SchOOLwiki

zoekopdracht

Openbaar onderwijs en De Albatros

De openbare identiteit van onze school geven wij onder andere gestalte door

–     bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

–     toegankelijk te zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.

–     ieders godsdienst of levensbeschouwing te eerbiedigen

 

De actieve pluriformiteit geven wij vorm door actieve aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze school de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze school plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

 

De Albatros is een openbare basisschool. Vanuit deze grondslag wordt er op school dan ook naar opvoeding en onderwijs gekeken. Dit houdt in dat:

  • wij staan voor een veilige gemeenschap, waarin elk kind zich kan ontplooien op verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden;
  • wij staan voor onderwijs en zorg op maat voor elk kind, rekening houdend met aanleg en tempo. We realiseren ons hierbij echter wel dat er ook kinderen zijn die een meer specifieke onderwijsbehoefte hebben, dan wij kunnen bieden(zie hiervoor hoofdstuk 5 );
  • er op De Albatros een goede sfeer heerst tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Uitgangspunt hierbij is een goede onderlinge relatie, gebaseerd op respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar;
  • wij les geven in de vakken welke vermeld staan in de Wet op het Basisonderwijs.