Opbrengsten

donderdag 8 oktober

De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school  legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, middels een vast format,

Lees verder

Opbrengsten – intern begeleider

donderdag 8 oktober

Vier keer per jaar worden de groepen besproken met de intern begeleider (IB-er). We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Drie keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er en de directie gaan volgens een jaarplanning op groepsbezoek. De bevindingen betreffende deze bezoeken worden besproken

Lees verder

Opbrengsten – analyse

donderdag 8 oktober

Wij maken diepteanalyses en trendanalyses. Deze analyses worden besproken in een teamoverleg. Niet alleen de directie en de IB-er maken een analyse maar ook leerkrachten zijn in staat deze analyses te maken. Voor vakgebieden die zorgsignalen laten zien, worden herstelplannen geschreven. Ons streefdoel is dat op het gebied van taal-, reken- en leesonderwijs binnen drie

Lees verder

Opbrengsten – datamuur

maandag 28 september

Naast de individuele doelen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een vooraf afgesproken periode evalueert de groep of zij het doel

Lees verder

Opbrengsten – reflectie

maandag 28 september

Vanaf groep 1 proberen wij onze leerlingen te leren om  mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Na afloop van elke taak reflecteren kinderen op eigen werk. Zowel het proces als het resultaat worden hierin meegenomen. Wanneer leerlingen tevreden zijn beoordelen zij hun werk met de kleurcodering groen, vonden ze het niet goed maar

Lees verder

Opbrengsten – leerling-leerkracht-ouder gesprekken

maandag 28 september

Tijdens een leerling-leerkracht gesprek over het leerproces geven kinderen aan waar ze aan willen werken, van wie ze welke hulp nodig hebben en wat het einddoel is. Twee keer per jaar worden er op onze school leerling-ouder-leerkracht gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken vertellen de leerlingen aan de hand van hun leerlingenportfolio waar ze mee bezig

Lees verder

Opbrengsten – 3 instructie niveaus

maandag 28 september

Op De Albatros werken wij op drie instructieniveaus bij de vakken Rekenen, Spelling en Technisch lezen en Begrijpend lezen. Er worden na elk blok of thema groepsplannen geschreven waardoor leerkrachten proactief leren denken in- en handelen naar onderwijsbehoeften van leerlingen. Elk groepsplan wordt na afloop geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie worden nieuwe groepsplannen

Lees verder

Plustijd

maandag 23 maart

Ook komend schooljaar zullen we meedoen met Plustijd. Dit programma, gesubsidieerd door de gemeente Lelystad, helpt kinderen op een projectmatige manier leren om te leren, voorziet in extra uitbreiding van de woordenschat of andere zaken waar de specifieke kinderen behoefte aan hebben. Plustijd is bedoeld voor kinderen die geen achterstand op of sociaal of leergebied

Lees verder