aan de hand van deze reflectie gaat de leerkracht met de leerling in gesprek. Dit gesprek filtert leerlingen die zichzelf of te streng beoordelen of juist te oppervlakkig en zorgt tevens voor een handreiking voor een volgende opdracht....
Lees verder

Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

Na meestal acht jaar basisschool, gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 tijdens de informatie avond informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de ouders. Eind oktober/begin november krijgen de ouders de gelegenheid om zich te oriënteren tijdens de informatieavond van het voortgezet onderwijs. Tevens is er in oktober/begin november een individueel gesprek over de prestaties en de resultaten van de leerlingen op dat moment. In januari zijn er openhuisavonden van het voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken over de keuze van de school voor het voortgezet onderwijs. Begin februari, maken de leerlingen de Cito-eindtoets. De leerlingen en hun ouders maken een definitieve keuze en ongeveer half februari volgt dan de inschrijving. De leerkracht van groep 8 levert informatie aan voor het voortgezet onderwijs middels Digidoor. Daarna worden de schoolverlatersrapporten en de resultaten van de Cito-eindtoets door de leerkracht van groep 8 met de ouders besproken. Na ondertekening van dit rapport door de ouders wordt dit rapport opgestuurd naar de desbetreffende scholen voor het voortgezet onderwijs. Hierna volgt een gesprek van de leerkracht van groep 8 met een afgevaardigde vanuit het voortgezet onderwijs (meestal de orthopedagoog), over de ingeschreven leerlingen. Als de leerling ongeveer twee maanden op het voortgezet onderwijs zit volgt er een laatste gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de mentoren van de leerlingen. Hier bespreekt men de ervaringen en worden eventuele vragen beantwoord. De leerlingen worden zoals u hierboven heeft kunnen lezen in overleg na groep 8 meestal geplaatst in het regulier voortgezet onderwijs. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Middelbaar Beroepsonderwijs diploma, kan Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg behoeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het worden aangemeld bij het Speciaal Voortgezet Onderwijs. (SVO) Voor toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit geldt voor uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd....
Lees verder

Overgang van groep 1 naar 2 en 3 (algemeen)

De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Najaar kinderen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel ruim anderhalf jaar in de kleutergroep zitten.   De keuze van verkorting of verlenging heeft vooral te maken met de onderwijsbehoeften van de kinderen en hun ontwikkeling. De voortgang in deze ontwikkeling  is (zie ontwikkeling hieronder) bepalend, niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen, afhankelijk van het ontwikkelingsproces en dat het welbevinden van kinderen niet verstoord mag worden. Als school hanteren wij een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep van najaar kinderen. De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd in ons protocol. Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing....
Lees verder

Overgang van groep 1 naar 2 en 3 (protocol)

Kinderen die in oktober, november en december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze najaar kinderen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Kinderen die in oktober, november of december jarig zijn en mogelijk vervroegd gaan doorstromen, worden al in januari gescreend met behulp van de CITO-M1 toetsen (Rekenen en Wiskunde voor Kleuters en Taal voor Kleuters) en de januari screening. Voor de jongste kinderen worden deze toetsen meer als observatiemiddel gebruikt. Leerlingen die de toets wel afmaken en een score van I/hoge II  halen, zijn de kinderen die mogelijk doorgaan naar groep 2. Deze resultaten zullen in het CITO-LOVS worden vastgelegd. Na de zomer vakantie doen deze kinderen mee met de kinderen van groep 2.   Na overleg tussen leerkracht en intern begeleider en ouders kunnen deze kinderen (na de kerstvakantie) geplaatst worden in groep 2. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen, dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. Voor 1 maart wordt bepaald of er verlenging of verkorting plaatsvindt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kind kenmerken, zoals: zelfstandigheid de motorische ontwikkeling de sociaal-emotionele ontwikkeling werkhouding, taakgerichtheid   We streven ernaar om al bij de oudergesprekken in maart tot een gezamenlijke beslissing te komen. De definitieve beslissing over wel of niet vervroegd doorstromen naar groep 3 valt na de CITO toetsen in juni. Wanneer er geen sprake is van vervroegde doorstroming is er geen sprake van doubleren en zullen wij uw kind in zijn/haar naaste ontwikkeling begeleiden door  leer- en ontwikkelingsmateriaal aan te bieden op niveau....
Lees verder

