SchOOLwiki

zoekopdracht

Rekenen

Op De Albatros werken de groepen 3 t/m 8 met de methode Wereld in getallen van de uitgeverij Malmberg.

Algemeen: De wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de start van iedere les is voor automatiseren, daarna komt er instructie en de verwerking van de instructie  werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol.  Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de rekenzwakke kinderen is in de handleiding één oplossingsstrategie uitgewerkt.

Structuur: Er is stof voor 36 weken, opgedeeld in blokken van vier of vijf weken. De eerste 3 (of 4) weken zijn voor de basisstof. De week na de toets is bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking. Elke week bestaat uit 4 lessen. De 5e les is voor het afronden van de weektaak en/of voor extra instructie. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is de projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld rekenen aan bod komen. Elke les duurt 50 à 60 min. en heeft dezelfde opbouw: de eerste helft is voor instructie en begeleid oefenen en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak. Elke les begint met herhalen, oefenen en automatiseren. In de weektaak is 2 x 15 minuten opgenomen voor de oefensoftware.

Differentiatie: De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: 1 ster (minimumniveau), 2 sterren (basisniveau) en 3 sterren (plusniveau). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveau. In de handleiding is een minimumprogramma en compacting route opgenomen. Voor rekenzwakke kinderen is er een bijwerkboek voor verlengde instructie waar kinderen nogmaals de klassikale lesstof in duidelijke stappen krijgen uitgelegd één oplossingsstrategie). Voor rekensterke kinderen is er een pluswerkboek. Daarin kunnen ze werken als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de nog te behandelen stof.

Evaluatie en registratie: Elk blok wordt afgesloten met een toets. De toets kan op papier of digitaal worden afgenomen. De toets bevat 3 onderdelen: minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen, beheersing), projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen) en basistoets (toetsing van de basisdoelen, signalering).