SchOOLwiki

zoekopdracht

Leerlingvolgsysteem

Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen, dat zijn de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij op 3 instructie niveaus met behulp van groepsplannen en groepsoverzichten en indien nodig maken wij, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief.

Een leerlingvolgsysteem is in de eerste plaats een hulpmiddel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht nagaan wat een leerling de afgelopen periode geleerd heeft op school, wat een leerling al wel of nog niet kan en wat nog te moeilijk of al te gemakkelijk is voor het kind.

Het onderwijs kan dan daar op afgestemd worden. Het leerlingvolgsysteem wordt de hele basisschooltijd gebruikt. De leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De toetsen in het leerlingvolgsysteem hebben betrekking op de basisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die o.a. te maken hebben met taal, rekenen en lezen. In groep 1 en 2 wordt vooral gekeken naar de basisvoorwaarden die van belang zijn om te kunnen leren schrijven, lezen en rekenen.

Wij zorgen ervoor dat er aan het begin van het jaar wordt vastgesteld wanneer welke toets plaats zal vinden. Iedere leerkracht ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een toets kalender waarop beschreven staat wanneer en wat getoetst wordt en door wie die toets wordt afgenomen.

De resultaten worden geanalyseerd en besproken tijdens de leerling-besprekingen die in teamverband gehouden worden en tijdens groepsbesprekingen met de desbetreffende leerkracht en de I.B.- er.  Tijdens deze besprekingen worden de ontwikkelingstrajecten van de individuele leerling en/of de ontwikkelingen van de hele groep in kaart gebracht en de vervolgtrajecten vastgelegd en indien nodig met ouders besproken. Zijn de zorgsignalen heel groot,  dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe instantie.

Het leerlingvolgsysteem is voor ons ook een heel belangrijk instrument om de kwaliteit van de school te meten.

De analyses die wij maken naar aanleiding van de resultaten geven ons antwoorden op vragen als:

  • Sluiten de methoden wel aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen;
  • Gebruiken wij de methoden wel op de meest effectieve manier;
  • Is ons klassenmanagement goed geregeld; etc.

Tenslotte geeft het leerlingvolgsysteem de ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind.

De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Zij bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen met de leerkracht en/of de directie. Wanneer blijkt dat een leerling leer-,sociaal- emotionele  en/of gedragsproblemen heeft, begeleidt de interne begeleider de groepsleerkracht bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een handelingsplan.

Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft binnen onze school wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin het begeleidingstraject met u besproken wordt. Zijn de zorgsignalen groter dan wordt de intern begeleider bij het gesprek betrokken. Samen met de ouders  wordt dan het vervolgtraject besproken en indien nodig om toestemming gevraagd voor advies en/of onderzoek door een externe instantie.