Periodiek kwaliteitsonderzoek

De inspectie van het onderwijs heeft de afgelopen jaren haar wijze van toezicht houden sterk veranderd. Er wordt nu gewerkt met zogenaamd “proportioneel toezicht”. Dit houdt in dat het niveau van toezicht afhankelijk is van het aantal risicosignalen dat inspectie ontvangt. Deze risicosignalen kunnen vanuit verschillende bronnen komen. In september 2011 bracht de inspectie voor het laatst een bezoek op De Albatros. Dit schrijft de inspectie over ons in het inspectierapport:     Algemeen beeld De inspectie komt tot de conclusie dat de onderwijskwaliteit op De Albatros van voldoende niveau is. Ze kent daarom aan de school een basisarrangement toe. Het team heeft de afgelopen jaren onder leiding van de schoolleiding hard gewerkt De 1-zorgroute en het directe instructiemodel zijn op planmatige wijze ingevoerd. Ook de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg zijn, in vergelijking met het laatste inspectiebezoek, sterk verbeterd. Daarnaast heeft men onder andere gewerkt aan het versterken van de opbrengstgerichtheid van de leraren. Dit alles heeft ertoe geleid dat niet alleen de eindopbrengsten en de tussenopbrengsten voldoende zijn, maar dat vrijwel alle onderzochte indicatoren met een voldoende, of soms zelfs een goed, zijn beoordeeld. Dit laatste geldt met name voor enkele indicatoren binnen de aspecten didactisch handelen van de leraren, afstemming en de voorwaarden voor kwaliteitszorg. Toelichting Opbrengsten Tot nu toe beoordeelt de inspectie eindopbrengsten als voldoende. Zij baseert zich hierbij op de resultaten die de leerlingen in groep 8 hebben behaald op de CITO Eindtoets. Ook de tussenopbrengsten zijn in 2011 voldoende. Op alle vijf de ijkpunten (technisch lezen groepen 3 en 4, rekenen en wiskunde groepen 4 en 6 en begrijpend lezen groep 6) behaalt de school scores die boven de ondergrens liggen. Daarnaast heeft de inspectie gekeken naar de opbrengsten in de groepen 5 en 7. Ook deze liggen voor wat betreft rekenen en wiskunde en begrijpend lezen boven de ondergrens van de inspectie. Al met al een vertrouwenwekkend beeld. Voor de leerlingen in groep 8 die op een eigen leerlijn zijn geplaatst, heeft de school een ontwikkelingsperspectief geformuleerd met daarvan afgeleide tussendoelen. De school kan voor deze leerlingen aantonen dat deze leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. De positieve ontwikkelingen van de afgelopen periode zijn volgens de inspectie toe te schrijven aan een aantal samenhangende factoren. De school staat onder leiding van een krachtige en inspirerende directie, die waarlijk onderwijskundig leiderschap toont. De inhoudelijk sterke intern begeleider is in staat leraren te enthousiasmeren. Ook beschikt de school over enthousiaste, leergierige en bekwame teamleden, die bereid zijn om kritisch naar zichzelf en naar elkaar te kijken. Hoewel leraren aangeven hard te moeten werken, geven ze tegelijkertijd aan dit er graag voor over te hebben omdat zij de effecten van hun inspanningen terugzien in het plezier van de leerlingen en de verhoogde leerprestaties. Leraren ervaren daardoor zelf meer werkplezier. Er is met andere woorden sprake van een waarlijk lerende organisatie. Aanbod De school gebruikt moderne methoden die voldoen aan de kerndoelen. Daarbij besteedt men extra aandacht aan het woordenschatonderwijs. Dit is een terechte keuze. Doordat de school het convergente differentiatiemodel hanteert, waarbij de leerlingen zo lang mogelijk bij de leerstof van het desbetreffende leerjaar betrokken blijven, biedt de school aan voldoende leerlingen de leerstof aan tot en met het niveau van groep 8. Onderwijstijd Leraren houden de begin- en eindtijden goed in de gaten en zorgen er, mede dankzij een goede klassenmanagement voor dat er vrijwel geen onderwijstijd verloren gaat aan organisatorische zaken. Zij gebruiken de geplande onderwijstijd efficiënt .  Didactisch handelen In het handelen van alle leraren is goed te zien dat er veel aandacht besteed is aan de implementatie van het directe instructiemodel. Leraren hebben zich dit model eigen gemaakt en hanteren de diverse fasen ervan op een functionele, en daardoor uiterst effectieve wijze. