Ouders

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk, om u als ouder, bij het onderwijs aan uw kind te betrekken. Dat betekent dat we aan het begin van elk schooljaar zogenaamde kennismakingsgesprekken met u houden, waar we samen kunnen bespreken wat wij en u van belang vinden voor uw kind. Tevens kunnen we dan ook bekijken hoe vaak u het wenselijk vind dat we contact met elkaar hebben. Maar ook het voeren van de LLO-gesprekken (Leerkracht-Leerling-Ouder), inzage in de dossiers van uw kind of het openstaan voor verbetersuggesties zijn er enkele voorbeelden van hoe belangrijk wij uw betrokkenheid vinden. U bent welkom. We horen dan ook graag uw mening, omdat onderwijs iets is, wat we samen doen.

Website 1

Onze visie op ouderbetrokkenheid:

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! Ouderbetrokkenheid is daarom volgens ons een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.

 

Digiduif

Voor communicatie met ouders maken wij gebruik van digiDuif.
Het voordeel van digiDuif is dat uw kind geen losse briefjes meer mee naar huis krijgt, maar dat mededelingen, nieuwsbrieven en nieuwtjes via digiDuif naar uw e-mailadres worden verstuurd. Zo bent u altijd op de hoogte.
Ook kunt u met digiDuif berichten aan ons sturen of uw kind absent melden.

Klik hieronder om naar digiDuif te gaan:

Logo_digiDUIF_website

 

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken.

De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs.

 

Vanuit de oudergeleding nemen op De Albatros zitting:

  • Kim Punt
  • Elvira Colpaart (tevens afgevaardigde GMR)
  • Muriël van Gessel
  • Martine Gijzemijter

 

Vertegenwoordigers vanuit de leerkrachtengeleding zijn:

  • Mirna Roelofsen
  • Coby Doeksen
  • Jacqueline Nobel

We zijn echter nog naarstig op zoek naar een extra lid vanuit de oudergeleding. Mocht u interesse hebben kunt u dat op school aangeven.