SchOOLwiki

zoekopdracht

Inrichting kwaliteitszorg

Onze school gebruikt de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen.

 1. Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school;
 2. Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld;
 3. Zorg scan: geeft informatie over de zorgstructuur van de school;
 4. Tevredenheidsonderzoek medewerkers: in dit onderzoek worden medewerkers bevraagd over de kwaliteit van de school;
 5. Tevredenheidsonderzoek ouders: in dit onderzoek wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school;
 6. Tevredenheidsonderzoek leerlingen: in dit onderzoek wordt de mening van leerlingen gevraagd over de kwaliteit van de school;
 7. Klassenbezoeken: de leidinggevende houdt klassenbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen;
 8. Functionerings- en POP – en beoordelingsgesprekken met medewerkers: binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken), en functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen;
 9. Functionerings- en POP-gesprekken met schooldirectie: leidinggevenden hebben dit type gesprekken met het bestuur;
 10. Monitoringsgesprekken: vanuit het bestuur worden met leidinggevenden gesprekken gevoerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan; (bronnen o.a.: jaarverslagen, jaarplannen)
 11. Schooltoezicht door inspectie: Indien de inspectie eenmaal in de vier jaar onze school bezoekt wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs;
 12. Externe contacten: waar informatie wordt verkregen over de school, zoals peuterspeelzalen of vervolgonderwijs.

Onze school verzamelt veel gegevens. Het integraal analyseren van de gegevens, conclusies trekken, onderbouwde beleidsinterventies benoemen, borgen en verantwoorden is een verbeterpunt. Verder speelt kwaliteitszorg een belangrijke rol in onze doelen ten aanzien van de professionalisering van medewerkers.