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de uitleg van de leerstof dan ook als goed. Leraren maken aan de leerlingen duidelijk welke leerhouding van hen verwacht wordt en zorgen daarbij voor een ordelijk verloop van het onderwijsleerproces. In alle groepen heerst dan ook een taakgerichte werksfeer (indicator 5.2). Leraren spreken positieve en hoge verwachtingen uit van hun leerlingen en weten hen aan te spreken op hun specifieke kwaliteiten. Leerlingen tonen zich actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Dit geldt zowel voor de activiteiten tijdens de instructie als voor de momenten waarop leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. Ook deze indicator beoordeelt de inspectie met een goed. De combinatie van efficiënt klassenmanagement en een goed primair proces is naar de mening van de inspectie één van de verklaringen voor de goede opbrengsten. Afstemming Alle leraren hebben hun groep in kaart gebracht middels een groepsoverzicht. Deze groeps- overzichten zijn van een behoorlijk niveau en bieden voldoende informatie bij het opstellen van de groepsplannen. De groepsplannen zijn gespecificeerd per leerstofdomein. Daardoor kunnen leraren per leerstofonderdeel de gewenste afstemming realiseren. Doordat de groepsplannen aan het eind van elk blok worden geëvalueerd en er op grond van deze evaluatie zo nodig een herschikking van de onderscheiden groepen plaatsvindt, blijven de groepsplannen actueel en vormen daarmee een goede kapstok voor het plannen van de verschillende onderwijsactiviteiten. De wijze waarop de leraren afstemming realiseren tijdens de instructie beoordeelt de inspectie zelfs met een goed. Leerlingenzorg Leraren volgen de ontwikkeling van hun leerlingen nauwkeurig en analyseren de toets gegevens. De onderwijskundige conclusies hiervan zijn onder andere terug te vinden in de groepsplannen Alle instromende kleuters zijn binnen zes weken goed in kaart gebracht, zowel in cognitief als sociaal-emotioneel opzicht. De school hanteert hierbij een eenduidige procedure en kan daarmee waarborgen dat alle potentiële zorgleerlingen vroegtijdig zijn gesignaleerd. Voor de leerlingen die extra zorg behoeven wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Het format voldoet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. De inhoud van de handelingsplannen is van voldoende niveau. Leraren zijn al dan niet in samenspraak met de interne begeleider, in staat heldere doelen te formuleren. Ook de wijze waarop het zorgtraject vormgegeven wordt staat kort en krachtig beschreven. In de groepsplannen is goed zichtbaar wanneer de hulp wordt verleend. Bij de evaluatie van de afgeronde zorgtrajecten wordt niet alleen de vraag beantwoord of het doel wel of niet behaald is (productevaluatie), maar wordt ook vastgesteld welke factoren positief gewerkt hebben en welke belemmerend (procesevaluatie). Daarmee biedt de evaluatie voldoende input voor een eventueel vervolgtraject . Kwaliteitszorg Sinds de komst van de nieuwe directie enkele jaren geleden, is de kwaliteitszorg binnen de school sterk verbeterd. Het systeem van kwaliteitszorg is sindsdien een belangrijk instrument geworden voor de schoolontwikkeling en voor de borging van de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Sinds twee jaar worden de opbrengsten geëvalueerd en worden trendanalyses opgesteld. Aan de hand van de vooraf gestelde doelen, bepalen directie en teamleden welke verbeteractiviteiten noodzakelijk of gewenst zijn. Terwijl de analyse in eerste instantie uitgevoerd wordt door de interne begeleider en de directie, vindt de evaluatie op teamniveau plaats. Hierbij bespreekt men met elkaar op welke wijze eventueel noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en welke ondersteuning leraren daarbij behoeven. Niet alleen de betrokkenheid van de individuele leraren wordt hierdoor vergroot, maar ook de opbrengstgerichtheid van het team als geheel is door deze werkwijze versterkt. Aan de hand van een meerjarenbeleidsplan wordt het jaarplan opgesteld. Hierin staat een nadere concretisering van de ontwikkelactiviteiten van het huidige schooljaar. De geplande activiteiten staan helder beschreven. Het is daardoor voor alle betrokkenen duidelijk wat er op welk moment van hen verwacht wordt. Aan het eind van het schooljaar stelt de directie een jaarverslag op, waarin ze duidelijk aangeeft welke doelen wel, niet of deels behaald zijn en tot welke vervolgacties dit eventueel leidt. De school werkt hierdoor op planmatige wijze aan haar verbeteractiviteiten. De directie speelt binnen de school een belangrijke en stimulerende rol. Zij zorgt voor voldoende draagvlak binnen het team en bewaakt op professionele wijze de ontwikkelingen binnen de school. Mede door veelvuldige klassenbezoeken door directie, intern begeleider en door leraren zelf, is voldoende gewaarborgd dat de afgesproken vernieuwingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd. De inspectie is van mening dat mede door de wijze waarop de directie inhoud geeft aan haar onderwijskundig leiderschap, de school in de afgelopen twee jaar zo'n positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zij beoordeelt dan ook de indicatoren de schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan de schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur als goed.  ...
Lees verder

