SchOOLwiki

zoekopdracht

Vervroegde doorstroming naar groep 3

Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zogenaamde “najaar kinderen”) is er de mogelijkheid om korter dan twee jaar in groep 1/2 te verblijven wanneer hun ontwikkeling dat aangeeft. Bij zeer hoge uitzondering kan dit ook gelden voor leerlingen die na december geboren zijn. We laten de keuze voor verkorting of verlenging afhangen van de doorgaande ontwikkeling van het kind. We spreken dit met de ouders van deze leerlingen door.

Wanneer “najaar kinderen” hoog scoren op de CITO toetsen (d.w.z. een I-score), duidelijk toe zijn aan leren lezen en taakgericht werken, kan overgang naar groep 3 overwogen worden. Oók moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de overgang naar groep 3 sociaal-emotioneel aankunnen. Er moet voldoende zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn opgebouwd. Het egocentrisch denken moet plaats gemaakt hebben voor “meer op anderen gericht zijn”. Sommige kinderen uit deze doelgroep zijn cognitief verder ontwikkeld dan sociaal-emotioneel. De leerkracht van groep 3 krijgt hierover informatie van de leerkracht van groep 2. Er worden punten opgesteld om aandacht te besteden aan deze ontwikkelingsaspecten in groep 3. Vooral de schrijfmotoriek en de spel- en bewegingsbehoefte van de jonge leerling kan verschillen van oudere leerlingen.
Verder moeten deze leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen.

Contact met ouders
Wanneer er sprake is van verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders wordt eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt.