SchOOLwiki

zoekopdracht

schoolgids

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en in het bijzonder de werkwijze van de school beschrijft.  De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop de school alles in het werk stelt om het beste uit uw kind te halen.  In de schoolgids maakt de school voor ouders duidelijk welke doelen worden nagestreefd, hoe die doelen worden bereikt en welke resultaten daarmee worden geboekt. Tevens is de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut beschreven. Ook de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld extra zorg aan leerlingen wordt daarin verantwoord. Hoe die extra zorg eruitziet wordt ook omschreven.

Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van de ouders/verzorgers. De manier van presentatie is een aangelegenheid van de school zelf.

De medezeggenschapsraad van de school moet met de inhoudelijke beschrijving instemmen, terwijl het bestuur de schoolgids vaststelt. De schoolgids wordt bij inschrijving van leerlingen of ieder jaar in verkorte versie aan de ouders/verzorgers uitgereikt. Daarnaast is de volledige schoolgids te vinden op onze website. In verband met het algemeen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs krijgt de inspectie van het onderwijs ook een exemplaar.

In deze schoolwiki zijn alle onderdelen die in de schoolgids te vinden zijn, opgesplitst in aparte hoofdstukjes. Door een zoekterm in te vullen vindt u het door u gezochte onderdeel makkelijk.