Privacy

Op de school zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. Toegankelijkheid gegevens De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, personen die het kind begeleiden, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen. De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte. Gebruik van foto's/beeldmateriaal Ouders en andere belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren verdiepen in onze school en de activiteiten van onze leerlingen. Wij gebruiken hier uiteraard deze website voor maar soms ook social media en filmpjes. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld staat een persoonsgegeven. Daarom is er toestemming nodig om de foto te mogen publiceren. Binnen Stichting SchOOL wordt dit meestal geregeld bij de inschrijving van de leerling. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij plaatsing van foto’s zorgvuldig en respectvol te werk.    ...
Lees verder

schoolgids

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en in het bijzonder de werkwijze van de school beschrijft.  De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop de school alles in het werk stelt om het beste uit uw kind te halen.  In de schoolgids maakt de school voor ouders duidelijk welke doelen worden nagestreefd, hoe die doelen worden bereikt en welke resultaten daarmee worden geboekt. Tevens is de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut beschreven. Ook de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld extra zorg aan leerlingen wordt daarin verantwoord. Hoe die extra zorg eruitziet wordt ook omschreven. Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van de ouders/verzorgers. De manier van presentatie is een aangelegenheid van de school zelf. De medezeggenschapsraad van de school moet met de inhoudelijke beschrijving instemmen, terwijl het bestuur de schoolgids vaststelt. De schoolgids wordt bij inschrijving van leerlingen of ieder jaar in verkorte versie aan de ouders/verzorgers uitgereikt. Daarnaast is de volledige schoolgids te vinden op onze website. In verband met het algemeen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs krijgt de inspectie van het onderwijs ook een exemplaar. In deze schoolwiki zijn alle onderdelen die in de schoolgids te vinden zijn, opgesplitst in aparte hoofdstukjes. Door een zoekterm in te vullen vindt u het door u gezochte onderdeel makkelijk....
Lees verder

Stichting SchOOL

Onze school maakt deel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met de 21 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Samen SchOOL zijn”. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer Bernd Bonnier (ad interim). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor negentien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal ongeveer 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen het CvB bij de uitvoering van de taken.  ...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Strategie en prioriteitstelling

De komende periode gaat De Albatros zich (nog meer) richten op: Opbrengstgericht werken Het voeren van een goed klassenmanagement Het werken op drie instructie niveaus (Spelling, Lezen, Begrijpend lezen en Rekenen) Het maken van groepsplannen en groepsoverzichten(Spelling, Begrijpend lezen en Rekenen) en het evalueren van deze plannen Het schrijven van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen vanaf groep 5 met een leerachterstand van tien maanden of meer waarbij de ontwikkeling stagneert Leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor het onderwijs leerproces (middels leerling- /ouder-/ leerkracht gesprekken twee keer per jaar, één keer per jaar een les bijwonen in de groep van uw zoon/dochter, feedbackgesprekken met leerlingen, beoordelen van eigen werk door leerlingen, werken met data door leerkrachten en leerlingen, leerling portfolio’s waarin de doelen voor een bepaalde periode beschreven staan, enz.) Structureel aan het werk met meer- en hoogbegaafde leerlingen Het beschrijven en vormgeven van passend onderwijs voor de Albatros Het realiseren van een doorgaande lijn van 2 ½ t/m 13 jaar Ontwikkelen van een professionele cultuur Scholen in verbinding, waar er activiteiten buiten schooltijd worden aangeboden op gebied van bewegen, cultuur, creativiteit. (U wordt daar separaat over geïnformeerd) Scholing zowel in teamverband als individueel. Groepsbezoeken en collegiale consultaties zullen wederom plaatsvinden ...
Lees verder

Uitschrijven leerling(en)

Bij het tussentijds verlaten van De Albatros zorgen wij ervoor dat de school waar de leerling naar toe gaat zo spoedig mogelijk een onderwijskundig rapport van ons ontvangt met zo nodig aanvullende informatie over de desbetreffende leerling, waaronder resultaten uit het leerlingvolgsysteem. Indien nodig neemt de groepsleerkracht contact op met de nieuwe school....
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder

Vervroegde doorstroming naar groep 3

Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zogenaamde “najaar kinderen”) is er de mogelijkheid om korter dan twee jaar in groep 1/2 te verblijven wanneer hun ontwikkeling dat aangeeft. Bij zeer hoge uitzondering kan dit ook gelden voor leerlingen die na december geboren zijn. We laten de keuze voor verkorting of verlenging afhangen van de doorgaande ontwikkeling van het kind. We spreken dit met de ouders van deze leerlingen door. Wanneer “najaar kinderen” hoog scoren op de CITO toetsen (d.w.z. een I-score), duidelijk toe zijn aan leren lezen en taakgericht werken, kan overgang naar groep 3 overwogen worden. Oók moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de overgang naar groep 3 sociaal-emotioneel aankunnen. Er moet voldoende zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn opgebouwd. Het egocentrisch denken moet plaats gemaakt hebben voor “meer op anderen gericht zijn”. Sommige kinderen uit deze doelgroep zijn cognitief verder ontwikkeld dan sociaal-emotioneel. De leerkracht van groep 3 krijgt hierover informatie van de leerkracht van groep 2. Er worden punten opgesteld om aandacht te besteden aan deze ontwikkelingsaspecten in groep 3. Vooral de schrijfmotoriek en de spel- en bewegingsbehoefte van de jonge leerling kan verschillen van oudere leerlingen. Verder moeten deze leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen. Contact met ouders Wanneer er sprake is van verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders wordt eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt....
Lees verder

