Aanmelden

vrijdag 8 januari

Wanneer u weet dat uw kind naar De Albatros zal gaan, is het verstandig dit zo vroeg mogelijk aan te geven. Wij kunnen dan op tijd rekening houden met  de  eventuele groepssamenstelling. Gelukkig heeft Lelystad niet net als sommige andere steden een wachtlijst in het basisonderwijs, maar een groep kan wel zijn maximale grootte bereiken.

Lees verder

Uitschrijven leerling(en)

maandag 26 oktober

Bij het tussentijds verlaten van De Albatros zorgen wij ervoor dat de school waar de leerling naar toe gaat zo spoedig mogelijk een onderwijskundig rapport van ons ontvangt met zo nodig aanvullende informatie over de desbetreffende leerling, waaronder resultaten uit het leerlingvolgsysteem. Indien nodig neemt de groepsleerkracht contact op met de nieuwe school.

Lees verder

Inschrijven nieuwe leerling(en)

maandag 26 oktober

Ouders die zich oriënteren op een school of die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Daarnaast kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. Wanneer u besluit dat uw zoon of dochter op de

Lees verder

Gedragsproblematiek

donderdag 8 oktober

Leerlingen die al vroeg op de basisschool gedragsproblemen laten zien, lopen een groot risico op ernstig negatieve gevolgen, zoals uitval op school en psychiatrische stoornissen. Ze verstoren bovendien de taakgerichtheid van hun klasgenoten. De groep met ernstige gedragsproblemen bedraagt landelijk gezien ongeveer vijf tot tien procent van alle leerlingen. Scholen hebben een belangrijke rol bij

Lees verder

Overblijf

dinsdag 21 april

Overblijf wordt vanaf schooljaar 2015-2016 verzorgd door Stichting De Tussentijd, onderdeel van Stichting Kinderopvang Lelystad (SKL) Voor meer informatie als kosten, inschrijfformulieren e.d. verwijzen we u graag naar de website van de stichting. www.stichtingdetussentijd.nl  

Vertrouwenspersoon

maandag 23 maart

Elke school is verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Dit is altijd een leerkracht van de school, deze leerkrachten hebben elk jaar een studiedag om bijgeschoold te worden. Voor de Albatros is dat Mirna. De GGD is onze externe contactpersoon.

Medezeggenschapsraad

maandag 23 maart

De MR praat mee over alles wat er op school gebeurt, heeft u vragen over bepaalde zaken dan kunt u met een van hen contact opnemen. De MR bestaat uit: Coby Doeksen     (personeelsgeleding) Mirna Roelofsen     (personeelsgeleding) Jacqueline Nobel     (personeelsgeleding) Kim Punt     (oudergeleding) Arjan Kooijinga     (oudergeleding) Martin Hagendijk     (oudergeleding )

Ouderbijdrage

maandag 23 maart

De ouderbijdrage graag vóór 01 december overmaken op nummer NL.38 INGB 004089438 t.n.v. Medezeggenschapsraad De Albatros:. Eerste kind € 25.00, vanaf het derde kind € 12,50. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering van de MR. Wanneer op 01 november geen bijdrage is ontvangen, kan uw kind niet deelnemen aan de decemberfeesten. Kinderen, die

Lees verder