SchOOLwiki

zoekopdracht

Veiligheidsbeleid

De directie van een school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met zijn ouders/ verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/ verzorgers worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling na overleg met de inspecteur van school worden verwijderd. Ook hier hebben de ouders bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Ouders en school staan samen voor de taak het kind te helpen in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.

 Om nog beter invulling te geven aan het pedagogisch klimaat hebben we in het schooljaar 2007-2008 een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aangeschaft. In het schooljaar 2015-2016 wordt deze methode vervangen.  Daarnaast brengen wij de leerlingen vanaf het schooljaar 2008-2009 op sociaal emotioneel gebied in kaart met de SCOL. Wij voeren twee keer per jaar de gegevens in en maken dan een analyse. Daarna gaan we aan het werk met de gegevens die uit deze analyse naar voren komen. Ook hebben we in dat jaar het veiligheidsbeleid beschreven in een protocol.