Visie

School maken we samen. (leerkrachten, leerlingen en ouders) We vormen samen een deskundig team, dat beschikt over een open houding, een luisterend oor en inlevingsvermogen. We gaan voor goede resultaten,  kwaliteit, het bieden van duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding betekent dit dat: Wij dat uit een kind proberen te halen wat er in zit; Wij leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor de leerprestaties; Wij uit gaan van educatief partnerschap; Wij zorgen dat we op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en die waar mogelijk ook toepassen; Wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, groepen en de hele school middels het LOVS nauwkeurig moeten volgen en onze groepsplannen en groepsoverzichten hierbij moeten aansluiten; Wij werken met data muren en portfolio’s; Wij indien nodig herstelplannen moeten schrijven voor die vakken waarbij dit nodig is; Wij ontwikkelingsperspectieven met individuele doelen moeten schrijven voor die leerlingen bij wie dit nodig is; Wij zoals afgesproken, leerlingen laten reflecteren op eigen werk; Wij in overleg met leerlingen vier keer per jaar leerdoelen op papier zetten en deze evalueren en bijstellen; We regelmatig feedbackgesprekken voeren met leerlingen; wij ons onderwijs aan moeten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen met inachtneming van het unieke karakter van elk kind; het onderwijsleerproces op onze school zo ingericht wordt dat de kinderen doorgaans binnen acht jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; wij het belangrijk vinden dat het kind plezier heeft in het leren op onze school. Daarom scheppen wij situaties die tot leren uitnodigen en wij aandacht hebben voor een geleidelijke voortgang van de leerprocessen van ieder kind; wij kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met een ieder ons uitgangspunt is, dat de leerkrachten zich moeten kunnen verplaatsen in de leefwereld van de kinderen. De leerkrachten moeten inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen; het basisonderwijs een goed vervolg is op de peuterspeelzaal en een goede voorloper op het voortgezet onderwijs; onze school het kind verschillende vormen van leren aanbiedt zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. ...
Lees verder

Visie op onderwijs

Op De Albatros bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de omgang met anderen en daarbij in staat zijn samen te werken. Op De Albatros willen we omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij creëren in de groepen een pedagogisch klimaat dat gebaseerd is op het bieden van rust, respect, betrokkenheid en veiligheid om van daaruit tot leven en leren te komen. Dit klimaat scheppen wij door in een duidelijke structuur uitdagingen te bieden, vertrouwen te schenken, ondersteuning te geven en regels en afspraken na te leven. Wij scheppen basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde werkhouding door uit te gaan van de mogelijkheden van elk kind. Daarbij versterken we de sterke kanten en ontwikkelen we de minder sterke kanten. Wij bieden de kinderen een relatie van waaruit acceptatie, eigenheid en plezier spreekt. Wij willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Wij spreken kinderen, leerkrachten en ouders aan om samen te zorgen voor een fijne school. Iedereen draagt daar aan bij vanuit zijn eigen rol. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, gedrag en werk, zelfstandigheid te ontwikkelen en daar, waar het zinvol is, samen te werken. Om dit te realiseren is het van belang dat leerkrachten hun klas effectief managen, interactief met kinderen omgaan en planmatig didactisch handelen. Wij willen dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op die plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt dat het beste aansluit bij haar of zijn capaciteiten....
Lees verder

Voorbereidend lezen

Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. Om ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven doen wij een beredeneerd aanbod in de groep 1/2 en is er een doorgaande leerlijn tussen de groepen 1/2 en 3. Hierbij werken we met de tussendoelen beginnende geletterdheid. De overgang naar groep 3 is zo, dat kinderen een goede leesstart hebben in groep 3....
Lees verder

Voorbereidend rekenen

Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die een kind moet kennen. Denk hierbij aan: voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan) eerste-laatste links-rechts (linksboven-rechtsachter) meer-minder-evenveel (te)veel-(te)weinig Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Maar vaak weten ze niet precies welke hoeveelheid bijvoorbeeld 4 is en welk getal er voor- of na komt. Aan dit getalbegrip en de telrij wordt bij de kleuters gewerkt. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 hebben deelgenomen aan de cursus “Met sprongen vooruit” dat zich met name richt op alle mogelijke oefenvormen om te komen tot getalbegrip en inzicht in getallen....
Lees verder

Voorbereidend schrijven

Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken ook bewust driekantige potloden om de juiste pen greep aan te leren....
Lees verder

Website en inzet social media

Ouders en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van actuele ontwikkelingen en activiteiten op onze school via onze website. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden of promotionele filmpjes waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij gebruik van foto’s en filmbeelden zorgvuldig te werk. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school en daarmee Stichting SchOOL. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, betrokkenen en de stichting óók kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen.  Stichting SchOOL vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om een ieder die bij de stichting betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Protocol sociale media Stichting SchOOL...
Lees verder