SchOOLwiki

zoekopdracht

Burgerschap

Onze school dient vanaf 2006 vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol.

 

Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld.

Er is niet één goede manier waarop dat kan.

Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie.

De belangrijkste wetsartikelen zijn:

  • Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
  • Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • Het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

 

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:

  • Het pedagogisch klimaat
  • Het omgaan met elkaar
  • Ons onderwijsaanbod

 

Wat betekent dat door het onderwijs in de verschillende groepen?

Op de Albatros maken we gebruik van de methode “Kinderen en hun sociale talenten” wanneer het gaat om de sociale omgang. Daarnaast hanteren wij de school- en groepsregels.

Vanaf het begin van dit schooljaar zullen wij gebruik maken van een gedragsprotocol.

Dit jaar nog zoeken we uit welk programma we volgend jaar school breed uit zullen voeren.

In de bovenbouw (groep 6 t/m 8)maken leerlingen kennis met andere culturen met behulp van de Sam Sam. Het blad wordt in de klas besproken en vragen worden beantwoord. Tijdens het werken met de methoden aardrijkskunde en geschiedenis komen de wereldreligies, bevolkingsgroepen, verschillende gebruiken en gewoonten aan bod. In de geschiedenislessen worden o.a. de tweede Wereldoorlog en Anne Frank uitvoerig besproken. Maar ook andere belangrijke gebeurtenissen uit onze geschiedenis worden vergeleken met de samenleving van nu. In groep 7 krijgen de leerlingen altijd het nationaal aandenken dat wordt uitgegeven door het 4 en 5 mei comité mee naar huis.

Voorafgaand aan Prinsjesdag worden de verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk huis onder de aandacht gebracht. Wij maken daarbij o.a. gebruik van de koffer “de derde kamer”.