SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie "voortgezet-onderwijs"

Overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

Na meestal acht jaar basisschool, gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar geeft de leerkracht van groep 8 tijdens de informatie avond informatie over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs aan de ouders. Eind oktober/begin november krijgen de ouders de gelegenheid om zich te oriënteren tijdens de informatieavond van het voortgezet onderwijs. Tevens is er in oktober/begin november een individueel gesprek over de prestaties en de resultaten van de leerlingen op dat moment. In januari zijn er openhuisavonden van het voortgezet onderwijs. Er wordt gesproken over de keuze van de school voor het voortgezet onderwijs. Begin februari, maken de leerlingen de Cito-eindtoets. De leerlingen en hun ouders maken een definitieve keuze en ongeveer half februari volgt dan de inschrijving. De leerkracht van groep 8 levert informatie aan voor het voortgezet onderwijs middels Digidoor. Daarna worden de schoolverlatersrapporten en de resultaten van de Cito-eindtoets door de leerkracht van groep 8 met de ouders besproken. Na ondertekening van dit rapport door de ouders wordt dit rapport opgestuurd naar de desbetreffende scholen voor het voortgezet onderwijs. Hierna volgt een gesprek van de leerkracht van groep 8 met een afgevaardigde vanuit het voortgezet onderwijs (meestal de orthopedagoog), over de ingeschreven leerlingen. Als de leerling ongeveer twee maanden op het voortgezet onderwijs zit volgt er een laatste gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de mentoren van de leerlingen. Hier bespreekt men de ervaringen en worden eventuele vragen beantwoord. De leerlingen worden zoals u hierboven heeft kunnen lezen in overleg na groep 8 meestal geplaatst in het regulier voortgezet onderwijs. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Middelbaar Beroepsonderwijs diploma, kan Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg behoeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het worden aangemeld bij het Speciaal Voortgezet Onderwijs. (SVO) Voor toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit geldt voor uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd....
Lees verder

Uitstroom voortgezet onderwijs

  Sinds het schooljaar 2009-2010 worden de resultaten van al onze CITO toetsen verwerkt in het LOVS. Twee keer per jaar leveren we de opbrengsten van de CITO toetsen aan bij ons bestuur. Deze opbrengsten worden besproken tijdens het directie overleg. De opbrengsten moeten op z’n minst voldoen aan de inspectie norm. De onderwijsmonitor brengt duidelijk in beeld hoe de resultaten van het openbaar onderwijs zijn en dit schept duidelijkheid over de bestuur brede aandachtspunten. Dit biedt kansen tot samenwerking met andere scholen binnen onze stichting. We kunnen van elkaar leren en samen komen tot verbetering van de resultaten. CITO tussentoetsen en CITO eindtoets afgelopen vier jaar en een blik op het volgend jaar Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn de tussentoetsen op De Albatros over het algemeen op of boven het niveau dat de inspectie van ons verwacht. De CITO eindtoets was afgelopen jaar net onder het landelijk gemiddelde. De uitslagen van de eindtoets vindt u in onderstaande tabel.   jaar Gemiddelde Albatros Landelijk gemiddelde/interval score 2008-2009 531.4 528.7-535 2009-2010 534.9 533.6-537 2010-2011 534.2 530.8-536.6 2011-2012 535.6 531-536 2012-2013 536.4 533.6-539.3 2013-2014 534.0 531.2-536.8 2014-2015 534,0 530,4-534,4 2015-2016   Uitstroom Voortgezet onderwijs afgelopen twee schooljaren uitstroom Aantal Leerlingen 2010-2011 Aantal Leerlingen 2011-2102 Aantal leerlingen 2012-2013 Aantal leerlingen 2013-2014 Aantal leerlingen 2014-2015 Totaal aantal leerlingen 14 15 19 22 33 Gymnasium 1 1 1 2 VWO 1 2 1 2 HAVO/VWO 2 1 2 3 HAVO 3 3 7 3 6 TL/HAVO 1 4 4 TL 4 4 4 5 6 Kader/TL 1 Kader 1 3 2 5 4 Basis / Kader 1 1 1 Basis 5 LWOO 4 1 Praktijkonderwijs 1 Wij verwachten dat wij ook het komende schooljaar weer voldoende resultaten zullen behalen wat de tussentoetsen en de eindtoets betreft....
Lees verder

Zorg voor kwaliteit

Het gaat er op onze school om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten van onze school. Een van deze instrumenten is een oudertevredenheidspeiling die wij onder de ouders van onze school afnemen en een leerlingentevredenheidspeiling die wij onder onze leerlingen afnemen. Ook worden onze leerlingen structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van de school. Hiermee kunnen we allereerst zien hoe het kind zich ontwikkelt. Ook kunnen we nagaan hoe de prestaties van een hele groep of de gehele school zijn in vergelijking met andere groepen of scholen. Dit alles valt samen te vatten in een belangrijk kenmerk van De Albatros: we streven ernaar een effectieve school te zijn met onderwijs op maat....
Lees verder